Ketvirtadienis, 2024 m. balandžio 18 d.

Plun­gės „liū­tai“ pa­ra­mos kon­cer­te „Ge­ro va­ka­ro šou“ ža­da staig­me­ną

Tra­di­ciš­kai Plun­gės LIONS klu­bas lab­da­ros ir pa­ra­mos kon­cer­tą or­ga­ni­zuo­ja per Me­la­gių die­ną, bet šiais me­tais ren­gi­nys su­pla­nuo­tas sa­vai­te vė­liau – ba­lan­džio 8-ąją, mat ba­lan­džio 1-ąją švę­si­me Ve­ly­kas. Kuo šį­kart žiū­ro­vus ste­bins Plun­gės „liū­tai“ ir kiek ne­įga­lių vai­kų iš su­rink­tų lė­šų su­lauks pa­ra­mos – apie tai kal­bė­ta ko­vo 13 die­ną spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je da­ly­va­vo klu­bo pre­zi­den­tas Al­vi­das Žeb­raus­kas, vi­ce­pre­zi­den­tas Sva­jū­nas Sun­gai­la bei trys na­riai: Ri­man­tas Gent­vi­las, Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas ir Ai­das Kė­sas.

„LIONS klu­bas Plun­gės ben­druo­me­nei no­ri pri­min­ti, jog ar­tė­ja kas­met ren­gia­mas pa­ra­mos kon­cer­tas, už ku­rį su­rink­tos lė­šos bus pa­au­ko­tos mū­sų vai­kams su ne­ga­lia“, – pra­dė­jo A. Žeb­raus­kas. Šiais me­tais, pa­sak klu­bo pre­zi­den­to, Plun­gės „liū­tai“ šven­čia gra­žią su­kak­tį – bus jau 15 me­tų, kaip klu­bas vyk­do sa­vo veik­lą. Šie­met pla­nuo­ja­ma skir­ti pa­ra­mą de­šim­čiai sun­kias ne­ga­lias tu­rin­čių vai­kų. Taip pat pen­kiems vai­kams, ku­rie tu­ri re­gė­ji­mo pro­ble­mų, bus nu­pirk­ti spe­cia­lūs aki­niai. Ge­riems dar­bams lė­šos bus su­rink­tos iš mi­nė­to lab­da­ros kon­cer­to ir iš rė­mė­jų.
Ren­gi­nį re­ži­suo­jan­tis G. Nor­vai­šas kal­bė­jo, jog per pen­kio­li­ka veik­los me­tų jų klu­bas su­ren­gė iš­ties ne­ma­žai ge­rų pa­si­ro­dy­mų, tad šie­met ir pa­si­rink­ta to­kia te­ma – „Ge­ro va­ka­ro šou“, ku­ria­me skam­bės daug pui­kių dai­nų. „Da­lis dai­nų – apie šių die­nų ak­tu­a­li­jas, vy­rai daug re­pe­tuo­ja, sten­gia­si, tad ti­ki­mės, kad žiū­ro­vai ne­nu­si­vils ir ki­tą­met vėl at­eis į mū­sų kon­cer­tą“, – sa­kė G. Nor­vai­šas.
„Nors ren­gi­nys rei­ka­lau­ja la­bai daug pa­stan­gų, ta­čiau mū­sų triū­sas at­si­per­ka – ge­rus dar­bus da­ry­ti yra ge­ra. Aiš­ku, vi­sų gy­ve­ni­mo pro­ble­mų ne­iš­sprę­si­me, bet nors tru­pu­tį po­zi­ty­vių da­ly­kų su „Ge­ro va­ka­ro šou“ tik­rai įne­ši­me“, – ko­le­gai pri­ta­rė ir A. Kė­sas, ap­gai­les­tau­da­mas, jog ne­įga­lių vai­kų mū­sų ra­jo­ne, de­ja, ne­ma­žė­ja.
Bū­si­ma­sis klu­bo pre­zi­den­tas, da­bar ei­nan­tis vi­ce­pre­zi­den­to pa­rei­gas S. Sun­gai­la pri­mi­nė, jog tai – tra­di­ci­nis ren­gi­nys, ku­rio „liū­tai“ kas­met ima­si su di­de­liu en­tu­ziaz­mu, kaip ko­kie spor­ti­nin­kai. Kar­tais už­si­brėž­tos už­duo­tys pa­tiems at­ro­do ne­įvei­kia­mos, bet vi­si kar­tu ima ir pa­da­ro! Šiuo me­tu klu­be yra 27 „liū­tai“, di­džio­ji da­lis dai­nuos kon­cer­to me­tu, ki­ti taip pat pri­si­dės prie ren­gi­nio įvai­riais dar­bais. „Bus tik­rai ge­ras ir sma­gus šou, kvies­ki­te sa­vo gi­mi­nes ir drau­gus, kvie­ti­mų dar tu­ri­me!“ – sa­kė S. Sun­gai­la, pa­slap­tin­gai už­si­min­da­mas, jog žiū­ro­vų lau­kia ir ypa­tin­ga staig­me­na – va­ka­ro ve­dė­jas, ku­ris yra ži­no­mas žmo­gus!
Po kon­cer­to ne­įga­lių vai­kų ar­ti­mie­siems bus įtei­kia­mi sim­bo­li­niai če­kiai, už ku­riuos jie gaus bū­ti­niau­sių da­ly­kų. Tai – or­to­pe­di­niai čiu­ži­niai, spe­cia­lios lo­vos, bran­gūs skie­pai, vi­ta­mi­nai, ma­sa­žai, įvai­rios pro­ce­dū­ros ir kt. Klu­bo na­riai ap­gai­les­ta­vo, jog li­ki­mo nu­skriaus­tus vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos vis dar ne­drįs­ta pra­šy­ti pa­gal­bos.
Šie­met „liū­tai“ da­ro jau ke­tu­rio­lik­tą kon­cer­tą. Plun­gės LIONS klu­bo na­rio A. Kė­so skai­čia­vi­mu, per vi­sus tuos me­tus, iš ren­gi­nių ir rė­mė­jų lė­šų ne­įga­lių vai­kų pa­ra­mai bu­vo skir­ta dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų!
Vi­si, ku­rie no­ri pri­si­dė­ti prie lab­da­ros kon­cer­to, kvie­ti­mus į ren­gi­nį ga­li gau­ti iš Plun­gės LIONS klu­bo na­rių. Vie­no pa­kvie­ti­mo kai­na – 20 eu­rų. Be­je, dėl di­de­lio ren­gi­nio po­pu­lia­ru­mo šie­met „liū­tai“ kul­tū­ros cen­tre pla­nuo­ja da­ry­ti ne tik va­ka­ri­nį, bet ir pa­pil­do­mą die­ni­nį kon­cer­tą, tad pri­si­dė­ti prie kil­naus tiks­lo ga­lės kur kas dau­giau plun­giš­kių!

 

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai