Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la da­ly­vau­ja „Eras­mus+“ pro­jek­te „He­alth4Li­fe“

Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­gi­nė­je mo­ky­ko­je to­liau vyks­ta tęs­ti­nis pro­jek­tas „He­alth4Li­fe“. Iš­ver­tus į lie­tu­vių kal­bą, pro­jek­to pa­va­di­ni­mas skam­bė­tų taip: „Svei­ka­ta vi­sam gy­ve­ni­mui“.

Tai – tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas, ku­ria­me da­ly­vau­ja ne tik Lie­tu­vos, bet ir Por­tu­ga­li­jos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos bei Len­ki­jos mo­kyk­lų 5–8 kla­sių mo­ki­niai. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas pra­si­dė­jo 2016-ai­siais, o baig­sis 2018-ųjų ru­de­nį.
Dve­jus me­tus trun­kan­tis pro­jek­tas su­trau­kė di­džiu­lį bū­rį jau­nų žmo­nių, be­si­rū­pi­nan­čių sa­vo svei­ka­ta, no­rin­čių su­vok­ti spor­to, mi­ty­bos, svei­kos gy­ven­se­nos nau­dą, pa­žin­ti sve­ti­mų ša­lių kul­tū­rą bei pa­pro­čius, su­si­ras­ti drau­gų, ge­riau iš­mok­ti an­glų kal­bą. Tad šio tarp­tau­ti­nio pro­jek­to da­ly­viai, pa­de­dant mo­ky­to­jams, ak­ty­viai įsi­trau­kė į veik­lą, daug dir­bo, kū­rė, mo­kė­si, la­vi­no an­glų kal­bos ži­nias ir ke­lia­vo po sve­čias ša­lis.
Pa­grin­di­nė „He­alth4Li­fe“ ko­or­di­na­to­rė, pa­ra­šiu­si pro­jek­tą ir kar­tu su Len­ki­jos ko­or­di­na­to­re bei pa­grin­di­ne jo or­ga­ni­za­to­re Ve­ro­ni­ka Olek-Tas­za­rek pa­tei­ku­si pa­raiš­ką apie no­rą da­ly­vau­ti ja­me, yra „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los an­glų kal­bos mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Var­pio­tie­nė. Jai taip pat tal­ki­na kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Re­gi­na Pet­ku­vie­nė, so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ri­ta Ka­zo­kai­tie­nė, bib­lio­te­ki­nin­kė San­dra Ar­laus­kie­nė.
Pa­sak mo­ky­to­jos J. Var­pio­tie­nės, su sa­vo auk­lė­ja­mą­ja, ta­da dar penk­to­kų, kla­se daug įdė­jo pa­stan­gų, pa­au­ko­jo ne­ma­žai lai­ko ra­šy­da­mi pro­jek­tą in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je. Jiems la­bai pa­si­se­kė, nes Briu­se­ly­je šis pro­jek­tas bu­vo pa­tvir­tin­tas. Iš šim­to ga­li­mų jis bu­vo įver­tin­tas net 96-iais ba­lais. Tai, kaip sa­kė mo­ky­to­ja, di­džiu­lis įver­ti­ni­mas. Ši­taip sėk­min­gai an­glų kal­bos mo­ky­to­ja J. Var­pio­tie­nė įsi­trau­kė į „Eras­mus+“ pro­jek­tą „He­alth4Li­fe“. Iš vi­so bu­vo nu­ma­ty­ti ke­tu­ri mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių bei trys mo­ky­to­jų su­si­ti­ki­mai.
Pa­ti pir­mo­ji ke­lio­nė bu­vo skir­ta pro­jek­tui ko­or­di­nuo­ti ir tiks­lin­ti, tad į Len­ki­ją 2016-ųjų lap­kri­čio mė­ne­sį vy­ko tik va­do­vai iš Lie­tu­vos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Por­tu­ga­li­jos ir, ži­no­ma, Len­ki­jos.
O tų pa­čių me­tų gruo­džio pra­džio­je į Ita­li­ją kar­tu su mo­ky­to­jo­mis J. Var­pio­tie­ne ir Jo­lan­ta Mil­te­ne va­žia­vo ir trys „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nės – Vi­ta­li­ja Num­gau­dy­tė, Klau­di­ja Dauk­šai­tė bei Ag­nė Mikš­tai­tė. Prie lie­tu­vių de­le­ga­ci­jos Ita­li­jo­je ne­tru­kus pri­si­dė­jo ir mo­ky­to­jų bei mo­ki­nių de­le­ga­ci­ja iš Grai­ki­jos. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir ki­tos pro­jek­to ša­lys part­ne­rės.
Pen­kių ša­lių mo­ky­to­jai bei mo­ki­niai sau­lė­to­­je Ita­li­jo­je kiek­vie­ną die­ną ak­ty­viai ben­dra­vo, mo­kė­si, spor­ta­vo, žai­dė įvai­rius žai­di­mus, da­li­jo­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi. Ita­lų mo­ki­niai ro­dė sa­vo kla­ses, mo­ky­to­jai ve­dė pa­mo­kas, links­mi­no pro­jek­to da­ly­vius tau­ti­niais šo­kiais, vai­ši­no tra­di­ci­niais pa­tie­ka­lais, ren­gė eks­kur­si­jas bei su­pa­žin­di­no su sa­vo kraš­to ar­chi­tek­tū­ri­nė­mis-is­to­ri­nė­mis įžy­my­bė­mis. Da­ly­viams te­ko lan­ky­tis net gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tre, kur vi­siems bu­vo la­bai įdo­mu su­si­pa­žin­ti su jū­ros vėž­lių iš­gy­ve­ni­mo ir sau­go­ji­mo pro­ble­mo­mis.
Vi­si čia ge­rai pra­lei­do lai­ką. Vis­kas bu­vo nau­ja, ne­pa­tir­ta, ne­įpras­ta, uni­ka­lu, vis­kas ste­bi­no ir ža­vė­jo. Į na­mus mo­ki­niai par­si­ve­žė tik pa­čius ge­riau­sius įspū­džius.
Per­nai, spa­lio vi­du­ry­je, Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ja­ni­na Po­ciū­tė, mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Var­pio­tie­nė, so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ri­ta Ka­zo­kai­tie­nė bei trys šios mo­kyk­los mo­ki­niai Sil­vi­ja Jok­šai­tė, Er­nes­ta Ma­čiuls­ky­tė ir Man­tas Jo­nu­šas bu­vo iš­vy­kę į Por­tu­ga­li­ją. Sa­vai­tė, pra­leis­ta šio­je sve­tin­go­je ša­ly­je, pa­sak mo­ky­to­jos J. Var­pio­tie­nės, pa­li­ko ne­iš­dil­do­mų įspū­džių tiek mo­ky­to­jams, tiek mo­ki­niams. Ke­lio­nės me­tu jie ap­lan­kė daug Por­tu­ga­li­jos mo­kyk­lų bei vai­kų dar­že­lių ir sa­vo aki­mis pa­ma­tė, kaip gy­ve­na jų ben­dra­am­žiai, su­si­pa­ži­no su iš­skir­ti­niu ša­lies gro­žiu, jos is­to­ri­ja, kul­tū­ri­niu pa­vel­du. Plun­giš­kiai tu­rė­jo pro­gą su­si­pa­žin­ti ir pa­ben­drau­ti su nau­jai­siais sa­vo drau­gais, su ku­riais links­mai pra­lei­do lai­ką bei pa­ty­rė sma­gių nuo­ty­kių. Taip pat kar­tu jie daug spor­ta­vo, ga­mi­no bei ra­ga­vo na­cio­na­li­nius šios ša­lies pa­tie­ka­lus. Ta­čiau la­biau­siai, pa­sak pa­šne­ko­vės, mo­ki­niams Por­tu­ga­li­jos mies­to Cast­ro Ma­rim gol­fo klu­be pa­ti­ko žais­ti gol­fą. Kai ku­rie jų kar­tu su por­tu­ga­lų mo­ki­nių šei­mo­mis tu­rė­jo ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti ir kai­my­ni­nę Is­pa­ni­ją. Iš Por­tu­ga­li­jos lie­tu­viai iš­si­ve­žė be­ga­lę nuo­sta­bių pri­si­mi­ni­mų.
Per­nai, ko­vo 20–25 die­no­mis, „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la su­lau­kė sve­čių iš Por­tu­ga­li­jos, Ita­li­jos, Grai­ki­jos bei Len­ki­jos. Pro­jek­to par­ne­riai kar­tu su mo­kyk­los šei­mi­nin­kais ap­žiū­rė­jo kla­ses, kar­tu da­ly­va­vo svei­ka­tin­gu­mo pa­mo­ko­se bei už­si­ė­mė ki­ta įvai­ria veik­la, ben­dra­vo tar­pu­sa­vy­je. Mo­ky­to­ja J. Var­pio­tie­nė džiau­gė­si, kad plun­giš­kiai mo­ki­niai, ben­drau­da­mi su už­sie­nie­čiais, ne tik la­vi­no an­glų kal­bos įgū­džius, bet ir vi­si kar­tu daug spor­ta­vo, žai­dė įvai­rius žai­di­mus, iš­mo­ko stre­so val­dy­mo tech­ni­kos te­ori­nę da­lį. Su­si­ti­ki­mo me­tu vy­ko ir kon­cer­tai.
Sve­čiai, ap­lan­kę be­veik vi­są Že­mai­ti­ją, bu­vo nustebinti gam­tos gro­žio. Jie ža­vė­jo­si ir pa­čia mo­kyk­la, ku­rio­je, pa­sak jų, tiek daug ža­lu­mos ir gė­lių. Pro­jek­to da­ly­viai tu­rė­jo pri­sta­ty­ti ir sa­vo ša­lį. Kiek­vie­na jų tu­rė­jo at­lik­ti ir tam tik­ras už­duo­tis, ku­rios bū­tų su­si­ju­sios su žmo­gaus svei­ka­tai nau­din­gais da­ly­kais. Pa­vyz­džiui, mū­siš­kiai ty­rė van­de­nį ir pa­pa­sa­ko­jo apie jo tei­kia­mą nau­dą žmo­gui. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad Plun­gė­je ge­ria­ma­sis van­duo ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus ir yra tin­ka­mas ger­ti bei nau­do­ti mais­to ga­mi­ni­mui. Tai pat plun­giš­kiai mo­ki­niai, pa­de­da­mi mo­ky­to­jo Vik­to­ro Rai­bu­žio, pa­ga­mi­no su­ve­ny­rų ir ap­do­va­no­jo jais sve­čius.
Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la vi­sais įma­no­mais bū­dais pro­pa­guo­ja svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ir apie tai skel­bia vi­siems. Mo­ki­niai, pa­si­tel­kę skait­me­ni­nes tech­no­lo­gi­jas, ku­ria fil­mu­kus apie mankš­tą, įvai­rias die­tas, svei­ka­tai nau­din­gus da­ly­kus, pa­tys no­riai da­ly­vau­ja kū­no kul­tū­ros pa­mo­ko­se, taip ska­tin­da­mi ir vi­sus ap­lin­ki­nius įsi­trauk­ti į ak­ty­vų gy­ve­ni­mą. Be to, pro­jek­to da­ly­viai mo­kyk­lo­je ren­gia įvai­rias svei­ka­tin­gu­mo die­nas, įtrau­kia ir ki­tus mo­ki­nius, net tė­ve­lius. Ren­gi­nių me­tu kal­ba­ma apie mais­to nau­dą bei ža­lą žmo­gaus svei­ka­tai. Ir ne tik kal­ba­ma, bet ir ga­mi­na­mi įvai­rūs svei­ka­tai nau­din­gi pa­tie­ka­lai.
Ne­se­niai „Bab­run­go“ mo­kyk­lo­je vie­šė­jo Tel­šių Ger­man­to pro­gim­na­zi­jos bei Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ki­niai. Vi­są die­ną vy­ko at­vi­ros svei­ka­tin­gu­mo pa­mo­kos, ku­rio­se da­ly­va­vo penk­to­kai. Ke­tu­rių pa­mo­kų me­tu mo­ki­niai tik­ri­no kai ku­rių mais­to pro­duk­tų cuk­raus kie­kį. Už­si­ė­mi­mų me­tu vai­kai su­ži­no­jo, koks mais­tas nau­din­gas svei­ka­tai, o ko­kio ge­riau at­si­sa­ky­ti.
O ko­vo 2-ąją dvy­li­ka „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių kar­tu su mo­ky­to­jo­mis J. Var­pio­tie­ne bei R. Ka­zo­kai­tie­ne da­ly­va­vo Pro­jek­tų mu­gė­je. Ji vy­ko Klai­pė­dos Ged­mi­nų pro­gim­na­zi­jo­je. Tai jau tre­čio­ji res­pub­li­ki­nė švie­ti­mo įstai­gų pro­jek­tų pa­ro­da-mi­ni mo­ky­mai. Jos tiks­las – su­da­ry­ti ga­li­my­bes keis­tis ge­rą­ja pro­jek­ti­ne veik­los pa­tir­ti­mi, pri­sta­ty­ti pro­jek­tų tei­kia­mą nau­dą ben­druo­me­nei, už­megz­ti kon­tak­tus nau­jiems pro­jek­tams. Čia plun­giš­kiai pri­sta­tė sa­vo įgy­ven­di­na­mą tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „He­alth4 Li­fe“. Mo­ki­niai taip pat tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, pa­skai­to­se, mi­ni mo­ky­muo­se, su­si­pa­žin­ti su ki­tų mo­kyk­lų pro­jek­ti­nė­mis veik­lo­mis.
Mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai džiau­gia­si ga­lė­da­mi da­ly­vau­ti šia­me tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te, ku­ris jau ei­na į pa­bai­gą. Pa­sak mo­ki­nių, la­bai sma­gu bu­vo ben­drau­ti su ben­dra­am­žiais iš ki­tų ša­lių. Ti­ki­ma­si, kad už­si­mez­gu­si drau­gys­tė ne­nu­trūks, ir jie ben­draus bei ben­dra­dar­biaus to­liau, plės ry­šius, ra­šys bei kar­tu įgy­ven­dins ir ki­tus pro­jek­tus, taip už­megz­da­mi ry­šius su ki­to­mis ša­li­mis. O, pa­sak mo­ky­to­jos J. Var­pio­tie­nės, tai už­ve­da, tie­siog ne­be­įma­no­ma su­sto­ti. Ypač kai ma­tai, ko­kią di­džiu­lę nau­dą ir pa­si­ten­ki­ni­mą at­ne­ša da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se. Ma­lo­nu, kai jau­na­jai kar­tai su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ke­liau­ti, pa­žin­ti, ben­drau­ti, drau­gau­ti, kar­tu mo­ky­tis bei tu­ri­nin­gai ir pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką.

Edi­ta LUKIENĖ

 

Nuotraukoje: Projekto „He­alth4Li­fe“ vadovai susitikimo metu Lenkijoje.

Komentarai
Kiti straipsniai