Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Plun­gės kraš­to jau­ni­mas Ko­vo 11-ąją pa­mi­nė­jo ori­gi­na­liai ir įspū­din­gai

Ko­vo 11-ąją Plun­gė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, bu­vo mi­ni­mos ša­lies Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 28-osios me­ti­nės. Plun­gės kraš­to jau­ni­mas ak­ty­viai įsi­jun­gė į vy­ku­sius ren­gi­nius ir pats ini­ci­ja­vo ori­gi­na­lius ir įspū­din­gus ren­gi­nius, skir­tus Ko­vo 11 die­nai pa­mi­nė­ti.

Sma­gi jau­ni­mo ak­ci­ja su­reng­ta Plun­gės mies­to cen­tre. Se­na­mies­čio aikš­tė­je vy­ko spal­vin­gas žai­di­mas „Lais­vės vai­kų suo­le­lis“. Aikš­tė­je lais­vės spal­vo­mis nu­spal­vin­tas suo­le­lis. Taip pat kiek­vie­nas pra­ei­nan­tis plun­giš­kis tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ra­šy­ti lin­kė­ji­mą Lie­tu­vai.
Po ak­ci­jos mies­to aikš­tė­je jau­ni­mo at­sto­vai kar­tu su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ju Min­dau­gu Jur­čiu­mi, me­ro pa­ta­rė­ju Gin­tau­tu Vait­ke­vi­čiu­mi, LK KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės Plun­gės 303 pės­ti­nin­kų kuo­pos ka­riais pa­dė­jo at­mi­ni­mo puokš­tes žu­vu­sie­siems prie Lais­vės pa­min­klo ir Plun­gės mies­to Gar­bės pi­lie­čio, Ko­vo-11-osios Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Bro­nis­lo­vo Lu­bio ka­po.
Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės bai­gia­muo­ju ren­gi­niu ta­po jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ini­ci­juo­tas gau­sus ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mas mies­to Bab­run­go slė­ny­je. Čia su­si­rin­kę ir tri­spal­vė­mis pa­si­puo­šę Plun­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai kar­tu su mies­to ben­druo­me­ne ir sve­čiais vai­ši­no­si karš­ta ar­ba­ta, gar­džia ko­še. O prie drau­gys­tės ir at­mi­ni­mo lau­žo vi­si plun­giš­kiai da­ly­va­vo ak­ci­jo­je „Ap­glėb­ki­me Lie­tu­vą kar­tu!“: sto­vė­da­mi gre­ta vie­nas ki­to, su­for­ma­vo gy­vą mū­sų ša­lies že­mė­la­pio kon­tū­rą, taip pa­siųs­da­mi ži­nu­tę vi­sai ju­bi­lie­ji­nei Lie­tu­vai.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai