Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

„Karo skelbti nereikia, bet san­ty­kius geriau įšal­dy­ti“

Ko­vo 19-ąją Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je vy­kusiame Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dyje aistros virė ne vienu klausimu. bene daugiausia diskutuota dėl bendradarbiavimo tarp Plungės ir Krasnogorsko (Rusija) sutarties. Komiteto nariai laikėsi nuomonės, kad atsižvelgiant į Užsienio reikalų ministerijos siūlymą, „karo skelbti nereikia, o santykius laikinai geriau įšaldyti“. Be to, dar ir pinigų susitaupys…
Posėdyje taip pat buvo išklausytos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gim­na­zi­jų bei Ku­lių, Ša­tei­kių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­trų 2017-ųjų me­tų veik­los ata­skai­tos.

Leis su­tau­py­ti apie 160 tūkst. eu­rų per me­tus

Dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo ėmus nag­ri­nė­ti klau­si­mą dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų cen­tra­li­zuo­to bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo. Kaip in­for­ma­vo Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, nuo rug­pjū­čio 31 die­nos Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tras bus re­or­ga­ni­zuo­tas į Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­trą. Ja­me bus įsteig­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius, ku­ria­me dirbs 30 dar­buo­to­jų. Nau­ja­sis sky­rius tvar­kys vi­sų biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.
D. Ma­žei­kie­nė bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis mi­nė­jo, kad te­ko lan­ky­tis Jo­na­vo­je ir Rad­vi­liš­ky­je, kur jau įgy­ven­din­ta cen­tra­li­zuo­ta bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta. Kaip pri­pa­ži­no D. Ma­žei­kie­nė, Jo­na­vo­je tai ne­vy­ko la­bai sklan­džiai. Mat il­gus me­tus įstai­ga ne­tu­rė­jo nuo­la­ti­nio va­do­vo, ar­ti di­de­lis mies­tas (Kau­nas), kur ge­ro­kai di­des­ni at­ly­gi­ni­mai, tad nuo­la­ti­nė dar­buo­to­jų kai­ta ne­da­vė rei­kia­mų re­zul­ta­tų. Ta­čiau Rad­vi­liš­ky­je, pa­sak ve­dė­jos, jau 10 me­tų sėk­min­gai vyk­do­ma cen­tra­li­zuo­ta įstai­gų bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta. Taip su­tau­po­ma Sa­vi­val­dy­bės lė­šų, la­biau kon­tro­liuo­ja­mos iš­lai­dos, ma­žiau pa­da­ro­ma ap­skai­tos klai­dų.
Plun­gė­je cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos įgy­ven­di­ni­mas, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, leis su­tau­py­ti apie 160 tūkst. eu­rų per me­tus, nes dirbs per­pus ma­žiau bu­hal­te­rių. Lė­šų su­tau­py­ti pla­nuo­ja­ma tik 2019 me­tais, nes šiais me­tais rei­kės lė­šų spe­cia­lis­tams įsi­kur­ti ir iš­mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas dar­bo ne­te­ku­siems spe­cia­lis­tams. Jų pla­nuo­ja­ma at­leis­ti 25.
Jei­gu pa­vyk­tų vis­ką sėk­min­gai įgy­ven­din­ti, pa­sak kai ku­rių po­sė­džia­vu­sių­jų, bū­tų pa­siek­tas di­džiau­sias eko­no­mi­nis efek­tas.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro di­rek­to­rius Ado­mas Kri­pas sa­kė, kad jo va­do­vau­ja­mą įstai­gą re­or­ga­ni­za­vus į Pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­trą ir įstei­gus ja­me Cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos sky­rių, pla­nuo­ja­mi dar­bai pra­si­dė­tų ne­del­siant. Pa­sak di­rek­to­riaus, nė­ra jo­kių kliū­čių, nes vi­sų biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai ga­lės ir to­liau ma­ty­ti bei val­dy­ti sa­vo įstai­gų fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją. Tad A. Kri­pas ne­pri­eš­ta­ra­vo nau­ja­jai tvar­kai.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė sa­kė nie­kaip ne­su­pran­tan­ti, kaip ga­li­ma su­tau­py­ti su­ma­ži­nus bu­hal­te­rių skai­čių, bet ge­ro­kai pa­di­di­nus li­ku­sių­jų at­ly­gi­ni­mus. „Ne­su­pran­tu to­kio tau­py­mo“, – pa­brė­žė ji.
„Žiū­riu įta­riai į šią re­for­mą. Ky­la la­bai daug ne­aiš­ku­mų. Nė­ra pa­reng­ti pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mai. Tad dar per anks­ti ką nors nu­spręs­ti. Lauk­si­me Ta­ry­bos po­sė­džio. Kol kas nei stab­do­me, nei pri­ta­ria­me“, – sakė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas.

„San­ty­kius rei­kė­tų įšal­dy­ti“

Dar dau­giau dis­ku­si­jų už­vi­rė, kai bu­vo pra­dė­tas svars­ty­ti klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Kras­no­gors­ko mu­ni­ci­pa­li­nio ra­jo­no ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čių. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė pri­mi­nė: „Kaip ži­no­me, šis mies­tas yra mū­sų part­ne­ris, ta­čiau dėl per­nai įvy­ku­sių nesu­si­pra­ti­mų su bai­ke­riais Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­da­vo lai­ki­nai pri­stab­dy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą. Kad ir kaip no­ri­me bū­ti drau­giš­ki, tu­ri­me re­a­guo­ti į šią re­ko­men­da­ci­ją.“
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė už­si­mi­nė, kad Kras­no­gors­ko at­sto­vai tu­rė­tų at­siųs­ti plun­giš­kiams pro­gra­mą, ku­rio­je aiš­kiai bū­tų nu­ro­dy­tas vi­sų nu­ma­ty­tų ren­gi­nių tvar­ka­raš­tis. Ta­da bū­tų aiš­ku, ar leis­ti ten vyk­ti mū­sų at­sto­vams, ar ne. Ta­čiau, kaip sa­kė J. Venc­ku­vie­nė, to­kia pro­gra­ma at­siun­čia­ma tik li­kus vos sa­vai­tei iki ren­gi­nių, ir ne vis­kas jo­je bū­na nu­ro­dy­ta. Ne­ga­li­me pa­keis­ti jų nu­ma­ty­to sce­na­ri­jaus. Nors daug me­tų Kras­no­gors­ko mies­tas yra mū­sų part­ne­ris, ir at­sto­vai daž­nai lan­ko­si vie­ni pas ki­tus, da­ly­vau­ja įvai­rio­se šven­tė­se, va­sa­ros sto­vyk­lo­se, ta­čiau, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rės Ju­di­tos Stan­ku­tės nuo­mo­ne, san­ty­kius rei­kė­tų įšal­dy­ti, kad ne­kil­tų dar dau­giau pro­ble­mų. Be to, pa­sak ki­tos ko­mi­te­to na­rės Dai­nos Mar­ti­šie­nės, bus su­tau­py­ta ir ne­men­ka pi­ni­gų su­ma.
Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Mi­siū­nas pa­brė­žė, kad rei­kia at­si­žvelg­ti į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­ją lai­ki­nai pri­stab­dy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą ir iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Kras­no­gors­ko mu­ni­ci­pa­li­nio ra­jo­no ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tims. Kaip sa­kė pir­mi­nin­kas, ka­ro skelb­ti ne­rei­kia, bet ge­riau su­si­tai­ky­ti su esa­ma pa­dė­ti­mi ir su­si­lai­ky­ti.

Pra­šy­mų mo­ky­tis yra ge­ro­kai dau­giau nei lei­džia­ma

Dis­ku­tuo­jant dėl 2018–2019 moks­lo me­tų kla­sių kom­plek­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas pra­šė, kad jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je bū­tų leis­ta tu­rė­ti dau­giau kla­sių kom­plek­tų. Mat pa­teik­tų pra­šy­mų mo­ky­tis yra ge­ro­kai dau­giau nei lei­džia­ma. Vie­toj lei­džia­mų 75-ių pra­šy­mų jau yra 100. Tė­vai iš anks­to juos tei­kia, kad ga­lė­tų pa­tek­ti į „Ry­to“ mo­kyk­lą. „Kiek­vie­nas tu­ri tei­sę rink­tis, kur mo­ky­sis jo vai­kas. At­ei­na, va­di­na­si, tu­ri­me pri­im­ti. Mo­kyk­la per­pil­dy­ta“, – dės­tė di­rek­to­rius.`
Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis bu­vo ne­pa­ten­kin­tas to­kiu di­rek­to­riaus pra­šy­mu. Jis pa­brė­žė, kad Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio mo­kyk­la, ku­ri nuo rug­sė­jo 1-osios taps pro­gim­na­zi­ja, yra tar­si ty­čia nai­ki­na­ma, nes vie­nos mo­kyk­los „iš­pamps­ta“ nuo per­ne­lyg di­de­lio mo­ki­nių skai­čiaus, o ki­to­se jau­čia­mas trū­ku­mas. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ma­no, kad vi­soms mo­kyk­loms tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tos vie­no­dos mo­ki­nių pri­ėmi­mo są­ly­gos, ta­da ne­kil­tų ir to­kių pro­ble­mų.
Ko­mi­te­tas nu­spren­dė dis­ku­tuo­ti dėl S. Iva­naus­ko pra­šy­mo.
Vi­siems ki­tiems dar­bot­var­kės klau­si­mams pri­tar­ta be il­ges­nių dis­ku­si­jų.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: D. Martišienė (viduryje).

Komentarai
Kiti straipsniai