Sekmadienis, 2024 m. birželio 23 d.

Kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gos bus tei­kia­mos ir šeš­ta­die­niais

Pa­gal skaus­mo ska­lę dan­tų skaus­mas pri­ski­ria­mas vie­nam iš ne­ma­lo­niau­sių po­ty­rių. Ir nors tin­ka­mus dan­tų prie­žiū­ros įpro­čius me­di­kai ska­ti­na prak­ti­kuo­ti jau nuo pir­mų­jų kū­di­kio die­nų, ta­čiau net ir kruopš­čiau­siems šis skaus­mas yra pa­žįs­ta­mas. Su­si­dū­rus su dan­tų skaus­mo pro­ble­ma, jau ne­be­rei­kia nau­do­ti liau­diš­kų bū­dų, to­kių kaip vais­ta­žo­lės ar aro­ma­ti­niai alie­jai. Pa­kan­ka ap­si­lan­ky­ti pas pa­ti­ki­mą odon­to­lo­gą, ku­ris ope­ra­ty­viai su­teiks vi­są bū­ti­niau­sią pa­gal­bą. Rie­ta­vo ir mies­to apy­lin­kių gy­ven­to­jai jau įver­ti­no „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos spe­cia­lis­tus, ku­rie sa­vo ko­man­do­je ne tik tu­ri pa­stip­ri­ni­mą, bet pa­slau­gas teiks ir šeš­ta­die­niais. Su odon­to­lo­gais kvie­čia­me su­si­pa­žin­ti iš ar­čiau.

Odon­to­lo­gas To­mas Jur­kus
(dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9–15 val.)

Ne­tru­kus „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ko­je pra­dė­sian­tis dirb­ti gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas To­mas Jur­kus į Rie­ta­vą va­žiuos kon­sul­tuo­ti ir gy­dy­ti iš Klai­pė­dos, kur dir­ba pri­va­čio­je kli­ni­ko­je bei Jū­ri­nin­kų PSPS. Me­di­ko spe­cia­li­za­ci­ja – chi­rur­gi­ja (dan­tų ša­li­ni­mas) ir dan­tų pro­te­za­vi­mas. Rie­ta­vo gy­ven­to­jams svar­bu ži­no­ti ne tik tai, kad į odon­to­lo­gą ga­lės kreip­tis ir šeš­ta­die­niais, bet ir tai, kad plė­sis pa­slau­gų spek­tras: star­tuo­ja gy­dy­mas itin ko­ky­biš­ko­mis dan­tų pro­te­za­vi­mo plokš­te­lė­mis, „Va­lap­last“ (minkš­to­mis) plokš­te­lė­mis, da­li­nės ke­ra­mi­kos, me­ta­lo-ke­ra­mi­kos, be­me­ta­lės ke­ra­mi­kos vai­ni­kė­liais ir til­tais.

Odon­to­lo­gė Ka­ro­li­na Žem­gu­ly­tė
(dar­bo lai­kas: ant­ra­die­niais 16–20 val., ket­vir­ta­die­niais 8–18 val.)

Šiuo me­tu kli­ni­ko­je jau dir­ban­ti odon­to­lo­gė Ka­ro­li­na Žem­gu­ly­tė prieš dve­jus me­tus bai­gė Lie­tu­vos Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą, tad pa­cien­tus gy­do tai­ky­da­ma nau­jau­sius me­to­dus. K. Žem­gu­ly­tės pa­grin­di­nė sri­tis – dan­tų pro­te­za­vi­mas ir res­tau­ra­ci­nė odon­to­lo­gi­ja: ne­te­kus dan­tų, lan­kai at­sta­to­mi fik­suo­tais ar iš­ima­mais pro­te­zais, ke­ra­mi­ki­nė­mis res­tau­ra­ci­jo­mis, kai plom­buo­ti ar at­sta­ty­ti pa­žeis­tus dan­ties au­di­nius jau ne­be­įma­no­ma. Odon­to­lo­gė at­lie­ka pro­te­za­vi­mą įvai­rių rū­šių šiuo­lai­ki­niais pro­te­zais: be­me­ta­lės ke­ra­mi­kos, lie­tais, fre­zuo­tais ir kt. vai­ni­kė­liais, til­tais, pro­te­zais ant im­plan­tų at­ra­mų.
K. Žem­gu­ly­tės pa­cien­tai me­di­kę la­biau­siai ver­ti­na dėl ati­du­mo smul­kiau­sioms de­ta­lėms ir aukš­tų ko­ky­bės stan­dar­tų ne tik dar­bui, bet ir nau­do­ja­moms me­džia­goms. Dėl šios prie­žas­ties odon­to­lo­gės kė­dė­je at­si­dū­rę žmo­nės ga­li džiaug­tis pui­kiais ir il­ga­lai­kiais re­zul­ta­tais. „Įver­ti­nu­si pa­cien­to si­tu­a­ci­ją, iš­klau­siu­si vi­sas jo pro­ble­mas ir lū­kes­čius, pa­ren­ku bei iš­aiš­ki­nu pa­cien­tui ge­riau­sią spren­di­mo bū­dą. Pa­si­tel­ku­si vi­sas ži­nias, kruopš­tu­mą, sie­kiu mak­si­ma­liai es­te­tiš­ko, funk­cio­na­laus bei il­ga­lai­kio re­zul­ta­to. Ma­no tiks­las – kad pa­cien­tai iš mū­sų kli­ni­kos iš­ei­tų pa­ten­kin­ti, su ne­pri­ekaiš­tin­ga šyp­se­na“, – sa­ko K. Žem­gu­ly­tė. Odon­to­lo­gė ak­ty­viai to­bu­li­na­si ir da­ly­vau­ja įvai­riuo­se kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo bei moks­li­niuo­se ren­gi­niuo­se ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Odon­to­lo­gė Ro­ma Ma­cai­tie­nė
(dar­bo lai­kas: pir­ma­die­niais, ant­ra­die­niais, tre­čia­die­niais ir penk­ta­die­niais 8–17 val.)

Su odon­to­lo­ge Ro­ma Ma­cai­tie­ne rie­ta­viš­kiai jau yra pa­žįs­ta­mi nuo kli­ni­kos veik­los pra­džios. Moks­lus Lie­tu­vos Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te ji bai­gė 2011 m. ir nuo ta­da dir­ba gy­dy­to­ja odon­to­lo­ge. Rie­ta­ve dir­ba nuo pat moks­lų bai­gi­mo, tad dau­ge­lis mies­to gy­ven­to­jų jau ta­po gy­dy­to­jos nuo­la­ti­niais pa­cien­tais. R. Ma­cai­tie­nė gy­do ka­rie­sus, šak­nų ka­na­lus, at­ei­ty­je pla­nuo­ja už­si­im­ti ir pro­te­za­vi­mu. Ji nuo­lat to­bu­li­na­si įvai­riuo­se kur­suo­se, la­biau­siai do­mi­na ka­rie­so­lo­gi­ja, es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo ypa­tu­mai, dan­ties mor­fo­lo­gi­jos at­kū­ri­mas. Pa­ti R. Ma­cai­tie­nė sa­ko kiek­vie­ną pa­cien­tą pri­iman­ti ir gy­dan­ti taip, kaip gy­dy­tų sa­vo ar­ti­mą žmo­gų – at­krei­pia dė­me­sį į kiek­vie­ną smul­kme­ną, sten­gia­si pa­gel­bė­ti tiek, kiek įma­no­ma, iš­sau­go­ti kiek­vie­ną dan­tį, nes pa­cien­tui tai la­bai svar­bu. Gy­dy­to­ja yra už anks­ty­vą vai­kų pra­ti­ni­mą prie įran­gos ir dan­tų tvar­ky­mo pro­ce­dū­rų, tad tė­ve­liams pa­ste­bė­jus, kad vai­kų dan­tu­kuo­se yra dė­me­lių, ji re­ko­men­duo­ja at­ei­ti ir pa­si­kon­sul­tuo­ti. Gy­dy­to­jai di­džiau­sias kom­pli­men­tas – kai pa­cien­tai su­grįž­ta vėl ir vėl.
Svar­bu ži­no­ti: „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka tu­ri at­ski­rus lai­kus, ka­da pri­ima­mi pa­cien­tai su skau­dan­čiais dan­ti­mis: 8.45 val., 12.45 val., 16.45 val. Prieš at­vyk­da­mi pa­cien­tai tu­rė­tų pa­si­skam­bin­ti į re­gist­ra­tū­rą.

Kli­ni­ką „Ave Me­di­ca“ ra­si­te ad­re­su: Plun­gės g. 31-3, Rie­ta­vas.

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai