Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Plun­gė nu­švi­to vė­lia­vo­mis

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio ini­cia­ty­va 2018 m. ko­vo 11 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tai Plun­gės mies­te bei kai ku­rio­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se tik­ri­no, kaip gy­ven­to­jai lai­ko­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės vė­lia­vos iš­kė­li­mo tvar­kos rei­ka­la­vi­mų.

Pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad gy­ven­to­jai tik­rai my­li Lie­tu­vą ir dau­gu­ma jų prie sa­vo na­mų ke­lia vė­lia­vas. To­dėl AČIŪ jiems. Bet bu­vo ir to­kių, ku­rie vė­lia­vų ne­iš­si­kė­lė. Vie­ni tei­si­no­si, kad ne­ga­vo nu­si­pirk­ti prieš šven­tes (nors vė­lia­vos tu­ri bū­ti ke­lia­mos nuo 1991 me­tų), ki­ti – kad pa­mir­šo ar ne­no­ri ga­din­ti nau­jai re­no­vuo­to na­mo fa­sa­do. Bu­vo ir to­kių, ku­rie skun­dė­si sun­kia ma­te­ria­li­ne pa­dė­ti­mi. Ke­le­tui sun­kiau be­si­ver­čian­čių as­me­nų vė­lia­vas Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai pa­do­va­no­jo.
Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai taip pat fik­sa­vo pa­žei­di­mus, ir as­me­nys, ne­iš­si­kė­lę vė­lia­vų, bus kvie­čia­mi į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją iš­si­aiš­kin­ti pa­žei­di­mo prie­žas­čių. Jiems bus tai­ko­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai