Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

Al­sė­diš­kiai LR Sei­me ati­da­rė sig­na­ta­ro S. Na­ru­ta­vi­čiaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą

Ko­vo 12 die­ną LR Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys kar­tu su Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne LR Sei­me ati­da­rė fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą, skir­tą sig­na­ta­ro Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus at­mi­ni­mui.

Pa­ro­do­je pri­sta­to­mos fo­to­gra­fi­jos, ku­rio­se už­fik­suo­tos įvai­rios gim­na­zi­jos veik­los ir vyk­dy­ti pro­jek­tai, skir­ti sig­na­ta­ro at­mi­ni­mui. Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus ir jo šei­mos pa­li­ki­mas itin svar­bus ir reikš­min­gas re­gio­no švie­ti­mo po­li­ti­kai.
Džiu­gu, kad ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rė Ur­šu­la Do­ro­šev­ska, LR Sei­mo Pir­mi­nin­kas Viktoras Pranckietis, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gintaras Bagužis bei LR Sei­mo na­riai.
Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Le­o­nui Moc­kū­nui ir šau­nia­jai gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei už ini­cia­ty­vu­mą, veik­lu­mą, iš­ra­din­gu­mą!

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­f.

Komentarai
Kiti straipsniai