Sekmadienis, 2024 m. birželio 23 d.

Teis­mas at­ver­tė va­di­na­mą­ją tvars­čių by­lą, su­si­ju­sią su Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mais

Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me ko­vo 15 die­ną bu­vo nar­plio­ja­ma ne­ei­li­nė by­la – Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Vi­da Puč­ko­ču­mie­nė kal­ti­na­ma ne­tin­ka­mu pa­rei­gų at­li­ki­mu, o drau­ge tei­sia­mas did­me­ni­nės įmo­nės, pre­kiau­jan­čios tvars­čiais, at­sto­vas To­mas Šim­kū­nas – suk­čia­vi­mu.

Nu­ste­bi­no kie­kiai

By­lo­je mi­ni­mi fak­tai, kai su tri­jų Plun­gės gy­dy­to­jų iš­ra­šo­mais kom­pen­suo­ja­mai­siais re­cep­tais vie­no­je uos­ta­mies­čio vais­ti­nė­je bu­vo per­ka­mi ar bent imi­tuo­ja­ma, kad pirk­ti tvars­čiai, skir­ti gy­dy­ti opas. Už juos iš Li­go­nių ka­sų per kiek il­giau nei me­tus su­mo­kė­ta apie 170 tūkst. eu­rų.
Įta­ri­mas, kad Sto­nai­čiuo­se su­nau­do­ja­ma per­ne­lyg daug bran­gių tvars­čių, ki­lo Šiau­lių te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų dar­buo­to­jams. To­kius pleist­rus per­ka ir ki­ti slau­gos na­mai, bet to­kiais mil­ži­niš­kais kie­kiais jų ne­įsi­gi­jo nė vie­na įstai­ga.
Plun­gės ra­jo­ne Sto­nai­čiuo­se esan­čiuo­se so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se gy­ve­na psi­chi­kos li­go­niai. Pa­sak teis­me liu­di­ju­sių šios įstai­gos dar­buo­to­jų, glo­bos na­mų gy­ven­to­jai opų ne­tu­rė­jo. Jie tik ret­kar­čiais su­si­žeis­da­vo, bet bū­da­vo gy­do­mi pa­pras­ta tvar­slia­va ir vais­tais. O 15 tūkst. pleist­rų nie­kas iš dar­buo­to­jų ne­ma­tė.
At­li­kę pa­tik­ri­ni­mą Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos dar­buo­to­jai pra­ne­šė nu­sta­tę ga­li­mą lė­šų grobs­ty­mo at­ve­jį, kai pa­si­nau­do­jant psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čiais pa­cien­tais bu­vo pa­si­sa­vi­na­mi kom­pen­suo­ja­mi tvars­čiai ir lė­šos už juos.

Pleist­rų ne­rei­kė­jo

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba nu­sta­tė, kad kaž­kas ap­gau­le ga­vo per 174 tūkst. eu­rų pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. Bai­gus ty­ri­mą, prieš teis­mą sto­jo Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Vi­da Puč­ko­ču­mie­nė. Ji įta­ria­ma per­duo­da­vu­si kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sus tvars­čiais pre­kiau­jan­čios įmo­nės va­dy­bi­nin­kui To­mui Šim­kū­nui, ku­ris taip pat sė­di tei­sia­mų­jų suo­le.
Pa­sak kal­ti­ni­mo, įmo­nės at­sto­vas vež­da­vo pa­sus gy­dy­to­jams, šie iš­ra­šy­da­vo vals­ty­bės kom­pen­suo­ja­mus re­cep­tus tvars­čiams, ta­da va­dy­bi­nin­kas va­žiuo­da­vo į vie­ną iš uos­ta­mies­čio vais­ti­nių. Pa­cien­tams pra­gu­loms ir il­gai ne­gy­jan­čioms žaiz­doms gy­dy­ti tvar­slia­vą skir­da­vo Plun­gės svei­ka­tos cen­tro me­di­kai, bet pleist­rai Sto­nai­čių ne­pa­siek­da­vo.
Kaip tei­gė kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ras Ar­vy­das Na­vic­kas, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis ap­mo­kė­ta per 174 tūkst. eu­rų už tvars­čius, ku­rių Sto­nai­čiuo­se gy­ve­nan­tiems psi­chi­kos li­go­niams ne­rei­kė­jo.

Pri­si­pa­ži­no ir ne­nu­ken­tė­jo

Nuo 2014 m. va­sa­rio iki 2015 m. rug­sė­jo tvars­čių pla­ti­ni­mu be­si­ver­čian­čios įmo­nės at­sto­vas iš vy­riau­sio­sios slau­gy­to­jos ga­vo 32 glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sus. Iš liu­dy­to­jų ap­klau­sos aiš­kė­ja, kad glo­bos na­muo­se ypa­tin­gų­jų, bran­giai kai­nuo­jan­čių pleist­rų nie­kas ne­ma­tė. Kal­ti­ni­me tei­gia­ma, kad tūks­tan­čius tvars­čių vais­ti­nė­je gau­da­vo įmo­nės at­sto­vas.
Trys gy­dy­to­jai, iš­ra­šę re­cep­tus ne­ap­žiū­rė­ję pa­cien­tų, smar­kiai ne­nu­ken­tė­jo – jie pri­pa­žin­ti kal­tais dėl ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo ir at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą. Plun­gės gy­dy­mo įstai­ga, ku­rio­je dir­ba šie gy­dy­to­jai, at­ly­gi­no vals­ty­bei 72 tūkst. eu­rų.
Vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja ne­si­jau­tė nu­si­kal­tu­si, ne­pri­si­pa­ži­no kal­ta, to­dėl at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le kar­tu su to­kios pat po­zi­ci­jos be­si­lai­kan­čiu T. Šim­kū­nu.
Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa yra pri­pa­žin­ta ci­vi­li­ne ieš­ko­ve, ieš­ki­nys sie­kia kiek dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų. Teis­mas vis dar aiš­ki­na­si, ko­kią nau­dą iš to­kios suk­ty­bės ga­lė­jo tu­rė­ti V. Puč­ko­ču­mie­nė ir kur nu­ke­lia­vo vals­ty­bės lė­šo­mis ap­mo­kė­ti pleist­rai.

„Klai­pe­da.die­na.lt“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai