Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Po su­dau­žy­to ka­ta­fal­ko ne­nu­ri­mo: į lom­bar­dą nu­ne­šė įmo­nės var­du pa­im­tą per­fo­ra­to­rių

Ko­vo 26 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (PK) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog iš sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vės „Bu­mas“ vie­nas plun­giš­kis, pa­tei­kęs lai­do­ji­mo na­mų dar­buo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, pa­ė­mė elek­tri­nį įran­kį – per­fo­ra­to­rių ir ne­be­grą­ži­no. Kaip pa­aiš­kė­jo, tai tas pats as­muo, ku­ris ne­se­niai su ka­ta­fal­ku bu­vo nu­lė­kęs į grio­vį.

Pir­ma­die­nį į po­li­ci­ją su pa­reiš­ki­mu krei­pė­si UAB „Ver­slo sti­mu­las“ va­do­vas. Nu­ro­dė, jog 1987 m. gi­męs plun­giš­kis, pa­tei­kęs UAB „Bei­no­ro gra­lis“ dar­buo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, ap­gau­lės bū­du, be įmo­nės sa­vi­nin­ko ži­nios, lai­do­ji­mo pa­slau­gų įmo­nės var­du iš jų par­duo­tu­vės „Bu­mas“ pa­si­ė­mė per­fo­ra­to­rių „Bosh GMH 2400“ ir ne­grą­ži­no. Elek­tri­nio įran­kio ver­tė – 160 eu­rų.
Įta­ria­ma, jog plun­giš­kis taip pa­si­el­gė ty­čia, jau ži­no­da­mas, kad už pre­kę ne­mo­kės. Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 182 str. 3 da­lį.
Ant­ra­die­nį kal­bin­tas Plun­gės PK Veik­los sky­riaus vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas sa­kė, jog per­fo­ra­to­rius ras­tas už­sta­ty­tas lom­bar­de, kad po­li­ci­ja jį pa­ė­mė ir grą­žins sa­vi­nin­kui.
Pa­rei­gū­nas pa­tvir­ti­no, jog įta­ria­ma­sis yra tas pats as­muo, dėl ku­rio kal­tės UAB „Bei­no­ro gra­lis“ ka­ta­fal­kas – au­to­mo­bi­lis „Re­nault“ – ko­vo 11-osios ry­te ras­tas grio­vy­je kai­my­ni­nia­me ra­jo­ne.
Apie šį įvy­kį ra­šė­me straips­ny­je „Ke­lio­nė su ka­ta­fal­ku pa­si­links­min­ti į HBH bai­gė­si grio­vy­je“.
Pri­me­na­me, jog ava­ri­ja įvy­ko ke­ly­je Dauginčiai–Kuliai, Kre­tin­gos ra­jo­ne. Nu­mi­rė­liams ve­žio­ti skir­tas au­to­mo­bi­lis „Re­nault“, ant ku­rio šo­no ma­tė­si įmo­nės UAB „Bei­no­ro gra­lis“ už­ra­šas, bu­vo pa­ste­bė­tas anks­tų ry­tą grio­vy­je ge­ro­kai ap­lam­dy­tas. Eki­pa­žas bu­vo din­gęs, ta­čiau po­li­ci­ja pa­gal ras­tus do­ku­men­tus iš­si­aiš­ki­no, kad vai­ruo­ti ga­lė­jo mor­go sar­gas iš Plun­gės, gim. 1987 m. Pa­na­šu, jog ne­blai­vūs vy­rai nak­tį su ka­ta­fal­ku bu­vo iš­lė­kę links­min­tis į pra­mo­gų kom­plek­są HBH.
Iš­kart po to po­li­ci­ja ga­vo UAB „Bei­no­ro gra­lis“ pra­ne­ši­mą, kad sek­ma­die­nio nak­tį iš te­ri­to­ri­jos bu­vo nu­va­ry­tas jų au­to­mo­bi­lis „Re­nault“, jog dar­buo­to­jas jį pa­si­ė­mė sa­va­va­liš­kai. Trans­por­to prie­mo­nės ver­tė – apie 30 tūkst. eu­rų.
Pa­rei­gū­no E. Pa­lu­bins­ko ži­nio­mis, lai­do­ji­mo pa­slau­gų fir­mos sa­vi­nin­kai po šio įvy­kio dar­buo­to­ją at­lei­do, ta­čiau šis dar­buo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo grei­čiau­siai ne­bu­vo grą­ži­nęs, tad „pra­si­su­ko“ įmo­nės var­du pa­im­da­mas iš par­duo­tu­vės per­fo­ra­to­rių ir nu­neš­da­mas į lom­bar­dą.
Dėl suk­čia­vi­mo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Plun­gės PK pa­rei­gū­nai, o dėl au­to­mo­bi­lio va­gys­tės – Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK, ka­dan­gi pas­ta­ruo­ju at­ve­ju bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la. Įta­ri­mai pa­gal BK 178 str. 3 da­lį (di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to va­gys­tė) yra pa­reikš­ti mi­nė­tam as­me­niui, ku­ris, ta­da dar bū­da­mas įmo­nės dar­buo­to­ju, pui­kiau­siai ži­no­jo, kur yra au­to­mo­bi­lio rak­tai. Šiuo me­tu pa­im­ti įta­ria­mo­jo do­ku­men­tai, jis tu­ri re­gist­ruo­tis po­li­ci­jo­je, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar ne­baig­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vienas plungiškis kažko labai pyksta ant laidojimo paslaugų firmos UAB „Beinoro gralis“ – neseniai sudaužė įmonės automobilį, o dabar firmos vardu iš parduotuvės paėmė elektrinį įrankį ir nunešė į lombardą.

Komentarai
Kiti straipsniai