Sekmadienis, 2024 m. birželio 23 d.

Plun­giš­kiams gra­žiau­si žo­džiai – LIETUVA ir AČIŪ

Ko­vo 9 die­ną Vai­kų bib­lio­te­kos kū­ry­bos pa­lė­pė­je vy­ko bai­gia­ma­sis ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vių kal­bos die­noms. Tą­dien ati­da­ry­ta plun­giš­kiams gra­žiau­sių žo­džių ir rai­džių pa­ro­da.

Nuo va­sa­rio 16-osios iki ko­vo 11 die­nos vi­so­je ša­ly­je vy­ko Lie­tu­vių kal­bos die­nos. Prie jų pri­si­jun­gė ir Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka bei Vai­kų bib­lio­te­ka. Be­veik mė­ne­sį vai­kai ir su­au­gę tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­se, pri­tai­ky­to­se įvai­raus am­žiaus skai­ty­to­jams. Taip pat kvie­tė­me už­ra­šy­ti ar nu­pieš­ti plun­giš­kiams gra­žiau­sius žo­džius ir rai­des. Penk­ta­die­nį, ko­vo 9-ąją, api­ben­drin­ti re­zul­ta­tai.
Penk­ta­die­nio ren­gi­nio me­tu pir­miau­sia ap­do­va­no­ti vik­to­ri­nų nu­ga­lė­to­jai. Ge­riau­siai už­duo­tis, skir­tas vai­kams nuo 7 iki 10 me­tų, at­li­ko trys mer­gai­tės: de­vyn­me­tė Go­da Čiu­že­ly­tė bei se­su­tės Jus­tė (7 m.) ir Au­gus­tė (9 m.) Va­si­liaus­kai­tės. Vi­sos trys su­rin­ko po 9 taš­kus iš 10 ga­li­mų. O klau­si­mai tik­rai bu­vo ne­leng­vi. Be už­duo­čių iš lie­tu­vių au­to­rių kny­gų vai­kams ir lie­tu­vių kal­bos, rei­kė­jo, pa­vyz­džiui, į tris lan­ge­lius įtal­pin­ti žo­dį mė­nu­lis, už­ra­šy­ti žo­džių, ku­riuos ga­li­ma skai­ty­ti ir iš vie­no, ir iš ki­to ga­lo ir kt.
Vik­to­ri­nos, skir­tos vai­kams nuo 10 iki 100 me­tų, nu­ga­lė­to­ju ta­po 16-etis Dei­vi­das Kri­ko­ti­nas. Jam pa­vy­ko tei­sin­gai at­sa­ky­ti į 7 klau­si­mus. Dei­vi­das su­si­do­ro­jo su li­te­ra­tū­ri­nė­mis už­duo­ti­mis, įmi­nė mįs­les, net ži­no­jo trum­piau­sią lie­tu­vių kal­bos daik­ta­var­dį.
Iš vi­so Vai­kų bib­lio­te­ko­je į vik­to­ri­nų klau­si­mus at­sa­kė ar­ba ban­dė at­sa­ky­ti per 50 jau­nų­jų skai­ty­to­jų. Nu­ga­lė­to­jams ati­te­ko po įdo­mią kny­gą ir sal­dų bib­lio­te­ki­nį pri­zą.
Su­au­gu­sių­jų gru­pė­je, ku­rie už­duo­tis at­li­ko bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je, da­ly­vių bu­vo net ke­liais dau­giau. Nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po trys mo­te­rys. Ge­nė Ron­dzie­nė ir Ga­li­na Be­lou­so­va pa­si­da­li­jo an­trą ir tre­čią vie­tas, nes abi su­rin­ko po 17 taš­kų. La­biau pa­si­se­kė Ani­ce­tai Žio­gie­nei. Jos re­zul­ta­tas – 19 taš­kų.
Ki­tas Lie­tu­vių kal­bos die­noms skir­tas ren­gi­nys – plun­giš­kiams gra­žiau­sių žo­džių ir rai­džių rin­ki­mai. Vie­ni plun­giš­kiai, at­sa­kę į vik­to­ri­nų klau­si­mus, jiems la­biau­siai pa­tin­kan­čius žo­džius bei rai­des už­ra­šė į klau­si­my­ne pa­lik­tas ei­lu­tes, ki­ti, ypač jau­nes­ni, juos ra­šė ir net pie­šė bei iliust­ra­vo, api­pa­vi­da­li­no, dar ki­ti dro­ži­nė­jo iš me­džio, ga­mi­no iš me­ta­lo, lip­dė iš plas­ti­li­no, mo­lio ir ki­to­kių me­džia­gų. O kiek pa­si­rink­ta at­li­ki­mo tech­ni­kų… Žo­džiu, plun­giš­kių iš­mo­nei ri­bų nė­ra!
La­bai įdo­mu plun­giš­kiams pa­tin­kan­čius žo­džius skai­ty­ti. Bet ne ma­žiau įdo­mu – skai­čiuo­ti. Bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos bu­vo nu­ma­čiu­sios pa­ro­dė­lę. Ti­kė­ta­si su­rink­ti 100 dar­bų. Re­zul­ta­tas pra­no­ko vi­sus lū­kes­čius – kū­ry­bos pa­lė­pė­je iki pa­ro­dos ati­da­ry­mo įsi­kū­rė net 277 įvai­ria tech­ni­ka at­lik­ti dar­be­liai. Ir tai dar ne vis­kas, nes pen­ki pui­kūs eks­po­na­tai at­ke­lia­vo į ati­da­ry­mą. Be to, ne­ma­žai žo­džių per pa­ro­dą jos lan­ky­to­jai spal­vo­to­mis krei­de­lė­mis už­ra­šė ant kū­ry­bos pa­lė­pė­je esan­čios len­tos.
Pa­sa­ko­da­ma apie pa­ro­dą, Vai­kų bib­lio­te­kos ve­dė­ja Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė žo­dį nu­ga­lė­to­ją. Jis bu­vo už­ra­šy­tas, iš­dro­ži­nė­tas ar ki­taip per­teik­tas net 27 kar­tus. Jį įvar­din­da­ma ve­dė­ja pa­dė­ko­jo vi­siems ak­ci­jos da­ly­viams, nes dau­giau­siai kar­tų plun­giš­kiai už­ra­šė žo­dį AČIŪ.
Ki­tas žo­dis re­kor­di­nin­kas – LIETUVA. Taip pat TĖVYNĖ, ŠEIMA, MEILĖ, MAMA ir dau­gy­bė ki­tų.
Tarp pa­si­kar­to­jan­čių žo­džių – DRAUGYSTĖ, DRAUGĖ, DRAUGAS. Šį žo­dį, kal­bė­da­ma apie pa­ro­dą, K. Pi­li­taus­kie­nė iš­sky­rė to­dėl, kad su­ma­ny­mas iš­rink­ti plun­giš­kiams gra­žiau­sius žo­džius, pa­dė­jo bib­lio­te­kai su­si­ras­ti vi­są bū­rį drau­gų. Pir­miau­sia su­si­ben­drau­ta su Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro lan­ky­to­jais ir jų me­no va­do­vė­mis. Šie ma­lo­nūs ir drau­giš­ki žmo­nės kū­ry­bos pa­lė­pė­je su­ren­gė pir­mą­ją po ati­da­ry­mo edu­ka­ci­ją ir at­vy­kę į bib­lio­te­ką iš mo­lio nu­lip­dė ben­drą dar­bą – gė­lė­mis iš­puoš­tą jiems gra­žiau­sią rai­dę B (nes tai pir­mo­ji žo­džio bib­lio­te­ka rai­dė). Pir­mie­siems edu­ka­ci­nių už­si­ė­mi­mų da­ly­viams bib­lio­te­ki­nin­kės įtei­kė sal­džią do­va­nė­lę. Ją cen­tro lan­ky­to­jams per­duos į pa­ro­dą at­vy­ku­si Jo­vi­ta Ma­te­vi­čiū­tė, So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro už­im­tu­mo ke­ra­mi­kai spe­cia­lis­tė.
Taip pat ma­lo­nu bu­vo su­si­pa­žin­ti su dar­že­lio „Vykš­tu­kas“ vai­ku­čiais ir jų auk­lė­to­jo­mis iš „Gin­ta­rė­lių“ gru­pės. Jie iki pa­ro­dos li­kus die­nai, at­ke­lia­vo bū­riu ir at­ne­šė sa­vo dar­bus.
Bu­vo la­bai sma­gu pa­ben­drau­ti su kū­ry­bos pa­lė­pė­je gra­žiau­sius jiems žo­džius ra­šiu­siais Se­na­mies­čio mo­kyk­los dai­lės stu­di­jos jau­nai­siais me­ni­nin­kais ir jų mo­ky­to­ja Al­do­na Bie­liaus­kie­ne. Taip pat – su links­mais ir ener­gin­gais „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pir­mo­kais. Jie penk­ta­die­nio ry­te bib­lio­te­ko­je ne tik ra­šė žo­de­lius, bet ir pa­tys juos įkur­di­no pa­ro­dos erd­vė­je.
Be to, bib­lio­te­ki­nin­kės la­bai džiau­gia­si nuo­sta­bio­mis mo­ky­to­jo­mis, at­ne­šu­sio­mis į pa­ro­dą ug­dy­ti­nių dar­bus, ypač dė­ko­ja mo­ky­to­jai Li­nai Bu­la­vie­nei, pa­dė­ju­siai su­ka­bin­ti eks­po­na­tus.
Penk­ta­die­nį mo­ky­to­joms, įdė­ju­sioms dau­giau­sia pa­stan­gų ir šir­dies, bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė įtei­kė po nuo­sta­bią kny­gą – Vy­tau­to Ma­čer­nio kū­ry­bos rin­ki­nį „Po ūka­no­tu ne­ži­nios dan­gum“. Tai Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los Sta­ne­lių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus dai­lės mo­ky­to­ja Jo­lan­ta Mil­te­nė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­ja, dai­lės stu­di­jos va­do­vė Al­do­na Bie­liaus­kie­nė, tai pa­čiai mo­kyk­lai at­sto­vau­jan­čios mo­ky­to­jos L. Bu­la­vie­nė ir Re­gi­na Gus­čie­nė. Taip pat Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro dai­lės mo­ky­to­ja Kris­ti­na Ma­si­liaus­kie­nė, So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro už­im­tu­mo ke­ra­mi­kai spe­cia­lis­tė Jo­vi­ta Ma­te­vi­čiū­tė, „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ja­ni­na Pi­ča­kie­nė, pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos iš Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Ilo­na Vai­tie­ku­tė ir Ri­ma Bart­kie­nė, Vysk. Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los „Sau­lės“ sky­riaus mo­ky­to­ja Lai­ma Ži­lins­kie­nė.
Į pa­ro­dos ati­da­ry­mą at­ėję plun­giš­kiai džiau­gė­si ne tik dar­bų gau­sa, bet ir gro­žiu, tik­ru­mu, nuo­šir­du­mu. Net ne­ban­dy­ta iš­rink­ti gra­žiau­sio eks­po­na­to, nes vi­si – pa­tys gra­žiau­si, tik­riau­si, nuo­šir­džiau­si. Ir kiek­vie­nas žo­dis, rai­dė sle­pia au­to­riaus pa­tir­tį, is­to­ri­ją.
Kvie­čia­me už­suk­ti į Vai­kų bib­lio­te­ką, ap­žiū­rė­ti nau­jas švie­sias, jau­kias erd­ves, kū­ry­bos pa­lė­pė­je su­si­pa­žin­ti su plun­giš­kiams gra­žiau­siais žo­džiais bei rai­dė­mis, ži­no­ma, už­ra­šy­ti ant len­tos pra­smin­giau­sius Jums. Dir­ba­me nuo 10 iki 18 val., o šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 15 val. Pa­ro­da veiks iki ba­lan­džio 14 die­nos.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos in­f.

Komentarai
Kiti straipsniai