Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Pa­im­ti hid­ro­ge­o­lo­gi­nio ty­ri­mo ban­di­niai ap­link Var­ka­lių kiau­lių kom­plek­so te­ri­to­ri­ją

Ko­vo 19–20 die­no­mis ap­link Var­ka­liuo­se esan­tį kiau­lių kom­plek­są UAB „DGE Bal­tic Soil and En­vi­ron­ment“ at­li­ko hid­ro­ge­o­lo­gi­nį ty­ri­mą – pa­ė­mė po­že­mi­nio van­dens ir grun­to ban­di­nius.

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus, že­mės gel­mės pri­klau­so vals­ty­bei, tar­ša net ir pri­va­čia­me skly­pe yra drau­džia­ma. Nors Plun­gės ra­jo­ne ir ne­nu­sta­ty­ta kiau­lių ma­ro at­ve­jų, dėl šios grės­mės Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pa­siū­lė ty­ri­mą at­lik­ti iš­ori­nė­je Var­ka­lių kiau­lių kom­plek­so te­ri­to­ri­jos pu­sė­je, ne­pa­ten­kant į ga­li­mai po­ten­cia­lų tar­šos ži­di­nį ir ne­pa­žei­džiant Bio­lo­gi­nių sau­gu­mo prie­mo­nių rei­ka­la­vi­mų kiau­lių lai­ky­mo vie­to­se.
Fer­mos ir jos apy­lin­kių te­ri­to­ri­jos ge­o­lo­gi­nės san­da­ros bei grun­ti­nio van­dens slūg­so­ji­mo gy­lio nu­sta­ty­mui bei ban­di­nių pa­ė­mi­mui bu­vo iš­gręž­ta 10 ti­ria­mų­jų grę­ži­nių. Grę­ži­niai bu­vo įren­gia­mi prie pat Var­ka­lių kiau­lių fer­mos te­ri­to­ri­jos ri­bos. Ty­ri­mus sun­ki­no tai, kad ūki­nin­kas ga­li­mai sa­va­va­liš­kai ap­si­tvė­ręs vals­ty­bi­nę že­mę, esan­čią gre­ta jo skly­po. Pa­im­ti grun­ti­nio van­dens ban­di­niai bus ti­ria­mi ak­re­di­tuo­to­je la­bo­ra­to­ri­jo­je. Hid­ro­ge­o­lo­gi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tus ver­tins Lie­tu­vos ge­o­lo­gi­jos tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.
Hid­ro­ge­o­lo­gi­niu ty­ri­mu sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ar fer­mos te­ri­to­ri­jo­je ga­li­mai esan­ti tar­ša, be­si­fil­truo­jan­ti gi­lyn į grun­tą, mig­ruo­da­ma kar­tu ne­ter­šia ir ap­lin­ki­nių skly­pų po­že­mi­nio van­dens. Fer­mos te­ri­to­ri­ja yra ant kal­vos, nuo ku­rios kri­tu­liai ir įsi­fil­tra­vęs grun­ti­nis van­duo nu­te­ka į ap­lin­ki­nes te­ri­to­ri­jas.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai