Sekmadienis, 2024 m. birželio 23 d.

Ban­kru­tuo­jan­ti įmo­nė at­lei­džia ke­lias de­šim­tis dar­buo­to­jų

Jau ra­šė­me, jog va­sa­rio pra­džio­je Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą sta­ty­bos dar­bų įmo­nei „Pil­ka­sis gra­ni­tas“. Ko­vo 7 die­ną Tel­šių te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža pa­skel­bė, jog ga­vo pra­ne­ši­mą, kad ben­dro­vė­je „Pil­ka­sis gra­ni­tas“ nu­ma­to­ma at­leis­ti ga­na di­de­lę gru­pę dar­buo­to­jų, t. y. nuo ko­vo 5 iki 15 die­nos pla­nuo­ja­ma at­leis­ti net 39 dar­buo­to­jus pa­gal Dar­bo ko­dek­so 62 str. 2 d. ir LR Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 19 str. 1 d., 10 str. 7 d. 2 p.

Siek­da­mi su­švel­nin­ti at­lei­di­mo pa­sek­mes, Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai per 15 die­nų nuo pra­ne­ši­mo ga­vi­mo pa­rengs Pre­ven­ci­nių prie­mo­nių gru­pės dar­buo­to­jų at­lei­di­mo pa­sek­mėms švel­nin­ti pro­gra­mą, or­ga­ni­zuos ben­drus in­for­ma­ci­nius-kon­sul­ta­ci­nius su­si­rin­ki­mus su nu­ma­to­mais at­leis­ti dar­buo­to­jais, in­for­muos juos apie pa­dė­tį dar­bo rin­ko­je, įsi­dar­bi­ni­mo, per­si­kva­li­fi­ka­vi­mo, da­ly­va­vi­mo ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nė­se ga­li­my­bė­mis, su­pa­žin­dins su re­gist­ra­vi­mo­si dar­bo bir­žo­je tvar­ka, kon­sul­tuos ki­tais su dar­bo pa­ieš­ka su­si­ju­siais klau­si­mais.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai