Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Miš­ke pa­si­slė­pu­sio nu­teis­to ša­tei­kiš­kio pa­rei­gū­nai ieš­ko­jo su šu­ni­mis

Ne­ra­miai, tar­si baikš­tus zui­kis, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis gy­ve­no Ša­tei­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas A. E. (gim. 1989 m.). Prieš mė­ne­sį nu­teis­tas už nu­si­kal­ti­mą, vy­ras jo­kiais bū­dais ne­no­rė­jo va­žiuo­ti į ka­lė­ji­mą, tad spru­ko iš sa­vo kai­mo: iš pra­džių slaps­tė­si Kre­tin­gos ra­jo­ne, vė­liau nu­skuo­dė į Šiau­lių ra­jo­ną, kol ga­liau­siai ko­vo 26 die­ną bu­vo už­speis­tas pas­ta­ro­jo ra­jo­no miš­kuo­se.

Ko­vo 28 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai su ko­le­go­mis su­lai­kė baus­mės ven­gu­sį nu­teis­tą­jį“.
Pra­ne­ša­ma, jog pir­ma­die­nį uos­ta­mies­čio kri­mi­na­lis­tai or­ga­ni­za­vo ope­ra­ci­ją su ko­le­go­mis iš Šiau­lių ap­skri­ties VPK: mi­nė­ta­me Šiau­lių ra­jo­ne bu­vo ap­sup­tas miš­kas, ir, pa­si­tel­kus ki­no­lo­gus su šu­ni­mis, su­lai­ky­tas nuo baus­mės už va­gys­tę stam­biu mas­tu pa­si­slė­pęs vy­ras.
Mi­nė­tas as­muo pra­din­go iš Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų aki­ra­čio po va­sa­rio 22 d. jam pa­skelb­to teis­mo nuosp­ren­džio – re­a­lios vie­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mės pa­sky­ri­mo.
Pa­ieš­ką at­li­ku­sių kri­mi­na­lis­tų duo­me­ni­mis, vy­ras iš pra­džių slaps­tė­si Kre­tin­gos ra­jo­ne, pas­kui – ne­gy­ve­na­mo­je ūki­nin­ko so­dy­bo­je, esan­čio­je prie pat di­džiu­lio miš­ko Šiau­lių ra­jo­ne.
Be abe­jo, nu­teis­ta­sis A. E. ne­tu­rė­jo ra­my­bės: nuo­lat ste­bė­da­vo ap­lin­ką ir, pa­ma­tęs at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ar ką nors įtar­ti­no, spruk­da­vo į miš­ką slėp­tis. Taip pat nuo­lat keis­da­vo mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, jų kor­te­les. Su­lai­ky­mo me­tu pas jį ap­tik­ti trys te­le­fo­nai, ke­lios kor­te­lės.
Su­lai­ky­mo die­ną – ko­vo 26-ąją, pa­ste­bė­jęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lį, bėg­lys taip pat nu­skuo­dė į miš­ką. Ta­čiau abie­jų ap­skri­čių pa­rei­gū­nų gre­tos bu­vo ga­na gau­sios, tad jie ap­su­po miš­ką, kad ieš­ko­ma­sis ne­ga­lė­tų iš jo pa­si­trauk­ti. Be to, prie bėg­lio su­lai­ky­mo ope­ra­ci­jos pri­si­jun­gė ir Šiau­lių ki­no­lo­gai su tri­mis tar­ny­bi­niais šu­ni­mis.
Bū­tent ke­tur­ko­jai „pa­rei­gū­nai“ apie pie­tus, t. y. 13.30 va­lan­dą, pa­miš­kė­je, ap­leis­ta­me pa­sta­te, su­ra­do pa­si­slė­pu­sį Ša­tei­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­ją.
Dėl to, kad A. E. ven­gė at­lik­ti pa­skir­tą baus­mę ir slaps­tė­si, Plun­gės ra­jo­no PK pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Pa­na­šu, kad da­bar kal­ti­nin­ko lais­vė bus at­im­ta dar il­ges­niam lai­ko­tar­piui.

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

Nuotraukoje: Šateikių seniūnijos gyventoją A. E. dresuoti policijos šunys aptiko Šiaulių rajono miško pakraštyje, apleistame pastate.

Komentarai
Kiti straipsniai