Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Pirks nau­do­tą gais­ri­nį au­to­mo­bi­lį

Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­tas, po­sė­džia­vęs ko­vo 21 die­ną, pri­ta­rė gais­ri­nio au­to­mo­bi­lio pir­ki­mui. To­kį pra­šy­mą pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­ba, ku­riai va­do­vau­ja Vla­das Šim­kus.

Pla­nuo­ja­ma pirk­ti ne bran­ges­nį kaip 30 tūkst. eu­rų ver­tės nau­do­tą, ne se­nes­nį kaip 1998 m. gais­ri­nį au­to­mo­bi­lį. Tiks­las – rei­ka­lin­ga at­nau­jin­ti gais­ri­nius au­to­mo­bi­lius, ku­rie šiuo me­tu yra su­si­dė­vė­ję, ne­pa­ti­ki­mi ir ne­be­tiks­lin­ga juos re­mon­tuo­ti. Spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mui lė­šų nu­ma­ty­ta Sa­vi­val­dy­bės 2018 me­tų biu­dže­te.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai