Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

Tve­rų gim­na­zis­tės – ant­ros Lie­tu­vo­je!

Ko­vo 16 die­ną Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų sta­lo te­ni­so fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo ir mo­ky­to­jo An­driaus Čer­nec­kio tre­ni­ruo­ja­ma Tve­rų gim­na­zi­jos mer­gai­čių ko­man­da, prieš tai įvei­ku­si prie­ši­nin­kus ir lai­mė­ju­si tarp­zo­ni­nių var­žy­bų eta­pą.

Fi­na­li­nia­me eta­pe su­si­run­gė še­šios ko­man­dos. Tve­rų gim­na­zi­jai at­sto­va­vo Ug­nė Gri­guo­lai­tė, Ka­ro­li­na Mau­lai­tė ir Mar­ga­ri­ta Gu­daus­kai­tė. Var­žy­bų pra­džio­je mer­gi­nas kaus­tęs jau­du­lys ko­jos ne­pa­ki­šo: sėk­min­gai vie­no­dais re­zul­ta­tais 3:0 įveik­tos Skaist­gi­rio, Si­dab­ra­vo ir Kra­kių Mi­ka­lo­jaus Kat­kaus gim­na­zi­jos ir Skriau­džių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Nu­si­leis­ta (3:0) tik Vil­niaus r. Mic­kū­nų gim­na­zi­jos ko­man­dai. Gim­na­zis­tės už­ėmė ant­rą­ją vie­tą ir bu­vo ap­do­va­no­tos si­dab­ro tau­re, me­da­liais, di­plo­mais bei Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių marš­ki­nė­liais.
Po ko­man­di­nių su­si­ti­ki­mų vy­ko as­me­ni­nės var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo 14 mer­gai­čių. Vi­sos jos žai­dė vie­no mi­nu­so sis­te­ma, iš­aiš­ki­nant 1–4 vie­tas. As­me­ni­nių var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja ta­po tve­riš­kė aš­tun­to­kė U. Gri­guo­lai­tė.

Tve­rų gim­na­zi­jos inf.

 

Nuotraukoje: Asmeninėse varžybose iš 14-os dalyvių tveriškė U. Griguolaitė užėmė pirmąją vietą.

Komentarai
Kiti straipsniai