Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Baig­tas ty­ri­mas dėl kvai­ša­lų pla­ti­ni­mo, po ku­rio pa­rei­gū­nei pa­siū­ly­tas įspū­din­gas ky­šis

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl kvai­ša­lų pla­ti­ni­mo Plun­gė­je. Be to, įta­ria­mo­jo plun­giš­kio P. B. (gim. 1991 m.) mo­ti­na R. T. (gim. 1970 m.) yra ap­kal­tin­ta pa­rei­gū­nų pa­pir­ki­mu – siū­lė ty­rė­jai bu­tą, ke­lio­nę ir au­to­mo­bi­lį.

Bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, su­si­ju­sias su ne­tei­sė­ta nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų apy­var­ta, iš vi­so pa­trauk­ti še­ši as­me­nys. Iš jų dviem – plun­giš­kiui ir Tel­šiuo­se gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siam kal­ti­na­ma­jam – teks at­sa­ky­ti už nar­ko­ti­nių me­džia­gų, t. y. ka­na­pių pla­ti­ni­mą.
Nar­ko­ti­kų pla­tin­to­jai ir kvai­ša­lų var­to­to­jai su­lai­ky­ti 2017 m. va­sa­rą Plun­gė­je, per uos­ta­mies­čio ir plun­giš­kių pa­rei­gū­nų su­reng­tą ope­ra­ci­ją. Pas vie­nu me­tu įvai­rio­se mies­to vie­to­se su­lai­ky­tus įta­ria­muo­sius ras­ta apie 400 g nar­ko­ti­nės me­džia­gos – ka­na­pių ir psi­chot­ro­pi­nė me­džia­ga – MDMA (am­fe­ta­mi­no da­ri­nys).
Ty­rė­jai tu­rė­jo duo­me­nų, kad 26 me­tų plun­giš­kis P. B., ku­ris bu­vo teis­tas už ven­gi­mą iš­lai­ky­ti vai­ką ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą, ga­li­mai į nu­si­kals­ta­mą vei­ką įtrau­kė ir sa­vo 1970 me­tais gi­mu­sią, už pa­si­prie­ši­ni­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jui teis­tą mo­ti­ną R. T. Pas­ta­ra­jai taip pat bu­vo pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl ka­na­pių pla­ti­ni­mo, ta­čiau vė­liau pa­nai­kin­tas ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­grin­džian­čių įta­ria­mo­sios kal­tę.
Jos sū­nui P. B. bu­vo pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – su­ėmi­mas. Bū­tent tuo me­tu su­im­to­jo mo­ti­na ėmė­si veiks­mų pa­pirk­ti KPONTV pa­rei­gū­nę, kad bū­tų pa­keis­ta pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė ir su­ma­žin­tas pas su­im­tą­jį per kra­tą ras­tų nar­ko­ti­kų kie­kis.
Apie ban­dy­mą pa­pirk­ti pa­rei­gū­nę bu­vo in­for­muo­tas Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Imu­ni­te­to sky­rius, ku­ris at­li­ko at­ski­rą ty­ri­mą. Įta­ria­mo­jo mo­ti­na R. T. su­lai­ky­ta po to, kai pa­siū­lė ty­rė­jai au­to­mo­bi­lį BMW, po­il­si­nę ke­lio­nę į Tur­ki­ją bei bu­tą Plun­gė­je. Ben­dra siū­ly­to ky­šio su­ma – apie 20 tūkst. eu­rų.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas va­sa­rio 20 die­ną iš­nag­ri­nė­jo kal­ti­na­mo­sios at­žvil­giu bau­džia­mą­ją by­lą su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka ir šian­dien, t. y. ko­vo 27 die­ną, skelbs nuosp­ren­dį.
O už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti jos sū­nui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo 2 iki 8 me­tų.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai