Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

Is­to­ri­nis įvy­kis: pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu dar­bų at­li­ki­mo

Ko­vo 14-oji Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo ypa­tin­gai svar­bi die­na – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis ir Lat­vi­jos sta­ty­bų ben­dro­vės AB „Lat­vi­jas til­ti“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Va­le­rijs Gor­juns pa­si­ra­šė plun­giš­kių il­gai lauk­tą tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je statybos dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tį. Is­to­ri­niu įvy­kiu pa­va­din­ta ce­re­mo­ni­ja pa­ly­dė­ta plo­ji­mais ir tau­rių su ne­al­ko­ho­li­niu šam­pa­nu pa­kė­li­mu!

Mū­sų mies­te žmo­nės jau daug me­tų lau­kia ne­su­lau­kia tu­ne­lio. Vai­ruo­to­jai nuo­lat vargs­ta lū­ku­riuo­da­mi au­to­mo­bi­lių ei­lė­se prie ge­le­žin­ke­lio per­va­žos Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, ki­ti ne­iš­ken­tę va­žiuo­ja ap­lin­kui. Ta­čiau švie­sa, kaip sa­ko­ma, tu­ne­lio ga­le jau ma­to­si – lauk­ti li­ko ne­be­il­gai: dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti jau po ke­lių mė­ne­sių! Bent jau taip pa­ža­dė­ta tre­čia­die­nį, su­tar­ties dėl dar­bų at­li­ki­mo pa­si­ra­šy­mo me­tu.
„Pir­mą kar­tą Plun­gės is­to­ri­jo­je ga­li­me pa­si­džiaug­ti pa­čiu di­džiau­siu pro­jek­tu. Dar bū­da­mas ma­žas gir­dė­jau, kad tu­ri at­si­ras­ti tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­liu. Da­bar tai jau vi­sai ar­ti – 2015-ai­siais mū­sų me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ir Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio pra­dė­ta ini­cia­ty­va tam­pa kū­nu – pa­si­ra­šy­si­me su­tar­tį dėl dar­bų at­li­ki­mo su Lat­vi­jos kom­pa­ni­ja, ku­ri ir at­ei­na vyk­dy­ti mums ypač svar­bų pro­jek­tą“, – kal­bė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis. Už tai, kad pro­jek­tas „Tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu Plun­gės m., Da­riaus ir Gi­rė­no g., įren­gi­mas“ spar­čiai ju­da į prie­kį, jis sa­kė esan­tis ypač dė­kin­gas Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jai Jū­ra­tei Gar­čins­kai­tei.
Tai, kad dėl šio pro­jek­to bū­ta daug dis­ku­si­jų ir daug de­ry­bų, pa­tvir­ti­no ir J. Gar­čins­kai­tė. Šiaip ar taip tai – ne­ei­li­nis, ne pa­pras­tas pro­jek­tas, o mi­li­jo­ni­nis, fi­nan­suo­ja­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir la­bai su­dė­tin­gas. Ve­dė­ja pri­mi­nė, jog jung­ti­nės veik­los su­tar­tis dėl šio pro­jek­to tarp Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD), ak­ci­nės ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir mū­sų Sa­vi­val­dy­bės bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2015-ųjų lap­kri­čio 13 die­ną. Šios ša­lys bus at­sa­kin­gos už sėk­min­gą tu­ne­lio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą.
Per­nai, pa­skel­bus tarp­tau­ti­nį dar­bų vyk­dy­mo kon­kur­są, t. y. įvy­kus vie­šie­siems pir­ki­mams tarp­tau­ti­niu mas­tu ir at­sa­kius į pra­lai­mė­to­jų pre­ten­zi­jas, da­bar pa­ga­liau su lai­mė­to­jais pa­si­ra­šo­ma dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tis, ku­rio­je at­sa­kin­gais part­ne­riais įvar­di­ja­mos trys ben­dro­vės: pa­grin­di­nė – AS „Lat­vi­jas til­ti“, taip pat – AB „Eu­ro­vi­ja Lie­tu­va“ ir „Plun­gės La­gū­na“.
Pa­sak J. Gar­čins­kai­tės, sta­ty­bos dar­bai bu­vo nu­pirk­ti kiek už ma­žes­nę kai­ną, nei ti­kė­ta­si, nes pir­ki­mai, kaip mi­nė­ta, vy­ko tarp­tau­ti­niu mas­tu. Iš vi­so da­ly­va­vo 7 ga­li­mi tie­kė­jai, vie­nas dėl per di­de­lės kai­nos bu­vo iš­kart at­mes­tas. Rink­ta­si iš še­šių, ir lai­mė­jo lat­viai. Be abe­jo, bū­ta ir pre­ten­zi­jų. Gau­tos dvi, dėl to už­si­tę­sė dar­bų su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo pro­ce­dū­ra. Į pre­ten­zi­jas bu­vo at­sa­ky­ta ga­na pa­grįs­tai, tad iki teis­mo skun­dai ne­nu­ė­jo.
Už su­tar­ties vyk­dy­mą iš Sa­vi­val­dy­bės pu­sės bus at­sa­kin­gas Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis, ta­čiau ne­tru­kus jam pa­gel­bė­ti bus su­for­muo­ta di­des­nė ko­man­da, kad dar­bas vyk­tų sklan­džiai. Ko­vo 14-ąją sa­vo su­tar­ties da­lį tu­rė­jo pa­si­ra­šy­ti ir LAKD.
Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis įsi­ga­lios po 10-ies die­nų. Ta­da lai­mė­to­jai pra­dės ruoš­ti tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą, ir ti­ki­ma­si, kad jau šią va­sa­rą pra­si­dės tu­ne­lio ka­si­mo dar­bai. Iš vi­so dar­bams nu­ma­ty­ta 17 mė­ne­sių su ga­li­my­be šį lai­ko­tar­pį pra­tęs­ti.
Tu­ne­lio sta­ty­ba kai­nuos iš­ties ne­ma­žai – apie 7 mi­li­jo­nus eu­rų: 5,5 mln. eu­rų pa­gal tei­kia­mą pa­raiš­ką ti­ki­ma­si gau­ti iš ES, dar 1,5 mln. tu­rės pri­si­dė­ti Sa­vi­val­dy­bė. Tie­sa, in­ves­ti­ci­jų tu­rės įdė­ti ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ – jiems taip pat kai­nuos trau­ki­nių eis­mo sis­te­mos iš­jun­gi­mas ar įjun­gi­mas, tad ben­dra pro­jek­to ver­tė bus dar di­des­nė.
Pa­ra­šą ant su­tar­ties pa­dė­ju­sios įmo­nės „Lat­vi­jas til­ti“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas V. Gor­juns sa­kė, jog Lie­tu­vo­je jie dir­ba jau apie de­šimt­me­tį, o iš vi­so įmo­nė gy­vuo­ja jau 75 me­tus. Ne vie­ną pro­jek­tą, su­si­ju­sį su tu­ne­lių ar til­tų sta­ty­ba, lat­viai vyk­dė Klai­pė­do­je ir Vil­niu­je. V. Gor­juns už­tik­ri­no, jog šio­je sri­ty­je jie tu­ri iš­ties di­de­lę pa­tir­tį, ge­rą tech­ni­ką ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus, tad plun­giš­kių tu­ne­lio pro­jek­tas bus įvyk­dy­tas lai­ku ir ko­ky­biš­kai! Be­je, di­džio­ji da­lis dar­buo­to­jų bus lie­tu­viai. Vi­si dar­bai bus pa­skirs­ty­ti jung­ti­nės veik­los part­ne­riams ir su­bran­go­vams.
Kas vyk­dys tech­ni­nę prie­žiū­rą, pa­aiš­kės po vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros. Kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja­ma, kaip bus nu­krei­pia­mas au­to­mo­bi­lių eis­mas pra­si­dė­jus dar­bams. Aiš­ku tik vie­na, kad vai­ruo­to­jams teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be ir iš­kęs­ti lai­ki­nus ne­pa­to­gu­mus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai