Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Vien­kie­mio sa­vi­nin­kę pri­bloš­kė kai­na, ku­rią mo­kės vien už šiukš­lių mai­šus, ku­rių jai net ne­rei­kia…

Į „Plun­gės ži­nių“ laik­raš­čio re­dak­ci­ją krei­pė­si Ku­lių se­niū­ni­jo­je, Pa­alan­čio kai­me, so­dy­bą tu­rin­ti Ri­ma Bor­mo­to­va. Mo­te­ris sa­kė daž­niau gy­ve­nan­ti Klai­pė­do­je, ta­čiau vis at­va­žiuo­jan­ti ir į mi­nė­tą kai­mą. Ne­se­niai ji ra­do 26 šiukš­lių mai­šus ant pa­lan­gės ir su­ži­no­jo, kad rin­klia­vos mo­kes­tis da­bar jai me­tams kai­nuos 60 eu­rų! Pa­šne­ko­vė ti­ki­no, jog at­lie­kas iš­ve­žan­tis sunk­ve­ži­mis iki jos ne­pri­va­žiuo­ja, kon­tei­ne­rio ji ne­tu­ri, o vi­sas šiukš­les, pa­nai­ki­nus kon­tei­ne­rius Ku­liuo­se, ji iš­si­ve­žan­ti į Klai­pė­dą. „La­bai jau bran­giai man kai­nuos tie šiukš­lių mai­šai…“ – skun­dė­si skam­bi­nu­sio­ji.

Kaip pa­sa­ko­jo mo­te­ris, jos so­dy­ba yra vien­kie­my­je, ant kal­no, o pri­va­žia­vi­mas – ga­na su­dė­tin­gas. Iki Pa­alan­čio kai­mo ke­lio, ku­riuo pra­va­žiuo­ja kon­tei­ne­rius iš­kra­tan­ti šiukš­lių ma­ši­na – ge­ras pus­ki­lo­met­ris. Ta­čiau kon­tei­ne­rio ji nie­ka­da ne­tu­rė­jo – iš­va­žiuo­da­ma Klai­pė­don, nu­vež­da­vo šiukš­les į Ku­lius, apie 2 ki­lo­met­rus. Mi­nė­ta­me mies­te­ly­je to­kiems kaip ji – vien­kie­mių gy­ven­to­jams – kon­tei­ne­riai bu­vo su­sta­ty­ti ne­to­li baž­ny­čios. Ga­lė­jo net rū­šiuo­ti – at­ski­ri kon­tei­ne­riai bu­vo bui­ti­nėms at­lie­koms, stik­lui, plast­ma­sei. Me­tams rin­klia­vos mo­kes­tis bu­vo 15 eu­rų. Bet šie­met kon­tei­ne­rių Ku­liuo­se ne­be­li­ko. Pa­šne­ko­vė sa­kė ga­vu­si tik 26 pa­žy­mė­tus šiukš­lių mai­šus (120 lit­rų tal­pos) ir iš­gir­do, jog Tel­šių re­gio­no at­lie­kų cen­trui (TRATC) mo­kės jau 60 eu­rų!
„Aš pa­skam­bi­nau į TRATC-ą ir pa­klau­siau, ko­dėl taip bran­giai ir kur da­bar tu­rė­čiau dė­ti šiukš­les, kai Ku­liuo­se ne­li­ko kon­tei­ne­rių? Man pa­sa­kė dėl kai­nos – toks Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas, o ko­dais pa­žy­mė­tus šiukš­lių mai­šus, pa­si­pra­šiu­si kai­my­nų, aš ga­lin­ti neš­ti iki jų, t. y. tų, ku­rie tu­ri kon­tei­ne­rį ir prie ku­rių su­sto­ja šiukš­lia­ve­žė! Ar­ba pa­dė­ti prie ke­lio, ku­riuo pra­va­žiuo­ja ta ma­ši­na. Esą su­nu­me­ruo­ti mai­šai bus su­skai­čiuo­ti“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.
Pa­šne­ko­vė ste­bė­jo­si, koks kai­my­nas ga­li no­rė­ti sve­ti­mų šiukš­lių? Ypač kai nė su vie­nu ne­ben­drau­ji? Be to, koks tiks­las jai, va­žiuo­jan­čiai į Klai­pė­dą su šiukš­lė­mis ba­ga­ži­nė­je, su­sto­ti prie kai­my­nų ar prie ke­lio ir pa­lik­ti mai­šą? Va­žiuo­ja ir nu­va­žiuo­ja į uos­ta­mies­tį, ten ir iš­me­ta. Be to, kaip da­bar at­lie­kas rū­šiuo­ti? Nie­kaip. To­dėl R. Bor­mo­to­va sa­kė jau ke­lis mė­ne­sius, din­gus kon­tei­ne­riams Ku­liuo­se, vi­sas at­lie­kas su sa­vo mai­šais iš­si­ve­žan­ti į Klai­pė­dą. Ten sa­kė mo­kan­ti 51 eu­rą me­tams. Ap­mau­du, jog TRATC-ui da­bar teks mo­kė­ti… už nie­ką!
Si­tu­a­ci­ją pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti TRATC Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo spe­cia­lis­tės Eg­lės Sa­ka­laus­kai­tės.
Įmo­nės at­sto­vė pa­aiš­ki­no, jog in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jus, gy­ve­nan­čius sun­kiai pra­va­žiuo­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, pa­slau­gos tei­kė­jas – UAB ,,Val­da“ – ap­tar­nau­ja spec. mai­šais, skir­tais miš­rioms ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms su­rink­ti. Tie mai­šai yra su­ren­ka­mi prie ke­lio, ku­riuo or­ga­ni­zuo­ja­mas miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mas. Gy­ven­to­jui tu­rint ga­li­my­bę kon­tei­ne­rį iš­stum­ti prie ke­lio, ga­li bū­ti sta­to­mas ir in­di­vi­du­a­lus kon­tei­ne­ris. Ta­čiau at­lie­kų tu­rė­to­jas tu­ri su­de­rin­ti su pa­slau­gos tei­kė­ju UAB „Val­da“ dėl kon­tei­ne­rių ar dėl spec. mai­šų iš­tuš­ti­ni­mo vie­tos.
Iš­ties, iš­da­li­nus spec. mai­šus, ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­lės, skir­tos gy­ve­nan­tiems sun­kiai pra­va­žiuo­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, bu­vo pa­nai­kin­tos. Prie­žas­tis – pa­ste­bė­ta, kad šio­mis aikš­te­lė­mis nau­do­jo­si ir ki­ti as­me­nys: į aikš­te­les pri­krau­da­vo di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų, sta­ty­bi­nių me­džia­gų, pa­dan­gų ir ki­tų at­lie­kų.
Kal­bant apie mo­kes­tį – mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­me ad­mi­nist­ra­to­rius rin­klia­vos mo­kė­to­jui ap­skai­čiuo­ja pa­sto­vi­ą­ją ir kin­ta­mą­ją rin­klia­vos da­lis. Kin­ta­mo­ji rin­klia­vos da­lis ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal mak­si­ma­lų iš­tuš­ti­ni­mo skai­čių. Ji dar bus per­skai­čiuo­ja­ma, at­si­žvel­gia­nt į tai, kiek 2017 m. spec. mai­šų bu­vo iš­tuš­tin­ta.
„Va­do­vau­jan­tis 2017 m. sau­sio 26 d. nu­ta­ri­mu Nr. T1-1 „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų bei at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“, pa­sto­vią rin­klia­vos įmo­kos da­lį mo­ka vi­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai ar jų įga­lio­ti as­me­nys. Plun­gės ra­jo­ne pa­sto­vus įmo­kos dy­dis gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties in­di­vi­du­a­liems na­mams yra 30 Eur už me­tus. Kin­ta­mo­sios da­lies įmo­kos dy­dis pri­klau­sys nuo to, kiek spec. mai­šų bu­vo iš­tuš­tin­ta“, – tei­gia­ma E. Sa­ka­laus­kai­tės pra­ne­ši­me.
Tai­gi, jei nė vie­no pa­žen­klin­to mai­šo R. Bor­mo­to­va Plun­gės ra­jo­ne į kon­tei­ne­rį ne­iš­mes, grei­čiau­siai mo­kės ne 60, o tik… 30 eu­rų. Bet už ką?

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai