Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Elek­tra ir smū­giais dar­bi­nin­ką „auk­lė­ję“ eg­ze­ku­to­riai pra­šo by­lą jiems nu­trauk­ti

Gra­si­no gin­klu, lie­pė ropš­tis į ba­ga­ži­nę, nu­ve­žė į grū­dų san­dė­lį, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant vir­vės, mu­šė ir kan­ki­no elek­tros sro­ve – vi­sa tai rei­kė­jo iš­kęs­ti ūkio dar­bi­nin­kui Kęs­tu­čiui Stul­giui (gim. 1993 m.). Iš jo to­kiu bū­du ne­va pa­vog­tus pi­ni­gus ban­dė „iš­si­muš­ti“ Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų se­niū­ni­jos Ska­bo­rų kai­mo ūki­nin­kas To­mas Stan­ce­lis (gim. 1979 m.), pa­de­da­mas sa­vo drau­go iš Va­tu­šių kai­mo – daug kar­tų teis­to Vai­do Ver­sec­ko (gim. 1991 m.). Ne­ži­nia, kiek kal­ti­na­mie­ji sa­vo au­kai su­mo­kė­jo, ta­čiau ko­vo 20 die­ną teis­me pa­reikš­ta, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis pre­ten­zi­jų ne­be­tu­ri, tad by­lą bū­tų ga­li­ma nu­trauk­ti!

Pla­čiau apie šią bau­džia­mą­ja by­lą ra­šė­me pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je straips­ny­je „Eg­ze­ku­ci­ją dar­bi­nin­kui vyk­dęs ūki­nin­kas ir jo pa­žįs­ta­mas vy­rą no­rė­jo tik pa­gąs­din­ti…“.
Ūki­nin­kas T. Stan­ce­lis kal­ti­na­mas dėl ne­tei­sė­to lais­vės at­ėmi­mo (BK 146 str. 2 d.), sa­va­val­džia­vi­mo (BK 294 str. 2 d.), ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šaud­me­ni­mis (BK 253 str. 1 d.) ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mas ne­šau­na­muo­ju gin­klu (BK 258 str. 2 d.). Jo bi­čiu­lis V. Ver­sec­kas kal­ti­na­mas tik pir­mais dviem nu­si­kal­ti­mais. Teis­me jų in­te­re­sus gi­na sam­do­mas ad­vo­ka­tas iš uos­ta­mies­čio Ir­man­tas Bal­čiū­nas.
Mi­nė­tų as­me­nų 2017 m. va­sa­rą įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas pla­čiai nu­skam­bė­jo per vi­są ša­lį – žiau­rus vy­rų el­ge­sys su dar­bi­nin­ku bu­vo nu­švies­tas tiek ra­jo­ni­nė­je, tiek res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je, re­por­ta­žą apie gruo­džio 18 die­ną pra­si­dė­ju­sį teis­mo pro­ce­są ro­dė te­le­vi­zi­ja.
Pri­me­na­me, jog į Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą 2017 m. rug­pjū­čio 3 die­ną pa­skam­bi­no pats nu­ken­tė­ju­sy­sis. Pas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­ką dir­bęs Kė­dai­nių ra­jo­no gy­ven­to­jas nu­ro­dė, jog du as­me­nys, pa­nau­do­ję psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą, gra­sin­da­mi gin­klu, įki­šo jį į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę bei, nu­ve­žę į ne­to­lie­se esan­tį grū­dų san­dė­lį, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant vir­vės, su­mu­šė bei kan­ki­no elek­tra.
Tą pa­čią die­ną pa­rei­gū­nai pri­grie­bė ūki­nin­ką T. Stan­ce­lį ir jo ben­dri­nin­ką V. Ver­sec­ką. Pa­aiš­kė­jo, jog eg­ze­ku­ci­ją or­ga­ni­za­vo ūki­nin­kas, no­rė­da­mas prie­var­ta iš­gau­ti au­kos pri­si­pa­ži­ni­mą dėl ta­ria­mos pi­ni­gų va­gys­tės.
Ši by­la Plun­gės teis­me bu­vo at­vers­ta pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Nu­ken­tė­ju­sia­jam K. Stul­giui apie po­sė­dį bu­vo pra­neš­ta, bet jis ne­pa­si­ro­dė.
T. Stan­ce­lis kal­tin­tas tuo, jog sa­vo na­muo­se be lei­di­mo lai­kė vie­ną 12-ojo ka­lib­ro ir try­li­ka 16-ojo ka­lib­ro me­džiok­li­nių šo­vi­nių, taip pat ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo ne­šau­na­muo­ju gin­klu. Abu su V. Ver­sec­ku kal­tin­ti, jog, nau­do­da­mi fi­zi­nį ir psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, sa­vi­val­džia­vo ir ne­tei­sė­tai at­ėmė lais­vę žmo­gui, t. y. rug­pjū­čio 2-osios va­ka­re su­si­ta­rė pa­gąs­din­ti K. Stul­gį už ga­li­mai pa­vog­tą pi­ni­gi­nę: V. Ver­sec­kas įrė­mė jam į gal­vą re­vol­ve­rį, lie­pė lip­ti į „Mer­ce­des“ au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę, abu nu­ve­žė jį į Že­be­rių kai­me esan­tį grū­dų ma­lū­ną, su­ri­šo ran­kas lip­nia juos­ta ir dar vir­ve, ku­rią pa­ka­bi­no ant si­jos, gra­si­no su­lau­žy­ti kau­lus ar­ti­mie­siems. T. Stan­ce­lis smo­gė jam į vei­dą, o V. Ver­sec­kas, pa­ė­męs lai­dus ir įki­šęs juos į elek­tros liz­dą, lie­tė ki­birkš­čiuo­jan­čius ga­lus prie K. Stul­gio įvai­rių kū­no vie­tų bei lie­pė pri­si­pa­žin­ti dėl va­gys­tės. Dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­tas ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Kal­ti­na­mie­ji ne vis­ką pri­pa­ži­no. T. Stan­ce­lis dar­bi­nin­ko ti­ki­no ne­mu­šęs. Tei­gė, jog bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad mi­nė­tas as­muo pa­vo­gė jo pi­ni­gi­nę su 2 tūkst. eu­rų, ta­čiau dar­bi­nin­kas kal­tės kra­tė­si, iš­kvies­tiems pa­rei­gū­nams taip pat ne­pri­si­pa­ži­no, tad nu­ta­rė kiek pa­gąs­din­ti.
Iš kur K. Stul­giui po to at­si­ra­do su­ža­lo­ji­mai, sa­kė ne­ži­nan­tis – tvir­ti­no ne­stum­dęs, ne­mu­šęs ir laz­dos ne­nau­do­jęs. Pa­li­ko jį ta­me san­dė­ly­je su­riš­tą, bet ne­stip­riai, to­dėl anas iš­si­lais­vi­no. Pa­na­šiai vis­ką nu­pa­sa­ko­jo ir V. Ver­sec­kas. Jis ti­ki­no įjun­gęs lai­dus į elek­trą, pa­kė­lęs dar­bi­nin­kui megz­ti­nį ir gal ne­ty­čia pri­lietęs prie šo­nų…
Nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­reikš­tas 10-ies tūkst. eu­rų ieš­ki­nys ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti kal­ti­na­mie­siems at­ro­dė per di­de­lis.
Teis­mas jau po pir­mo­jo po­sė­džio bu­vo nu­spren­dęs kvies­ti ir ap­klaus­ti K. Stul­gį, ta­čiau šis du kar­tus ne­pa­si­ro­dė: vie­ną kar­tą sir­go, o ko­vo 20-ąją ne­ži­nia dėl ko ne­at­vy­ko. Tei­sė­ja pri­ėmė nu­tar­tį, kad ki­tą kar­tą, kai by­la bus nag­ri­nė­ja­ma po mė­ne­sio, nu­ken­tė­ju­sy­sis tu­rės bū­ti at­ves­din­tas.
Be­je, dar prieš tei­sė­jos nu­tar­tį kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­tas I. Bal­čiū­nas pa­reiš­kė, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam K. Stul­giui tur­ti­nė ir ne­tur­ti­nė ža­la yra at­ly­gin­ta ir kad šis abiem skriau­di­kams at­lei­do. Bū­tent dėl to tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mas klau­si­mas dėl by­los nu­trau­ki­mo. Esą ne­bė­ra tiks­lo kvies­ti ne­si­ro­dan­tį nu­ken­tė­ju­sį­jį, ku­rio pa­ro­dy­mai ir taip ke­lia abe­jo­nių…
Pro­ku­ro­rė Ele­o­no­ra Kud­riav­ce­va at­krei­pė dė­me­sį, jog kal­ti­na­mie­ji ne­pri­pa­žįs­ta vi­sų ap­lin­ky­bių, nu­ro­dy­tų kal­ti­ni­me. Pa­vyz­džiui, T. Stan­ce­lis nei­gia su­da­vęs smū­gius nu­ken­tė­ju­sia­jam į vei­dą. Va­di­na­si, pas­ta­rą­jį rei­kia ap­klaus­ti ir pa­tiks­lin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu duo­tus jo pa­ro­dy­mus, kuo­met tvir­ti­no, jog To­mas smo­gė į lū­pą ir ją pra­kir­to bei su­da­vė smū­gį į au­sį.
Ka­dan­gi ap­lin­ky­bės nė­ra vi­siš­kai aiš­kios, teis­mas ko­vo 20-ąją by­los ne­už­bai­gė, nors kal­ti­na­mie­ji ir jų ad­vo­ka­tas to ti­kė­jo­si.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Veidus slepiantys egzekutoriai – T. Stancelis ir V. Verseckas – su advokato I. Balčiūno pagalba tikisi iš šios bylos išlipti sausi.

Komentarai
Kiti straipsniai