Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Ša­tei­kiuo­se bu­vo pra­dė­ju­si deg­ti me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nė

Ko­vo 21-osios po­pie­tę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Ša­tei­kių kai­me esan­čią V. M. me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nę UAB „Žal­me­dis“. Pra­neš­ta, kad de­ga pju­ve­nos.

Apie Ša­tei­kiuo­se, Pra­mo­nės g. 4, ki­lu­sį gais­rą ug­nia­ge­siams pra­neš­ta tre­čia­die­nį, prieš pu­sę tri­jų.
At­vy­kus į UAB „Žal­me­dis“ te­ri­to­ri­ją, iš po mū­ri­nio pa­sta­to sto­go jau ver­žė­si dū­mai. Kaip pa­aiš­kė­jo, gais­ras ki­lo me­die­nos ob­lia­vi­mo ce­che – de­gė pa­sta­to pa­lė­pė­je su­si­kau­pu­sios pju­ve­nų dul­kės, nuo ko vė­liau ug­nis per­si­me­tė ir į me­di­nį per­den­gi­mą.
Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, grei­čiau­siai gais­ras ki­lo nuo karš­tos žie­žir­bos, ku­ri iš dūm­trau­kio pa­te­ko į pa­sto­gę, kur bu­vo pju­ve­nų dul­kių.
Įmo­nės dar­bi­nin­kai, pa­sak M. Pronc­kaus, jau ry­te pa­ju­to dū­mų kva­pą, ta­čiau ne­bu­vo aiš­ku, iš kur jis sklin­da. Vė­liau, kai nuo pju­ve­nų ėmė deg­ti per­den­gi­mas, pa­tys su ge­sin­tu­vais puo­lė ge­sin­ti ir neš­ti me­die­ną lauk. De­ja, su gais­ru pa­tiems su­si­do­ro­ti ne­pa­si­se­kė – te­ko kvies­ti ug­nia­ge­sius. Jie lieps­ną nu­mal­ši­no. Į sto­gą, deng­tą ši­fe­riu, ug­nis ne­per­si­me­tė.
Gais­ro me­tu ap­de­gė maž­daug 20 kv. m sto­go per­den­gi­mo, ge­si­nant van­dens kliu­vo me­die­nos ga­mi­niams.
UAB „Žal­me­dis“ ga­mi­na įvai­rių ti­pų pa­dėk­lus, klien­tams siū­lo pjau­ti­nę me­die­ną, taip pat ją džio­vi­na.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai