Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Pa­va­sa­ri­nės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ak­ci­jos me­tu nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų dėl mėš­lo ir pe­le­nų

Sa­vai­tės pra­džio­je Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Šiau­lių re­gio­ne or­ga­ni­zuo­ta pa­va­sa­ri­nė ap­lin­ko­sau­gi­nė ak­ci­ja“. Pa­žy­mi­ma, jog per dvi die­nas bu­vo pa­tik­rin­ti vi­si re­gio­nui pri­klau­san­tys ra­jo­nai, taip pat – ir Plun­gės. Šį­syk di­džiau­sias dė­me­sys skir­tas at­lie­kų bei mėš­lo ir sru­tų tvar­ky­mui. Pa­žei­di­mų bū­ta ir pas mus.

Kaip skel­bia Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (ŠRAAD), ak­ci­jos „Ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų lai­ky­ma­sis“ me­tu, per po­rą die­nų, pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no Šiau­lių, Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Pa­kruo­jo, Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Ma­žei­kių, Tel­šių ir Plun­gės ra­jo­nų te­ri­to­ri­jas. Nu­sta­ty­ti 28 ap­lin­ko­sau­gi­niai pa­žei­di­mai. Plun­gės ra­jo­ne pastebėti trys pa­žei­di­mai: du – dėl mėš­lo ir sru­tų tvar­ky­mo, vie­nas – dėl iš­pil­tos krū­vos pe­le­nų.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ak­ci­jos me­tu ap­lan­kė ne­ma­žai ūkių, ap­žiū­rė­jo lau­kus. Bu­vo krei­pia­mas dė­me­sys į tai, ar mėš­las san­dė­liuo­ja­mas tin­ka­mai, ar į ap­lin­ką ne­te­ka sru­tos. Ži­nia, as­me­nys ga­li tirš­tą­jį mėš­lą lai­ky­ti rie­tu­vė­se lau­ke, ta­čiau pri­va­lo pai­sy­ti rei­ka­la­vi­mų: mėš­lo kie­kis rie­tu­vė­je ne­ga­li vir­šy­ti tam lau­kui tręš­ti lei­džia­mo pa­nau­do­ti mėš­lo kie­kio, rie­tu­vės vie­ta tu­ri bū­ti to­liau nuo gy­ve­na­mo­sios ir vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ob­jek­tų, ne­ga­li bū­ti ap­sem­ta van­dens, pri­va­lo bū­ti ap­juos­ta ne že­mes­niu kaip 20 cm aukš­čio že­mės py­li­mu ir kt.
De­ja, mėš­las lau­kuo­se, kaip pa­ste­bi ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, lai­ko­mas pa­žei­džiant dau­ge­lį rei­ka­la­vi­mų. Plun­gės ra­jo­ne, pa­sak ŠRAAD at­sto­vo spau­dai Ar­tū­ro Kon­de­raus­ko, pa­žei­di­mų dėl mėš­lo ir sru­tų tvar­ky­mo ap­tik­ta Bab­run­go ir Nau­so­džio se­niū­ni­jo­se: Bab­run­go se­niū­ni­jo­je, lau­kuo­se, ras­tos dvi ne­tvar­kin­gos mėš­lo krū­vos – už jas grei­čiau­siai bus at­sa­kin­gas vie­nas as­muo. Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams už­kliu­vo per­pil­dy­ta, ne­tvar­kin­ga mėš­li­dė. Nu­sta­čius at­sa­kin­gus as­me­nis, jiems bus su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lai: už sru­tų tvar­ky­mo ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus (ANK 260 str. 3 d.) nu­ma­to­ma bau­da nuo 30 iki 60 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams – nuo 60 iki 140 eu­rų.
Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je ras­ta ir krū­va pe­le­nų. Ma­no­ma, kad ga­lė­jo bū­ti at­vež­ta iš ko­kios nors įmo­nės. Ta­čiau, kaip pa­ste­bė­jo A. Kon­de­raus­kas, tai dar rei­kia nu­sta­ty­ti: ir kas ve­žė, ir kie­no že­mė, ar ūki­nin­kas tu­ri trę­ši­mo pe­le­nais pla­nus, ar yra su­tar­tys ir kt. Šiaip pe­le­nai yra ne­pa­vo­jin­ga at­lie­ka, ta­čiau pa­gal ANK 247 str. at­lie­kų tvar­ky­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mas taip pat už­trau­kia at­sa­ko­my­bę. Ko­kia šiuo at­ve­ju bus pri­tai­ko­ma straips­nio da­lis pa­žei­dė­jui, pa­aiš­kės pa­si­bai­gus ty­ri­mui.
Nors ak­ci­ja tru­ko tik dvi die­nas, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir to­liau tik­rins te­ri­to­ri­jas, o gy­ven­to­jai, ma­tan­tys, kad da­ro­mi ap­lin­ko­sau­gi­niai pa­žei­di­mai, ra­gi­na­mi ne­del­siant pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai