Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Prie li­go­ni­nės at­si­ras mo­du­li­nis na­mas, ku­ria­me ga­lės blai­vy­tis įkau­šė­liai

Kiek dau­giau nei 37 tūkst. eu­rų – tiek kai­nuos mo­du­li­nis na­mas, ku­ris bus su­rink­tas ir pa­sta­ty­tas ša­lia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus. Čia blai­vy­sis mū­sų gir­tuok­lė­liai. Ka­da sta­ti­nys at­si­ras, kaip at­ro­dys, kiek bus vie­tos ir vi­sa ki­ta – apie tai kal­bė­ta ko­vo 20 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te.

Tai, kad pa­ju­dė­jo blai­vyk­los rei­ka­lai, ra­šė­me jau pra­ėju­sį mė­ne­sį. Ta­da mi­nė­ta­me ko­mi­te­te už­si­min­ta, jog yra du va­rian­tai, kur ga­lė­tų bū­ti to­kia vie­ta mū­sų mies­to gir­tuok­lė­liams – prie Plun­gės kri­zių cen­tro ar­ba prie li­go­ni­nės, bet tin­ka­mes­niu pa­si­rin­ki­mu vis­gi lai­ky­tas pas­ta­ra­sis. Taip pat bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jau nu­ma­ty­ta ir pi­ni­gų biu­dže­te – 110 tūkst. eu­rų ir kad tam tiks­lui pla­nuo­ja­ma pirk­ti mo­du­li­nį na­me­lį, va­di­na­mą­jį kon­tei­ne­rį.
Ko­vo 20 die­ną ko­mi­te­tas dar kar­tą grį­žo prie šio klau­si­mo ir iš­klau­sė li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją ūkio rei­ka­lams Ste­pą Pet­raus­kį, ku­ris vi­zu­a­liai ek­ra­ne pa­de­monst­ra­vo, kaip vis­kas at­ro­dys.
Tai­gi, cin­kuo­tos skar­dos mo­du­li­nis na­me­lis pri­siš­lies prie li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus šo­no. Ir va­din­sis ne blai­vyk­la (nes tai esan­tis at­gy­ve­nęs pa­va­di­ni­mas!), o sau­gios nak­vy­nės na­mais! Bus du iš­ėji­mai (įė­ji­mai): vie­nas – į lau­ką, ki­tas – tie­siai į pri­ėmi­mo sky­rių. Pas­ta­ra­sis at­si­ras vie­to­je lan­go, kur bus pa­di­din­ta an­ga ir įsta­ty­tos du­rys. Pro čia su­si­žei­dę įkau­šė­liai ga­lės pa­tek­ti tie­siai pas li­go­ni­nės me­di­kus, o ga­vę pa­gal­bą – grįš at­gal į sau­gios nak­vy­nės na­mus ir to­liau blai­vy­sis.
Mo­du­li­nio na­me­lio dy­dis – 36 kv. m. Jo kai­na – 37 171 eu­ras. Bū­tent to­kį ko­mer­ci­nį pa­siū­ly­mą pa­si­rin­ko li­go­ni­nė, ma­ny­da­ma, kad šis va­rian­tas ge­riau­sias. Ti­ki­ma­si, kad sta­ti­nys prie li­go­ni­nės pri­sig­laus jau šią va­sa­rą, ga­li­mai bir­že­lio mė­ne­sį.
Vi­du­je nu­ma­to­ma įreng­ti dvi pa­tal­pas ne­blai­viems as­me­nims, kiek­vie­no­je bus po dvi lo­vas. Tai­gi vie­nu me­tu ga­lės blai­vy­tis ke­tu­ri ap­svai­gę pi­lie­čiai, juos pri­žiū­rės be­si­kei­čian­tys bu­dė­to­jai. Taip pat bus du­šai, prau­syk­los, tu­a­le­tai. Pa­sak S. Pet­raus­kio, at­si­žvel­giant į tai, kad sa­vait­ga­liais li­go­ni­nė­je pa­bu­vo­ja nuo vie­no iki tri­jų as­me­nų, ku­riems rei­ka­lin­ga iš­blai­vi­ni­mo pa­slau­ga, vie­tos, ko ge­ro, už­teks. Pa­pras­to­mis die­no­mis bū­na dar ma­žiau gir­tuok­lių ar­ba vi­sai ne­bū­na. Ži­nia, pa­si­tai­ko ir mo­te­rų, to­dėl ir bus dvi at­ski­ros pa­tal­pos.
Šil­dy­mas bus elek­tri­nis. Tai­gi rei­kės įves­ti elek­trą. Taip pat ir van­den­tie­kį.
Kol kas dar spren­džia­mas klau­si­mas dėl ap­sau­gos, be to, dar ne­ži­nia, kiek tiks­liai ši pa­slau­ga kai­nuos at­ga­ben­tam įkau­šė­liui. Kaip sa­kė S. Pet­raus­kis, pa­vyz­džiui, Kau­ne to­kio­je įstai­go­je pa­bu­vu­siam ir pra­blai­vė­ju­siam pi­lie­čiui iš­ra­šo­ma 19-ikos eu­rų są­skai­ta. Kiek mo­kės plun­giš­kiai, bus ap­si­spręs­ta ne­tru­kus.
Po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė, kad ši­to­kia pa­slau­ga mū­sų mies­te bu­vo rei­ka­lin­ga jau se­niai. Tai­gi jau po ke­lių mė­ne­sių įkau­šu­siam ne­lai­mė­liui ne­be­rei­kės šal­ti ant suo­le­lio ar par­ke gu­lė­ti po me­džiu – bus nu­ga­ben­tas į mo­du­li­nį na­me­lį-kon­tei­ne­rį ir ga­lės blai­vy­tis. Ne­be­rei­kės ir li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus me­di­kams bei pa­cien­tams bū­ti ša­lia smir­dan­čių gir­tuok­lių, ku­rie jau bu­vo taip „iš­nag­lė­ję“, kad pa­tys ropš­da­vo­si į lais­vą lo­vą tie­siog šil­tai pa­mie­go­ti. Te­ko gir­dė­ti iš dar­buo­to­jų, jog kai ku­rie įsi­gud­rin­da­vo iš už­an­čio iš­si­trauk­ti ir bu­te­lai­tį…
Be abe­jo, kaip sa­kė komi­te­to na­rys, gy­dy­to­jas Rai­mon­das Do­vil­tis, iš­blai­vi­ni­mo įstai­gos at­si­ra­di­mas išspręs tik da­lį so­cia­li­nės pro­ble­mos. Juk iš­ėjęs iš sau­gių nak­vy­nės na­mų sil­pnes­nis žmo­gus vėl nu­eis į tą pa­čią ap­lin­ką, vėl pri­si­gers ir vis­kas kar­to­sis. Svar­bu, kad į dar­bą, ko­vo­jant su al­ko­ho­liz­mu, įsi­jung­tų ir ki­tos tar­ny­bos – ben­druo­me­nės, vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, so­cia­li­nės įstai­gos.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Štai tokia blaivykla, tiksliau – saugios nakvynės namai, bus įkurti moduliniame name, šalia ligoninės.

Komentarai
Kiti straipsniai