Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Rie­ta­vo kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ – pla­tus spe­cia­lis­tų pa­si­rin­ki­mas

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas
(dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9.30–13.30 val., nuo ba­lan­džio vi­du­rio nu­ma­to­ma dirb­ti du kar­tus per sa­vai­tę)

Šiuo me­tu V. Grom­nic­kas gy­ve­na Plun­gė­je, ta­čiau ki­lęs iš Kau­no. Jo dar­bo pa­tir­tis – de­šimt me­tų Ku­lau­tu­vos vai­kų li­go­ni­nė­je, pri­va­čiai dir­bo su­au­gu­sių­jų kli­ni­ko­se. 1998 m. LKKA jis įgi­jo Tai­ko­mo­sios kū­no kul­tū­ros ir spor­to ba­ka­lau­ro laips­nį (kva­li­fi­ka­ci­ja – tai­ko­mo­ji fi­zi­nė veik­la). 2001 m. LKKA įgi­jo spor­to ma­gist­ro laips­nį.
V. Grom­nic­ko dar­bo kryp­tis yra stu­bu­ras. Tą kryp­tį vys­to jau sep­ty­nio­lik­ti me­tai. Sa­vo dar­be tai­ko pa­sau­ly­je pla­čiai pa­pli­tu­sią ki­ne­zio­lo­gi­jos ty­ri­mo me­to­di­ką. Pro­ble­mos nu­ga­ros sri­ty­je at­si­ran­da anks­čiau nei pa­jau­čia­mas skaus­mas, to­dėl skaus­mas ir pro­ble­ma nė­ra tas pats. Skaus­mas pro­tar­piais at­si­ran­da ir iš­nyks­ta, o nu­ga­ros pro­ble­mos pa­laips­niui di­dė­ja dėl vei­kian­čių fak­to­rių kom­bi­na­ci­jos. Be­ne efek­ty­viau­sias bū­das spręs­ti ki­lu­sias nu­ga­ros pro­ble­mas yra stu­bu­ro tem­pi­mas kar­tu su vi­so stu­bu­ro ma­sa­žu. Pui­kiai su­de­ri­na­ma in­di­vi­du­a­li stu­bu­ro tem­pi­mų pra­ti­mų pro­gra­ma ir ma­sa­žų kom­plek­sas.

Gi­ne­ko­lo­gė-aku­še­rė Al­do­na Kiau­lei­kie­nė
(dar­bo lai­kas: kas an­trą ket­vir­ta­die­nį nuo 13 val.)

A. Kiau­lei­kie­nė gy­ve­na Pa­lan­go­je ir dir­ba aku­še­re-gi­ne­ko­lo­ge „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ko­se, esan­čio­se Kre­tin­go­je ir Rie­ta­ve, bei re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre „Ener­ge­ti­kas“ kon­sul­tan­te-gi­ne­ko­lo­ge. Ji yra ir aku­še­rių-gi­ne­ko­lo­gų drau­gi­jos na­rė.
Gy­dy­to­ja diag­no­zuo­ja ir gy­do gi­ne­ko­lo­gi­nes li­gas bei tei­kia me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas, kai yra mė­ne­si­nių cik­lo su­tri­ki­mas, ly­ti­niu ke­liu plin­tan­čios li­gos, už­de­gi­mi­niai po­ky­čiai, šla­pi­mo ne­lai­ky­mas, žmo­gaus pa­pi­lo­mos vi­ru­so nu­sta­ty­mas, me­no­pau­zės simp­to­mai, pre­menst­ru­a­ci­nis sin­dro­mas, kiau­ši­džių cis­tos ir mio­mos bei ki­ti su­sir­gi­mai. Gi­ne­ko­lo­gė-aku­še­rė kon­sul­tuo­ja ir pri­žiū­ri nėš­čias mo­te­ris, kon­sul­tuo­ja kon­tra­cep­ci­jos klau­si­mais, at­lie­ka diag­nos­ti­nius ty­ri­mus, gi­ne­ko­lo­gi­nę echos­ko­pi­ją pil­vi­niu ir va­gi­na­li­niu da­vik­liu, te­pi­nė­lius, pa­sė­lius, on­ko­ci­to­lo­gi­nius ty­ri­mus, anks­ty­vą nėš­tu­mo diag­nos­ti­ką, at­lie­ka am­bu­la­to­ri­nes chi­rur­gi­jos ope­ra­ci­jas, spi­ra­lės įve­di­mus, biop­si­jas, po­li­pų ša­li­ni­mus, mi­ni at­siur­bi­mus, en­do­met­ro biop­si­jas su mik­ro­pi­pe­te, spi­ra­lės iš­trau­ki­mus, vyk­do mo­te­rų svei­ka­tos pro­fi­lak­ti­nio pa­tik­ri­ni­mo pro­gra­mas ir kt.

Bur­nos hi­gie­nis­tė Aus­tė­ja Jur­gu­ty­tė
(dar­bo lai­kas: dar­bo die­no­mis nuo 17 val.)

A. Jur­gu­ty­tė dir­ba odon­to­lo­gės pa­dė­jė­ja, taip pat at­lie­ka ir pro­fe­sio­na­lią bur­nos hi­gie­ną. 2017 m. ji bai­gė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nę ko­le­gi­ją, dir­bo asis­ten­te ir bur­nos hi­gie­nis­te Klai­pė­do­je.
Minkš­tos ir kie­tos ap­na­šos ant dan­tų su­da­ro są­ly­gas dau­gin­tis bak­te­ri­joms, to­dėl at­si­ran­da ir di­des­nių pro­ble­mų, to­kių kaip pe­ri­odon­ti­tas, ka­rie­sas, bur­nos gry­be­lis ir kt. No­rint iš­veng­ti šių pro­ble­mų, ne­pa­kan­ka va­ly­tis dan­tis tik še­pe­tė­liu, kiek­vie­nam iš mū­sų rei­ka­lin­ga pro­fe­sio­na­li bur­nos hi­gie­na. Bur­nos hi­gie­nos me­tu pa­ša­li­na­mos ak­me­nų ap­na­šos, nu­po­li­ruo­ja­mi ir iš­ly­gi­na­mi dan­tų pa­vir­šiai. Po­li­ra­vi­mas at­lie­ka­mas su po­li­ra­vi­mo so­da. Bur­nos hi­gie­na yra bur­nos li­gų – pe­ri­odon­ti­to, gin­gi­vi­to – pro­fi­lak­ti­ka. Taip pat pro­ce­dū­ros me­tu pa­švie­sė­ja dan­tų spal­va. Re­ko­men­duo­ja­ma bur­nos hi­gie­ną at­lik­ti kas pu­sę me­tų, ta­čiau tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no pa­cien­to ak­me­nų ir ap­na­šų kau­pi­mo­si in­ten­sy­vu­mo. Bur­nos hi­gie­na daž­niau­siai pa­cien­tams at­lie­ka­ma vie­no ap­si­lan­ky­mo me­tu, ta­čiau esant di­de­liam ak­me­nų kie­kiui, pa­cien­tas yra kvie­čia­mas ir ant­ram ap­si­lan­ky­mui.

Neu­ro­lo­gė Vik­to­ri­ja Kra­je­va
(dar­bo lai­kas: kar­tą per mė­ne­sį, šeš­ta­die­niais)

V. Kra­je­va gy­ve­na Ši­lu­tė­je, dir­ba Ši­lu­tės li­go­ni­nė­je, tiek sta­cio­na­re, tiek ir po­li­kli­ni­kos Pri­ėmi­mo sky­riu­je. 2016 m. įgi­jo neu­ro­lo­go spe­cia­ly­bę, re­zi­den­tū­rą at­li­ko Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se. Lais­vai kal­ba ru­sų, len­kų kal­bo­mis. Jos dar­bo spe­cia­li­za­ci­ja – neu­ro­lo­gi­ja, at­lie­ka kak­lo krau­ja­gys­lių ul­tra­gar­si­nius ty­ri­mus. Do­mė­ji­mo­si sri­tis – krau­ja­gys­li­nė pa­to­lo­gi­ja bei pe­ri­fe­ri­nės ner­vų sis­te­mos li­gos. Gy­dy­to­ja į pa­cien­tą žiū­ri at­sa­kin­gai, ki­lus ne­aiš­ku­mams, ta­ria­si su ko­le­go­mis. V. Kra­je­va džiau­gia­si ga­lė­da­ma pa­dė­ti žmo­gui, jai sma­gu ma­ty­ti, kai pa­cien­tas lie­ka pa­ten­kin­tas. Ji pla­nuo­ja ne­su­sto­ti ir dar la­biau gi­lin­ti neu­ro­lo­gi­jos sri­ties ži­nias.

Komentarai
Kiti straipsniai