Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Iš­skir­ti­nė ga­li­my­bė Lie­tu­vos ir Plun­gės ver­sli­nin­kams

Jung­ti­nių Ame­ri­kos vals­ti­jų am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je Lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Ho­ward So­lo­mon Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, tuo pa­čiu ir mū­sų ra­jo­no ver­sli­nin­kams pra­ne­šė džiu­gią nau­jie­ną – apie ga­li­my­bę ge­gu­žės vi­du­ry­je tech­no­lo­gi­jų sto­vyk­lo­je pa­si­nau­do­ti nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mais pri­va­lu­mais.

„Džiau­giuo­si ga­lė­da­mas JAV am­ba­sa­dos var­du pa­si­da­lin­ti su ju­mis ži­nia apie ge­gu­žės vi­du­ry­je pla­nuo­ja­mą reng­ti JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­to Bal­ti­jos ša­lims skir­tą tech­no­lo­gi­jų sto­vyk­lą „Bal­tic TechCamp“. Kas­met to­kių sto­vyk­lų pa­sau­li­niu mas­tu su­ren­gia­ma tik ke­le­tas. Jų tiks­las – vi­siems re­gio­nams, su ku­riais JAV Vy­riau­sy­bė pa­lai­ko glau­džius ry­šius, su­teik­ti ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mais pri­va­lu­mais. Džiau­gia­mės, kad 2018 me­tais šiai pro­gra­mai bu­vo pa­si­rink­tos Bal­ti­jos ša­lys. Tai aiš­kiai pa­ro­do, kad mū­sų vy­riau­sy­bė lai­ko pri­ori­te­tu plė­to­ti stip­rius san­ty­kius su Lie­tu­va“, – ra­šo­ma me­rui ad­re­suo­ta­me laiš­ke.
Į šį dvie­jų die­nų ren­gi­nį kvie­čia­mi ver­sli­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Bal­ta­ru­si­jos su­ži­nos, kaip ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės ga­li pa­si­telk­ti įvai­rius tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus plėt­rai ir au­gi­mui. Pro­gra­ma vyks ru­sų kal­ba, sie­kiant su­teik­ti ga­li­my­bę an­gliš­kai ne­kal­ban­tiems ver­sli­nin­kams, ne­ga­lin­tiems pa­si­nau­do­ti ki­to­mis JAV or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis pro­gra­mo­mis. Vi­sos pra­gy­ve­ni­mo, mai­ti­ni­mo ir ke­lio­nės iš­lai­dos bus pa­deng­tos.
„At­si­žvel­gę į jū­sų stip­rų su­si­do­mė­ji­mą ska­tin­ti vie­tos įmo­nių au­gi­mą, kvie­čia­me jus re­ko­men­duo­ti ver­sli­nin­kus iš jū­sų mies­to ar re­gio­no, ku­rie ga­lė­tų da­ly­vau­ti šio­je pro­gra­mo­je. Jums te­rei­kia nu­ro­dy­ti įmo­nių pa­va­di­ni­mus ir el. paš­to ad­re­sus. Mes pa­tys su­si­siek­si­me su jais ir in­for­muo­si­me apie šią ga­li­my­bę“, – laiš­ke ra­šo H. So­lo­mon.
Pro­gra­mo­je ga­li da­ly­vau­ti:
* Ver­sli­nin­kai, no­rin­tys plės­ti sa­vo įmo­nes, pvz., sam­dy­ti dau­giau žmo­nių, di­din­ti par­da­vi­mus ir apy­var­tą, plės­tis į nau­jas rin­kas ar plės­ti pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tą. Įmo­nės pri­va­lo bū­ti vei­kian­čios.
* Ver­sli­nin­kai, no­rin­tys gau­ti ži­nių apie tai, kaip pa­si­nau­do­ti nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis pri­imant su ver­slu su­si­ju­sius spren­di­mus. Tai ga­li bū­ti jie pa­tys, sam­do­mi spe­cia­lis­tai ar ki­ti at­sa­kin­gi as­me­nys.
* Ver­sli­nin­kai, ku­rie ne­tu­ri pa­kan­ka­mai an­glų kal­bos ži­nių, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti pa­na­šio­se pro­gra­mo­se an­glų kal­ba, ta­čiau tu­rin­tys pa­kan­ka­mai ru­sų kal­bos ži­nių, kad ga­lė­tų dis­ku­tuo­ti apie sa­vo ver­slo pro­ce­sus.
* Įvai­riau­sių sek­to­rių ver­sli­nin­kai – ši pro­gra­ma nė­ra skir­ta tik su tech­no­lo­gi­jo­mis su­si­ju­sioms ben­dro­vėms.
* Vi­sų am­žiaus gru­pių ver­sli­nin­kams – pro­gra­ma nė­ra skir­ta tik jau­niems ver­sli­nin­kams.
„TechCamp” in­struk­to­riai – sa­vo sri­tį iš­ma­nan­tys eks­per­tai iš to­kių kom­pa­ni­jų kaip „Go­og­le“, „Fa­ce­bo­ok“ ir dau­ge­lio ki­tų. Jie pro­fe­sio­na­liai nau­do­ja mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­jas. Kiek­vie­nai sto­vyk­lai pa­ren­ka­mi vis ki­ti in­struk­to­riai, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kios prie­mo­nės ir skait­me­ni­nės pro­gra­mos la­biau­siai do­mi­na bū­si­mus da­ly­vius.
Tu­rin­tys klau­si­mų ar no­rin­tys da­ly­vau­ti tech­no­lo­gi­jų sto­vyk­lo­je, ga­li su­si­siek­ti su JAV am­ba­sa­dos vie­šų­jų ry­šių sky­riaus at­sto­ve Kse­ni­ja Alek­se­je­va el. paš­tu AleksejevaK@state.gov ar­ba te­le­fo­nu +370 526 65 403.

R-607

 

www.15min.lt nuotr

Komentarai
Kiti straipsniai