Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

„Leng­va ran­ka ne­tu­rė­tu­me lai­min­ti to­kių spren­di­mų…“

Kaip įpras­ta, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo tvar­ko­ma­si su pi­ni­gi­niais rei­ka­lais. Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ir jo pa­va­duo­to­jui, nuo nuo­mos mo­kes­čio ne­pri­eš­ta­rau­ta at­leis­ti pra­šy­mus pa­tei­ku­sius Bi­ru­tę Ged­mi­nai­tę ir UAB „Rie­tu­va“. Dau­giau­sia klau­si­mų ko­mi­te­to na­riams su­kė­lė spren­di­mo pro­jek­tas dėl sko­lų pri­pa­ži­ni­mo be­vil­tiš­ko­mis.

Pa­si­kei­tus prie­dų dy­džiams (pa­di­dė­jo 10 proc.), pri­tar­ta nuo ba­lan­džio 1 die­nos nu­sta­ty­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Vy­tau­tui Di­čiū­nui 17 pa­rei­gy­bės ka­te­go­ri­ją ir 25 proc. pa­rei­gi­nės al­gos dy­džio prie­mo­ką už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą. Už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą mo­kė­ti 18 proc. prie­dą. Ne­pri­eš­ta­rau­ta ir ki­tam ana­lo­giš­kam spren­di­mo pro­jek­tui – nu­sta­ty­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui An­ta­nui Auž­bi­ka­vi­čiui 16 pa­rei­gy­bės ka­te­go­ri­ją ir 25 proc. pa­rei­gi­nės al­gos dy­džio prie­mo­ką už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą. Už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą mo­kė­ti 27 proc. prie­dą.
At­si­žvel­gus į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Ged­mi­nai­tės pra­šy­mą, pri­tar­ta spren­di­mo pro­jek­tui at­leis­ti ją nuo būs­to, esan­čio Rie­ta­ve, Plun­gės g. 18-1, nuo­mos mo­kes­čio (nuo ba­lan­džio 1 iki rug­pjū­čio 31 d.). B. Ged­mi­nai­tė at­lei­džia­ma nuo nuo­mos mo­kes­čio, nes prieš tai bu­vu­siai nuo­mi­nin­kei su­mo­kė­jo 150 Eur už mi­nė­ta­me bu­te įreng­tas ža­liu­zes.
At­si­žvelg­da­mi į UAB „Rie­tu­va“ ko­vo 19 d. pra­šy­mą, ko­mi­te­to na­riai su­ti­ko su­ma­žin­ti UAB „Rie­tu­va“ vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tį už ko­mer­ci­nės pa­skir­ties že­mės skly­pą (7,6413 ha), esan­tį Rie­ta­vo mies­te, Va­tu­šių g. 6A. Mo­kes­tis 2018 m. su­ma­ži­na­mas 100 proc., 2019 m. – 50 proc., 2020 m. – 30 proc. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis aiš­ki­no, kad to­kį spren­di­mą, kai nau­jai at­ei­nan­čiam ver­slui yra tai­ko­mos leng­va­tos, yra pri­ėmu­si sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba. UAB „Rie­tu­va“ ga­my­bą pra­dė­jo šių me­tų sau­sio mė­ne­sį, ofi­cia­lus ati­da­ry­mas nu­ma­to­mas ba­lan­dį.
Il­giau­siai ko­mi­te­te ap­si­sto­ta ties klau­si­mu dėl sko­lų, ku­rioms 2018 m. sau­sio 1 d. su­ėjo mo­kes­čio pri­vers­ti­nio iš­ieš­ko­ji­mo se­na­ties ter­mi­nas, pri­pa­ži­ni­mo be­vil­tiš­ko­mis. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės rin­klia­vos mo­kė­to­jų be­vil­tiš­kų sko­lų są­ra­še – 225 as­me­nys ar įmo­nės. Ben­dra sko­los su­ma – 7976,65 Eur. UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė pra­šy­mą sko­las pri­pa­žin­ti be­vil­tiš­ko­mis ir leis­ti jas nu­ra­šy­ti. Ad­mi­nist­ra­to­rius pa­tei­kė są­ra­šus rin­klia­vos mo­kė­to­jų, ku­rių sko­los da­liai (2018 m. sau­sio 1 d.) su­ėjo se­na­ties ter­mi­nas ir pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus iš­ieš­ko­ti rin­klia­vos mo­kes­čio ne­be­ga­li­ma. Se­na­ties ter­mi­nas su­ėjo už lai­ko­tar­pį nuo 2011 m. sau­sio 1 d. iki 2012 m. gruo­džio 31 d.
Apie su­si­da­riu­sį sko­li­nin­kų są­ra­šą pa­sa­ko­jo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs TRATC Rin­klia­vos sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Vaiš­no­ras ir sko­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tė San­dra Gau­čie­nė. A. Vaiš­no­ras sa­kė, kad su su­si­da­riu­sio­mis sko­lo­mis pa­sam­dy­tas spe­cia­lis­tas pra­dė­jo dirb­ti nuo 2015 m., ta­čiau vie­nam as­me­niui ap­rėp­ti vi­so re­gio­no sko­li­nin­kus ne­pa­ka­ko lai­ko ir jė­gų. Per vi­są re­gio­ną su­si­da­ro apie 1 500 ne­mo­kių klien­tų per me­tus, ge­riau­siu atveju aprėpti pa­vyks­ta tik 500. Įmo­nei dirb­ti su sko­lų iš­ieš­ko­ji­mu rei­kė­tų bent dvie­jų dar­buo­to­jų. Nors sko­los ga­na ma­žos, iš­ieš­ko­ji­mas kai­nuo­ja bran­giai, tam rei­kia daug lai­ko ir re­sur­sų, nes su kiek­vie­nu sko­li­nin­ku ten­ka dirb­ti in­di­vi­du­a­liai.
Įmo­nei dėl ne­or­ga­ni­zuo­tu­mo di­de­lių prie­kaiš­tų tu­rė­jo tiek me­ras A. Čer­nec­kis, tiek ki­ti ko­mi­te­to na­riai. „Tai di­de­lė bė­da Sa­vi­val­dy­bei, ku­ri grimz­ta į dug­ną, ka­dan­gi TRATC sko­lų ne­iš­ieš­ko. Leng­va ran­ka ne­tu­rė­tu­me lai­min­ti to­kių spren­di­mų, nes ne­mo­kių klien­tų są­ra­še ma­to­me pa­žįs­ta­mų žmo­nių, ku­rie gy­vi, dir­ban­tys, taip pat įmo­nių, ku­rios kles­ti. Sko­lų iš­ieš­ko­ti dėl su­ėju­sio se­na­ties ter­mi­no da­bar ne­be­įma­no­ma, įmo­nei rei­kė­tų grei­čiau kru­tė­ti, kad tas ter­mi­nas ne­at­si­ras­tų“, – sa­kė A. Čer­nec­kis. Kad tai di­džiu­lė pro­ble­ma, pri­ta­rė ir ko­mi­te­to na­rys Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas. „Ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė tu­ri at­sa­ky­ti už tai, ko jūs ne­pa­da­ro­te. Są­ra­še yra ir jau mi­ru­sių gy­ven­to­jų, taip pat ban­kru­ta­vu­sių įmo­nių, ta­čiau di­džio­ji są­ra­šo da­lis – mo­kūs gy­ven­to­jai. Da­bar at­ne­šė­te to­kį są­ra­šą, ki­tą­met at­ne­ši­te ki­tą. Eta­tų skai­čiaus trū­ku­mas yra jū­sų įmo­nės vi­daus rei­ka­las. Įmo­nės vi­du­je tu­rė­tu­mė­te ap­si­tar­ti, ką da­ry­ti, kad to­kių pro­ble­mų ne­bū­tų. Iš­ieš­ko­ji­mo funk­ci­ja yra de­le­guo­ta TRATC, jūs šį dar­bą tu­ri­te pa­da­ry­ti“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to na­rys. Po il­gų dis­ku­si­jų spren­di­mui pri­tar­ta ak­cen­tuo­jant, kad įmo­nė tvar­ky­tų­si sa­vo vi­du­je ir kad są­ra­še ne­be­lik­tų sko­li­nin­kų, ku­rie tu­ri pa­sto­vias pa­ja­mas ir yra mo­kūs.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot J. E. Bačinsko (dešinėje) skolų išieškojimo funkcija yra deleguota UAB „TRATC“, kuri šį darbą ir turi padaryti.

Komentarai
Kiti straipsniai