Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Re­kor­di­nį ky­šį pa­rei­gū­nei siū­liu­si plun­giš­kė iš­gir­do nuosp­ren­dį

Bu­tą, ke­lio­nę ir au­to­mo­bi­lį po­li­ci­jos ty­rė­jai siū­liu­si plun­giš­kė Rai­mon­da Ta­mo­šaus­kai­tė (gim. 1970 m.) ko­vo 27-ąją ga­lė­jo leng­viau at­si­kvėp­ti, nes iš­gir­do, jog į ka­lė­ji­mą jai sės­ti ne­teks – tą­dien Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad mo­te­ris nu­tei­sia­ma lyg­ti­ne lais­vės at­ėmi­mo baus­me.

Bau­džia­mą­ją by­lą dėl ban­dy­mo pa­pirk­ti pa­rei­gū­nę R. Ta­mo­šaus­kai­tė už­si­dir­bo 2017 me­tų va­sa­rą, kai ban­dė pa­veik­ti Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pa­rei­gū­nę R. B., kad ši griež­tai ne­baus­tų už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą su­im­to jos sū­naus P. B. (gim. 1991 m.).
Pra­ėju­sių me­tų lie­pos 28 d., apie 11.30 val., Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vie­na­me ka­bi­ne­te Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos 4-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kei R. B. plun­giš­kė R. Ta­mo­šaus­kai­tė pa­siū­lė pa­rei­gū­nės nuo­sa­vy­bėn per­leis­ti mar­čiai I. B. pri­klau­san­tį bu­tą Plun­gė­je, ku­rio ben­dra rin­kos ver­tė – apie 14 tūkst. eu­rų. Taip pat pa­siū­lė ir BMW X5 mar­kės au­to­mo­bi­lį, ku­rio ver­tė – be­veik 4 tūkst. eu­rų. Vis­kas už tai, kad pa­rei­gū­nė, pa­si­nau­do­da­ma sa­vo pa­rei­go­mis ir įta­ka, pa­leis­tų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu vie­nam mė­ne­siui su­im­tą jos sū­nų P. B. bei su­ma­žin­tų jų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je kra­tos me­tu pa­im­tų nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kį.
Ty­rė­jai ig­no­ra­vus plun­giš­kės pa­siū­ly­mą, ši ne­nu­ri­mo – rug­pjū­čio 1 d., apie 15 val., tai pa­čiai sky­riaus vir­ši­nin­kei R. B., be bu­to ir au­to­mo­bi­lio, dar siū­lė ke­lio­nę į Tur­ki­ją, ku­rios mi­ni­ma­li ver­tė – 255 eu­rai. Ta­da pa­rei­gū­nė in­for­ma­vo po­li­ci­jos Imu­ni­te­to sky­rių, ir R. Ta­mo­šaus­kai­tė bu­vo pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.
Ben­dra siū­ly­to ky­šio ver­tė įver­tin­ta kiek dau­giau nei 18 tūkst. eu­rų. Tai, ko ge­ro, di­džiau­sias is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos po­li­ci­jai pa­siū­ly­tas ky­šis.
Nie­kur ne­dir­ban­ti tei­sia­mo­ji sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no ir dėl po­el­gio gai­lė­jo­si.
Skir­da­mas baus­mę, teis­mas at­si­žvel­gė, kad kal­ti­na­ma­jai ne­pa­vy­ko re­a­li­zuo­ti sa­vo nu­si­kals­ta­mo su­ma­ny­mo, ne­pa­da­ry­ti sun­kūs pa­da­ri­niai. Plun­giš­kei skir­ta vie­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant pus­an­trų me­tų.
O štai mo­ters sū­naus P. B. dar tik lau­kia teis­mas – dėl di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jau baig­tas, by­la ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti at­vers­ta.
Iš vi­so bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, su­si­ju­sias su ne­tei­sė­ta nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų apy­var­ta, pa­trauk­ti še­ši as­me­nys, tarp jų – ir mi­nė­tas R. Ta­mo­šaus­kai­tės sū­nus.
Nar­ko­ti­kų pla­tin­to­jai ir kvai­ša­lų var­to­to­jai bu­vo su­lai­ky­ti 2017 m. va­sa­rą Plun­gė­je per uos­ta­mies­čio ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų su­reng­tą ope­ra­ci­ją. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti nu­ma­ty­tas lais­vės at­ėmi­mas nuo 2 iki 8 me­tų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Ritos Gečiūnaitės nuotr.: Plungiškė R. Tamošauskaitė pareigūnai siūlė maždaug 18-kos tūkst. eurų kyšį.

Komentarai
Kiti straipsniai