Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Įreng­ta 10 so­cia­li­nių būs­tų ir 5 sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo bu­tai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta tvar­kos ap­ra­šui, ku­ris bus tai­ko­mas as­me­nims, gy­ve­nan­tiems ne­se­niai įreng­tuo­se bu­tuo­se, esan­čiuo­se Rie­ta­ve, Plun­gės g. 18. Ke­tu­riuo­se bu­tuo­se gy­vens ne­di­de­lę ne­ga­lią tu­rin­tys ar­ba se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­riems ne­bū­ti­na nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra. Vie­nas iš bu­tų skir­tas ap­gy­ven­din­ti vai­kus, lai­ki­nai ne­te­ku­sius tė­vų prie­žiū­ros.

Ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė As­me­nų ap­gy­ven­di­ni­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se ir mo­kė­ji­mo už su­teik­tas pa­slau­gas tvar­kos ap­ra­šui. Plun­gės g. 18 na­me įgy­ven­din­ti du Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai: antrame na­mo aukš­te įreng­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo bu­tai, trečia­me aukš­te – so­cia­li­niai būs­tai.
Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė San­dra Rė­ka­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad įgy­ven­di­nant pro­jek­tus įreng­ta 10 so­cia­li­nių būs­tų ir 5 sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, ku­riuo­se bus ap­gy­ven­di­na­mi as­me­nys, ne­tu­rin­tys sa­vo na­mų, ta­čiau ga­lin­tys gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, su­tei­kiant jiems tam tik­rą pa­gal­bą. Šiuos gy­ven­to­jus lan­kys so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, nu­pirks jiems mais­to pro­duk­tų, pa­ly­dės pas gy­dy­to­ją ar teiks ki­tą rei­kia­mą pa­gal­bą. Juo­se yra nu­ma­ty­ta ap­gy­ven­din­ti ke­tu­rias šei­mas, o vie­nas bu­tas bus skir­tas vai­kams, li­ku­siems be tė­vų glo­bos, ku­rie da­bar gy­ve­na Rie­ta­vo So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre. Ten gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­rės susimokėti tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas; so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos daž­niau­siai yra ne­mo­ka­mos, jas teiks so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­jai. No­rin­tys gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo bu­te, tu­rės už­pil­dy­ti pa­raiš­ką se­niū­ni­jo­je, tuo­met tuos as­me­nis ver­tins so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo ko­mi­si­ja, ku­ri nu­sta­tys, ko­kių pa­slau­gų žmo­gui rei­kia, ir pri­ims spren­di­mą. Šiuo me­tu jau nu­tar­ta, kad dvie­juo­se bu­tuo­se gy­vens šei­mos po 4 as­me­nis (du su­au­gę ir du vai­kai), tre­čia­me – vie­nas as­muo. Dar vie­nam bu­tui gy­ven­to­jo ieš­ko­ma. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis in­for­ma­vo, kad, įgy­ven­di­nat šiuos pro­jek­tus, vie­nas tri­jų kam­ba­rių bu­tas įreng­tas žmo­nėms, ku­riuos sku­biai rei­kės ap­gy­ven­din­ti at­si­ti­kus ne­lai­mei, pvz., ne­te­kus na­mų po gais­ro ar ki­tos ne­lai­mės. Bu­tas yra įreng­tas – su bal­dais, in­dais ir vi­sais ki­tais gy­ve­ni­mui rei­ka­lin­gais daik­tais.
Ko­mi­te­te pri­tar­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­da­ry­mui bei nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mui. S. Rė­ka­šie­nė in­for­ma­vo, kad nuo­sta­tuo­se pa­kei­ti­mų ne­nu­ma­ty­ta, ta­čiau pa­ki­to ko­mi­si­jos su­dė­tis. Vie­toj Ta­ry­bos su­dė­ty­je bu­vu­sios Onos Ži­be­lie­nės įra­šo­ma In­drė Vir­ši­lai­tė, ku­ri dir­ba Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­te. Ta­ry­bos na­rys Sau­lius Jo­nu­šas taip pat ne­be­bus šios Ta­ry­bos su­dė­ty­je.
Be prieš­ta­ra­vi­mų pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės rė­mi­mo fon­do 2017 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­tai. Į šį fon­dą be­veik kas­met lė­šų au­ko­ja vo­kie­čiai iš Zar­be­ko, ke­le­tą pas­ku­ti­nių­jų me­tų lė­šos su­ren­ka­mos ir me­ro pa­dė­kos va­ka­ro me­tu. Fon­do pa­ja­mų li­ku­tis 2017 m. sau­sio 1 die­ną bu­vo 1909,66 Eur. 2016 m. me­ro pa­dė­kos va­ka­ro me­tu su­rink­ti 1554 Eur, Zar­be­ko ben­druo­me­nės pa­au­ko­tos lė­šos – 5500 Eur, iš vi­so fon­de bu­vo 8963,66 Eur. S. Rė­ka­šie­nė sa­kė, kad pra­ei­tais me­tais bu­vo pa­rem­tas vie­nas 17-os me­tų vai­ki­nas, sun­kiai su­ža­lo­tas per au­to įvy­kį. Re­a­bi­li­ta­ci­jai jam skir­ta 1 000 Eur. At­skai­čius ko­mi­si­nį 14,55 Eur mo­kes­tį, fon­do li­ku­tis 2018 m. sau­sio 1 d. bu­vo 7949,11 Eur. Šio fon­do lė­šo­mis ga­li bū­ti re­mia­mi žmo­nės, ku­riems rei­kia fi­nan­si­nės pa­gal­bos gy­dy­mui, trans­por­to lė­šoms va­ži­nė­jant į gy­dy­mo įstai­gas pa­deng­ti ir pan.
Ko­mi­te­to na­riai vie­nin­gai pri­ta­rė ir biu­dže­ti­nės įstai­gos Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro nuo­sta­tams. Cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Ston­čiu­vie­nė sa­kė, kad nuo­sta­tai tvir­ti­na­mi, nes juos rei­kė­jo pa­pil­dy­ti (ap­gy­ven­di­ni­mas sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se ir glo­bos cen­trų įren­gi­mas).
Li­kę be tė­vų vai­kai iki šiol gy­ve­na so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, ta­čiau ne­tru­kus jie bus per­kel­ti į Plun­gės g. 18 jiems įreng­tą bu­tą, tad įstai­go­je liks lais­vų pa­tal­pų. Me­ras A. Čer­nec­kis pra­šė vie­ną ka­bi­ne­tą duo­ti ma­sa­žis­tui, ku­riam eta­tą ski­ria Plun­gės li­go­ni­nė. Me­ras ragino pa­gal­vo­ti, kaip tai įgy­ven­din­ti, nes ši pa­slau­ga bū­tų nau­din­ga ir cen­tro pa­cien­tams, ir ki­tiems rie­ta­viš­kiams.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai