Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Nuo pa­ša­li­nių au­to­mo­bi­lių gin­sis pa­ke­lia­mu už­tva­ru

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja, po­sė­džia­vu­si ko­vo 23 die­ną, be ke­lių dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų, dau­giau nei an­tra tiek ap­svars­tė pa­pil­do­mai – gau­ta įvai­rių pra­šy­mų, pa­siū­ly­mų, nu­si­skun­di­mų ir pa­ste­bė­ji­mų. Kal­bė­ta apie vie­nos ben­dri­jos su­ma­ny­mą prie įva­žia­vi­mo į kie­mą sta­ty­ti pa­ke­lia­mą už­tva­rą (va­di­na­mąjį šlag­bau­mą), apie tai, kaip vyks eis­mas pra­si­dė­jus tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu ka­si­mo dar­bams, taip pat svars­ty­ta, ar rei­kia pės­čių­jų per­ėjos Tel­šių gat­vė­je, ir ki­tais klau­si­mais.

Pa­ke­lia­mas už­tva­ras – prieš pra­ša­lai­čius

Dau­gia­bu­čio na­mo A. Vaiš­vi­los g. 9 pa­tal­pų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos pir­mi­nin­kas Ani­ce­tas Pau­li­kas į ko­mi­si­ją krei­pė­si pra­šy­da­mas pri­tar­ti pa­ke­lia­mo už­tva­ro sta­ty­mui iš­nuo­mo­ta­me ben­dri­jos skly­pe. Pro­ble­ma to­kia, jog per daug pra­ša­lai­čių su­ka į jų na­mo kie­mą ir pa­lie­ka au­to­mo­bi­lius. To­dėl, kad jų aikš­te­le ne­ga­lė­tų nau­do­tis ki­tų na­mų gy­ven­to­jai, ben­dri­ja nu­ta­rė at­si­tver­ti va­di­na­muoju šlag­bau­mu. Ke­lio ser­vi­tu­to nė­ra, kie­mas už­da­ras, ne­pra­va­žiuo­ja­mas, tad tu­ri bū­ti skir­tas tik na­mo gy­ven­to­jams!
Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius sa­kė, jog šiuo at­ve­ju ko­mi­si­ja nei pri­ta­ria, nei ne – ben­dri­ja sa­vo skly­pe tvar­ko­si pa­ti. Tik pa­ta­rė „su­si­re­gu­liuo­ti“, kad už­tva­ras ne­truk­dy­tų pri­va­žiuo­ti spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms. Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis ak­cen­ta­vo, jog po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis ga­li su­sto­ti ir prieš šlag­bau­mą, bet ug­nia­ge­sių ma­ši­na, esant rim­tam pa­vo­jui, tu­ri tei­sę va­žiuo­ti kiau­rai per vi­sus už­tva­rus.
Ko­mi­si­jos na­riams pa­si­do­mė­jus, kas už­tva­rą val­dys, A. Pau­li­kas at­sa­kė, jog kiek­vie­nas gy­ven­to­jas tu­rės nu­me­rius ir, pa­skam­bi­nus iš sa­vo te­le­fo­no, už­tva­ras pa­kils. At­va­žia­vu­siems sve­čiams gy­ven­to­jai taip pat ga­lės su­teik­ti nu­me­rį ar­ba pa­tys įleis­ti. Tai pir­mas toks už­tva­ras, at­si­ra­sian­tis prie dau­gia­bu­čio kie­mo Plun­gė­je. Ben­dri­jai jis kai­nuos apie tūks­tan­tį eu­rų ir bus pa­sta­ty­tas jau ba­lan­džio mė­ne­sį.

Kro­vi­ni­niam trans­por­tui teks suk­ti į kie­mą

Į Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją su pra­šy­mu krei­pė­si par­duo­tu­vės „Mo­zai­ka“, esan­čios Vy­tau­to g. 6, va­do­vė In­gri­da Gau­du­tie­nė. Ji pra­šė iš­spręs­ti to­kią pro­ble­mą: prieš par­duo­tu­vę yra žen­klas, drau­džian­tis su­sto­ti, ta­čiau tie­kė­jai, at­ve­žan­tys pre­kes, vis tiek tu­ri su­sto­ti, kad vis­ką iš­krau­tų, tad ne­re­tai dėl to įkliū­va pa­rei­gū­nams ir yra bau­džia­mi. Gal bū­tų ga­li­ma žen­klą pa­keis­ti į ki­tą, t. y. į drau­džian­tį sto­vė­ti? Ko­mi­si­jos na­riai šiuo at­ve­ju bu­vo ka­te­go­riš­ki ir pra­šy­mo ne­ten­ki­no. Mo­ty­vas – Vy­tau­to gat­vė­je ir taip di­de­lė pro­ble­ma dėl pra­va­žia­vi­mo, eis­mas ga­na in­ten­sy­vus, o dėl su­sto­ju­sių sunk­ve­ži­mių iš­kart su­si­da­ro kamš­tis! Tie­kė­jai ga­lin­tys įsuk­ti į kie­mą ir iš­krau­ti ke­lias dė­žes pre­kių. Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis pa­ti­ki­no, jog po­li­ci­ja da­bar tik­rai daž­niau baus tuos, ku­rie ne­pai­sys ke­lio žen­klų.

Tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu dar­bai pa­rei­ka­laus vi­sų kan­try­bės

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas M. Jur­čius po­sė­džiau­to­jams pri­mi­nė, jog su­tar­tis dėl tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu įren­gi­mo dar­bų Da­riaus ir Gi­rė­no g. jau pa­si­ra­šy­ta ir po ke­lių mė­ne­sių tu­rė­tų pra­si­dė­ti dar­bai. Be abe­jo, au­to­mo­bi­lių eis­mas to­je vie­to­je bus su­stab­dy­tas, ne­pa­to­gu­mų pa­tirs ir pės­tie­ji, tad vi­siems teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be. Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis kal­bė­jo, jog šiuo me­tu vyks­ta tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to ruo­ši­mas, tad du ar tris mė­ne­sius eis­mas dar ne­bus už­da­ry­tas, ta­čiau pats lai­kas gal­vo­ti, kur bus krei­pia­mi au­to­mo­bi­lių ir pės­čių­jų srau­tai. Kol kas vi­sa tai tik svars­ty­mai, aiš­kes­nės sche­mos bus pa­teik­tos po ga­my­bi­nio su­si­rin­ki­mo su ran­go­vais.
Tai­gi, žiū­rint nuo mies­to pu­sės, tu­ne­lio pra­džia – ties Sto­ties gat­ve. Pra­si­dė­jus dar­bams, į Že­mai­tės gat­vę pa­tek­ti bus ne­be­įma­no­ma, tad pas­ta­ro­sios gat­vės gy­ven­to­jams teks va­žiuo­ti P. Ge­nio gat­ve. Ap­va­žia­vi­mas ge­le­žin­ke­lio bus kaip ir da­bar, kai už­da­ro­ma per­va­ža: Sto­ties, Pra­mo­nės pr., Sa­lan­tų ir Lent­pjū­vės gat­vė­mis. Iš ki­tos pu­sės eis­mas bus už­da­ry­tas nuo de­ga­li­nės „Mil­da“. Be abe­jo, bus su­sta­ty­ti žen­klai, nu­ro­dan­tys apy­lan­kas. „Prak­tiš­kai vi­sas eis­mas vyks Sa­lan­tų gat­ve. Svars­to­me, gal­būt su­kant iš Sto­ties gat­vės link Pra­mo­nės pr. rei­kės lai­ki­no švie­so­fo­ro ar pa­pil­do­mos eis­mo juos­tos“, – sa­kė M. Čiu­že­lis. Be to, kaip pa­ste­bė­jo spe­cia­lis­tas, tuo me­tu vyks ne tik tu­ne­lio ka­si­mo dar­bai, bet ša­lia „eis“ ir su du­jo­tie­kiu, van­den­tie­kiu bei elek­tra su­si­ję dar­bai, tad pro­ble­mų ir ne­pa­to­gu­mų bus iš­ties ne­ma­žai.
Be au­to­mo­bi­lių eis­mo, teks spręs­ti ir pės­čių­jų eis­mo bė­das. Vie­nas iš va­rian­tų – nuo „Mil­dos“ per krū­mus yra ta­ke­lis link ge­le­žin­ke­lio pe­ro­no, ten yra pės­čių­jų ta­kas per bė­gius, tad svars­to­ma tą ta­ke­lį kiek pa­ge­rin­ti – kad bū­tų pa­aukš­ti­ni­mas, ap­švie­ti­mas. Ži­nia, čia teks ei­ti ne­ma­žą ra­tą. Ki­tas va­rian­tas – gal pės­tie­siems vis­gi bus pa­da­ry­tas siau­ras ta­ke­lis ša­lia sta­ty­bi­nin­kų ka­sa­mo tu­ne­lio. Kaip ten be­bū­tų, kan­try­bės rei­kės vi­siems – ir vai­ruo­to­jams, ir pės­tie­siems. Ko­mi­si­jos na­riai dar pa­juo­ka­vo, jog ne­tru­kus Plun­gė­je at­si­ras dau­giau žen­klų, įspė­jan­čių, jog „Plun­gė tvar­ko­si, at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus“.

Tel­šių gat­vė­je rei­kia pės­čių­jų per­ėjos

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ga­vo Tel­šių gat­vės gy­ven­to­jų pra­šy­mą dėl grei­čio ri­bo­ji­mo sunk­ve­ži­miams ir dėl pės­čių­jų per­ėjos įren­gi­mo ties va­di­na­mo­mis vi­du­ri­nio­sio­mis ka­pi­nė­mis. Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs gy­ven­to­jų at­sto­vas An­drius Se­ra­pi­nas pa­aiš­ki­no, jog sunk­ve­ži­miai taip le­kia, kad net dre­ba na­mų sie­nos – vai­ruo­to­jams nė mo­tais, kad čia mies­to te­ri­to­ri­ja, „spau­džia“ net iki 70 km/h grei­čiu… To­dėl rei­kė­tų žen­klo, ri­bo­jan­čio jų grei­tį. Taip pat rei­kė­tų pės­čių­jų per­ėjos ties ka­pi­nė­mis, kur ne­to­li yra au­to­bu­sų su­sto­ji­mas. Se­nu­tėms, at­va­žia­vu­sioms į ka­pi­nes, kaip pa­ste­bė­jo plun­giš­kis, ypač su­dė­tin­ga sau­giai per­ei­ki į ki­tą ke­lio pu­sę. Ir vai­kams ne­sau­gu.
Ko­mi­si­jos na­riai ap­gai­les­ta­vo, kad to­kia jau mū­sų vai­ruo­to­jų kul­tū­ra – vi­si pui­kiau­siai ži­no, kad mies­te leis­ti­nas grei­tis – 50 km/h, tad pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klai, ri­bo­jan­tys grei­tį, ne­duos jo­kio efek­to. A. Se­ra­pi­nas pa­siū­lė nors kar­tais ne­žy­mė­tą po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį at­siųs­ti į jų gat­vę, gal­būt bau­dos laks­tan­čius vai­ruo­to­jus kiek su­draus­min­tų? Šį pa­siū­ly­mą pa­rei­gū­nas V. Kur­mis tuoj pat pa­si­žy­mė­jo sa­vo už­ra­šų kny­ge­lė­je. O dėl pės­čių­jų per­ėjos po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė, tik už­si­mi­nė, kad rei­kės tiks­liau iš­si­aiš­kin­ti per­ėjos vie­tą. Taip pat M. Čiu­že­lis pri­dė­jo, kad jau yra pa­reng­tas Tel­šių gat­vės tech­ni­nis pro­jek­tas, kad Lais­vės, Tel­šių ir Van­den­tie­kio gat­vių san­kry­ža taps žie­di­ne, tik fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui kol kas nė­ra.

Ki­ti klau­si­mai

Į ko­mi­si­ją krei­pė­si ben­dro­vės „VVARFF“ va­do­vas Vil­man­tas Bu­čius. Pra­šė pri­ta­ri­mo, kad prie jų ofi­so J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 28A bū­tų ga­li­ma keis­ti au­to­mo­bi­lių su­sto­ji­mo bū­dą – au­to­mo­bi­liai bū­tų sta­to­mi prie pat pa­sta­to, o ne prie gat­vės, kaip da­bar. Esą pa­ge­rė­tų si­tu­a­ci­ja ir pės­tie­siems, ku­rie ga­lė­tų ei­ti tie­siai, o ne iš­lenk­tu ša­li­gat­viu. Dar­bus at­lik­tų iš sa­vo lė­šų. Po­sė­džiau­to­jai iš es­mės ne­pri­eš­ta­ra­vo, tik už­si­mi­nė, kad rei­kia pa­ruoš­ti pro­jek­tą ir su­de­rin­ti su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.
Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis at­krei­pė dė­me­sį į ke­lias mies­to pro­ble­mas.
Prie Sto­ties ir Bi­ru­tės gat­vių san­kry­žos rei­kė­tų žen­klo, drau­džian­čio su­sto­ti, nes vis at­si­ran­da „gud­ru­tis“, pa­lie­kan­tis au­to­mo­bi­lį prieš san­kry­žą ir truk­dan­tis eis­mui. Šiuo at­ve­ju rei­kės su­lauk­ti Ke­lių di­rek­ci­jos at­sa­ky­mo.
Ki­ta pro­ble­ma – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, kur va­ka­rais su­va­žia­vęs jau­ni­mas gar­siai lei­džia mu­zi­ką, triukš­mau­ja, pik­ti­na gy­ven­to­jus, šie skun­džia­si po­li­ci­jai. Su­tar­ta, jog rei­kia pa­ruoš­ti sche­mą, kur sta­ty­ti žen­klus, ku­rie nu­ro­dys leis­ti­ną sto­vė­ji­mo lai­ką. Grei­čiau­siai nuo 6 iki 22 val. Tai­gi, nak­ti­mis ten at­va­žia­vu­sius triukš­ma­da­rius jau ga­lės baus­ti po­li­ci­ja.
Taip pat rei­ka­lin­gas žen­klas, nu­ro­dan­tis au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo bū­dą prie „Lu­mi­nor“ (bu­vu­sio DNB) ban­ko, Tel­šių gat­vė­je. Au­to­mo­bi­liai sta­to­mi bet kaip, o rei­kė­tų – įstri­žai. Be to, svars­ty­ta, ar ne­rei­kė­tų il­giau pa­lie­kan­čius au­to­mo­bi­lius ap­mo­kes­tin­ti, nes dar­buo­to­jai ir įmo­nių sa­vi­nin­kai vie­tas už­si­i­ma vi­sai die­nai, o trum­pam at­va­žia­vu­siems pi­lie­čiams nė­ra vie­tos, kur „įlįs­ti“. Dėl to dar bus dis­ku­tuo­ja­ma su se­niū­nu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: A. Vaišvilos g. 9-ojo namo bendrijos pirmininkas A. Paulikas (viduryje) Saugaus eismo organizavimo komisijos prašė pritarti pakeliamo užtvaro pastatymui prie jų daugiabučio.

Komentarai
Kiti straipsniai