Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Baig­tas ty­ri­mas dėl vil­ki­ku ga­ben­to vog­to kro­vi­nio: tarp kal­ti­na­mų­jų yra ir plun­giš­kis

Dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų – tiek ver­ti bu­vo Da­ni­jo­je vog­ti rū­bai ir elek­tri­niai dis­ki­niai pjūk­lai, ku­riuos vil­ki­ko prie­ka­bo­je per­nai sau­sį ra­do pa­rei­gū­nai, kai sun­kias­vo­rė trans­por­to prie­mo­nė bu­vo su­stab­dy­ta Tel­šių ra­jo­ne. Nors vil­ki­ką ly­dė­jęs vi­su­rei­gis spru­ko į Tel­šius, po­li­ci­ja eki­pa­žą vis tiek pri­grie­bė. Pa­aiš­kė­jo, jog au­to­mo­bi­ly­je su tel­šiš­kiu sė­dė­jo ir Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas – anks­čiau ne kar­tą teis­tas E. B. (gim. 1972 m.). Pra­ėju­sią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio pa­rei­gū­nai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vil­ki­ku ga­ben­to di­de­lės ver­tės nu­si­kals­ta­mai gau­to tur­to yra baig­tas, ir abu vy­rai bus tei­sia­mi.

Įta­ri­mą su­kė­lė kro­vi­nio do­ku­men­tai

Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je, nak­ties me­tu, Tel­šių ra­jo­ne bu­vo su­stab­dy­tas Tel­šiuo­se re­gist­ruo­tos in­di­vi­du­a­lios įmo­nės vil­ki­kas su pus­prie­ka­be. Ma­ši­ną vai­ra­vo įmo­nės dar­buo­to­jas – 1990 me­tais gi­męs šiau­lie­tis. Ap­žiū­rė­da­mi ga­be­na­mą kro­vi­nį, tei­sė­sau­gi­nin­kai ap­ti­ko 397 ga­myk­li­nes pa­kuo­tes su elek­tri­niais dis­ki­niais pjūk­lais bei dė­žių su įvai­riais dra­bu­žiais. Ben­dra ver­tė – per 100 tūkst. eu­rų. Vai­ruo­to­jas pa­tei­kė ga­li­mai su­klas­to­tus tarp­tau­ti­nius kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mo važ­ta­raš­čius ir trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros re­zul­ta­tų kor­te­lę. Įta­rus, jog di­de­lės ver­tės pre­kės yra vog­tos už­sie­ny­je, kro­vi­nys bu­vo su­lai­ky­tas.

Pa­ly­da spru­ko, bet bu­vo su­lai­ky­ta

Per įvy­kio vie­tos ap­žiū­rą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo ir vil­ki­ką ly­dė­ju­sį vi­su­rei­gį, ku­ris, pa­di­di­nęs grei­tį, nu­lė­kė link Tel­šių mies­to. Su­ži­no­ję, jog kro­vi­nį ga­lė­jo ly­dė­ti in­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kas – 31 me­tų tel­šiš­kis ir jo bi­čiu­lis – 45 me­tų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas, tei­sė­sau­gi­nin­kai krei­pė­si pa­gal­bos į Tel­šių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Šie ne­tru­ko Tel­šių mies­te mi­nė­tus as­me­nis su­lai­ky­ti. Jiems pa­teik­ti įta­ri­mai dėl dis­po­na­vi­mo di­de­lės ver­tės nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tu tur­tu.

Vog­tas kro­vi­nys grį­žo į Da­ni­ją

Šių me­tų ko­vo 15 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pra­ne­šė, jog jau baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vil­ki­ku ga­ben­to di­de­lės ver­tės nu­si­kals­ta­mai gau­to tur­to ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų. Įta­ria­ma, kad kal­ti­na­mie­ji už­sie­ny­je pa­grob­tus di­de­lės ver­tės kro­vi­nius su pa­klau­są tu­rin­čio­mis pre­kė­mis re­a­li­zuo­da­vo Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ša­ly­se – ty­rė­jai ga­vo reikš­min­gos in­for­ma­ci­jos ir iš už­sie­nio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų. Ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, jog nu­si­kals­ta­ma veikla ga­li­mai ver­tė­si dvie­se – anks­čiau ne kar­tą teis­tas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas ir Tel­šiuo­se re­gist­ruo­tos už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės di­rek­to­rius. Per kra­tas pas ben­dro­vės di­rek­to­rių ras­tas ne­tei­sė­tai lai­ky­tas re­vol­ve­ris su 5 šo­vi­niais, o pas plun­giš­kį – ne­tik­ras ki­tos Vil­niu­je už­re­gist­ruo­tos fir­mos spau­das. Pro­ku­ro­ro spren­di­mais bu­vo ap­ri­bo­tos kal­ti­na­mų­jų nuo­sa­vy­bės tei­sės į gry­nuo­sius pi­ni­gus, į vil­ki­ką bei pus­prie­ka­bę, o su­lai­ky­tas kro­vi­nys grą­žin­tas nu­ken­tė­ju­sie­siems Da­ni­jo­je. Už dis­po­na­vi­mą di­de­lės ver­tės nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tu tur­tu bau­džia­ma bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki 4 me­tų.

Bu­vo su drau­ge­liais „pri­si­dir­bęs“ ir anks­čiau

Be­je, Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas E. B. vi­sai ne­se­niai – 2018 m. sau­sį – Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me nu­teis­tas re­a­lia lais­vės at­ėmi­mo baus­me ki­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl ana­lo­giš­ko nu­si­kal­ti­mo.
Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bai at­li­kus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, bu­vo nu­sta­ty­ta, jog E. B. su ben­dri­nin­kais lai­kė ir sunk­ve­ži­miu ga­be­no dau­giau nei 4 tūkst. pa­kuo­čių su Nor­ve­gi­jo­je pa­vog­tais rū­bais. By­los duo­me­ni­mis, trys vy­rai – 44 m. Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas E. B., 48 m. klai­pė­die­tis R. T. ir 53 m. Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jas A. T. – dar 2015 me­tais Nor­ve­gi­jo­je įgi­jo 4016 dė­žių vog­tų vy­riš­kų dra­bu­žių, ku­rių ver­tė sie­kė 188 tūks­tan­čius eu­rų, ir kro­vi­nį į Lie­tu­vą par­si­ga­be­no nuo­mo­ta pus­prie­ka­be. Pa­dė­ję kro­vi­nį į iš­si­nuo­mo­tą san­dė­lį Kre­tin­go­je, or­ga­ni­za­vo jo re­a­li­za­vi­mą: da­lį dra­bu­žių par­da­vė, da­lį dė­vė­jo pa­tys. Vi­si vy­rai 2015 m. gruo­dį bu­vo su­lai­ky­ti Kre­tin­gos ra­jo­ne.
Kre­tin­gos mies­to apy­lin­kės teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs už­sie­ny­je vog­tų dra­bu­žių by­lą, per­nai rug­sė­jį vi­sus tris as­me­nis pri­pa­ži­no kal­tais ir pa­sky­rė lais­vės at­ėmi­mo baus­mes, ta­čiau jų vyk­dy­mą ati­dė­jo. Taip pat teis­mas tik Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ją E. B. įpa­rei­go­jo su­mo­kė­ti pus­prie­ka­bės ver­tę ati­tin­kan­čią 26 tūks­tan­čių eu­rų su­mą.

Die­nas lei­džia pa­tai­sos na­muo­se

Su pa­skir­ta baus­me ne­su­ti­ko nei E. B., nei pro­ku­ro­rė. Ape­lia­ci­niu skun­du pro­ku­ro­rė pra­šė teis­mo E. B. skir­ti re­a­lią lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Ak­cen­tuo­ta, jog Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas anks­čiau teis­tas net 8 kar­tus, ir vi­sais at­ve­jais teis­mas jam sky­rė tik pi­ni­gi­nes bau­das. De­ja, iš­va­dų kal­ti­na­ma­sis ne­pa­da­rė. Už­si­min­ta, jog jo lau­kia teis­mas dar vie­no­je pa­na­šaus po­bū­džio by­lo­je.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas at­si­žvel­gė į pro­ku­ro­rės ar­gu­men­tus ir šių me­tų sau­sio 11 d. su­griež­ti­no baus­mes vog­tus dra­bu­žius Nor­ve­gi­jo­je įgi­ju­siai ir į Lie­tu­vą juos par­si­ga­be­nu­siai tri­ju­lei: E. B. sky­rė 2 m. lais­vės at­ėmi­mo, o 26 tūkst. eu­rų sie­kian­ti su­ma so­li­da­riai pri­teis­ta vi­siems trims kal­ti­na­mie­siems.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai