Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Šven­čiant Tarp­tau­ti­nę te­at­ro die­ną, Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ap­si­lan­kė per 2500 lan­ky­to­jų

Ko­vo 27-oji – Tarp­tau­ti­nė te­at­ro die­na. Šie­met šiai svar­biai da­tai pa­mi­nė­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras kar­tu su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir kul­tū­ros sky­riu­mi su­ren­gė moks­lei­viš­ko te­at­ro die­ną ,,Laiš­kai Lie­tu­vai“. Šven­tės da­ly­viai sa­vo pa­si­ro­dy­mus sky­rė ir Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti.

Pir­mą kar­tą su­reng­to­je ra­jo­ni­nė­je moks­lei­viš­ko te­at­ro šven­tė­je Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la pa­ro­dė li­te­ra­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją „Pie­šiu Lie­tu­vą“ (mo­ky­to­jos K. Riau­kie­nė, R. Pau­laus­kie­nė, A. Šim­ku­vie­nė, I. Šar­kaus­kie­nė, R. Za­bie­lie­nė), še­šė­lių te­at­ro spek­tak­lį „Ne­klau­ža­da“ (K. Vans­ke­vi­čie­nė), kom­po­zi­ci­jas „Jū­ros kal­ba“ (mok. I. Pla­ta­kie­nė), „Gies­mė apie pa­sau­lio me­dį“ (mok. J. Pa­kar­klie­nė, K. Kaz­laus­kas).
Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la pri­sta­tė kom­po­zi­ci­ją „Tau ačiū, Tė­vy­ne, už kal­bą“ (mok. V. Turs­ky­tė, V. Tau­rins­kie­nė, S. Ma­tu­lie­nė). Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la do­va­no­jo spek­tak­lį „Se­ne­lė Pai­ne­lė“ (mok. V. Ge­džiu­vie­nė) ir sak­mę „Sau­lė ir mė­nu­lis“ (vad. V. Ra­tie­nė) bei li­te­ra­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją „Aš ta­vo aky­se ma­tau“ (mok. B. Ši­mo­nie­nė). Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la su­vai­di­no ins­ce­ni­za­ci­ją „Mes vi­si skir­tin­gi“ (mok. K. Vaš­ke­le­vi­čie­nė, A. Ger­daus­kie­nė) ir kom­po­zi­ci­ją „Aš esu Lie­tu­va“ (mok. V. Ma­kaus­kie­nė, L. Do­mar­kie­nė). Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė mo­kyk­la do­va­no­jo žai­di­mą-dai­ną „Yra to­kia die­na“ (mok. D. Mic­kie­nė, R. Bart­kie­nė) ir li­te­ra­tū­ri­nę-mu­zi­ki­nę kom­po­zi­ci­ją „Aš esu“ (mok. R. Rau­die­nė). Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras pa­ro­dė kom­po­zi­ci­ją „Svar­biau­sia kal­ba“ (mok. J. Ar­laus­kie­nė, D. Bud­rie­nė, D. Aža­nec­kie­nė, K. Ma­si­liaus­kie­nė). Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­ja at­li­ko šo­kio kom­po­zi­ci­ją „Ko­va“ (mok. R. Kas­tec­kai­tė). Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja pa­ro­dė me­ni­nes-li­te­ra­tū­ri­nes kom­po­zi­ci­jas „Kaip mū­sų se­no­liai lie­tu­vy­bę iš­sau­go­jo“ (mok. D. Ged­vi­lie­nė) ir „Ieš­ko­ji­mai“ (mok. R. Da­mu­lie­nė, J. Ma­žuk­nė). Ku­lių gim­na­zi­ja su­vai­di­no ins­ce­ni­za­ci­ją „Trys my­li­mos“ (mok. V. Si­mė­nie­nė).
Šį jau­nat­viš­ką, ku­pi­ną pi­lie­ti­nio pa­trio­tiš­ku­mo ir te­at­ro, mu­zi­kos, šo­kio kal­bos ren­gi­nį pui­kia vai­dy­ba ap­jun­gė Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ras „Sau­la“, va­do­vau­ja­mas Si­gi­tos ir Ro­mo Ma­tu­lių.
Šven­tės da­ly­vius ir žiū­ro­vus svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, ku­ris vi­sus da­ly­vius ap­do­va­no­jo pa­dė­kos raš­tais, o kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, dė­ko­da­mas už pui­kius pa­si­ro­dy­mus, įtei­kė sal­džias do­va­nas.
Įsi­min­ti­na te­at­ro šven­tė ap­jun­gė per 2500 mū­sų ra­jo­no vai­kų ir jau­ni­mo bei pri­sta­tė te­at­ro me­to­dą, kaip pui­kią ug­dy­mo pro­ce­so ga­li­my­bę.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro inf.

Komentarai
Kiti straipsniai