Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

RUBRIKA: žmonės

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

To­kį ne­ti­kė­tą, glu­mi­nan­tį ir links­mą plun­giš­kio klau­si­mą, vos sa­vai­tę pra­bu­vu­si Plun­gė­je, iš­gir­do iš Bel­go­ro­do (Ru­si­ja) pa­gal sa­va­no­rys­tės pro­gra­mą „Eras­mus+“ at­vy­ku­si...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si mer­gai­tė, var­du Ra­sa, ku­ria di­džiuo­ja­si ir mo­ky­to­jai, ir kla­sės drau­gai, ir jos tė­ve­liai....Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Nuo bir­že­lio mė­ne­sio Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Plun­gės – Skuo­do gru­pė­je, Plun­gė­je, dar­bą pra­dė­jo nau­ja pro­ku­ro­rė Vi­ta­li­ja Ga­bar­tie­nė,...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Naujuoju Plungės dekanato dekanu skiriamas kun. Vytautas Gedvainis Lie­pos 11 die­ną Tel­šių vys­ku­pi­ja pa­skel­bė apie nau­jus ku­ni­gų ir dia­ko­nų pa­sky­ri­mus...Daugiau

liepos 16, Pirmadienis, 2018

„Plun­gės vei­das šian­dien vi­sai ki­toks, nei bu­vo ta­da, kai ten gy­ve­nau. Ma­tau, kaip ji kei­čia­si, gra­žė­ja, ple­čia­si. Vis dau­giau žmo­nių...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

A. Zė­rin­gy­tė, ku­ri šie­met bai­gė Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją, sa­ko, kad ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo be ra­šy­mo. „Ra­šy­mas – ma­no gy­ve­ni­mo bū­das....Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Jau­nuo­ju ver­sli­nin­ku Plun­gė­je ti­tu­luo­ja­mas Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je tre­čia­me kur­se be­si­mo­kan­tis Er­nes­tas Po­cius sa­ko, kad ge­riau­sias spren­di­mas, pra­de­dant plė­to­ti sa­vo...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Krau­ja­gys­lių chi­rur­gas Ro­kas Vai­čiū­nas stu­di­ja­vo Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te, yra bai­gęs Vil­niaus uni­ver­si­te­te Krau­ja­gys­lių chi­rur­gi­jos re­zi­den­tū­rą. Šiuo me­tu gy­dy­to­jas dir­ba VšĮ...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Sau­lė­tą ir gra­žią ge­gu­žės 8-ąją pas Pie­vų gat­vė­je gy­ve­nan­čią rie­ta­viš­kę Sta­sę Ba­ta­vi­čie­nę lan­kė­si gau­sus bū­rys sve­čių. Ge­gu­žės 7-ąją se­no­lė su­lau­kė...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 2 die­ną, Vil­niu­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 2 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

„Nei kas šau­kia­si iš­kil­min­gų su­ei­gų, nei ren­ka tam pi­ni­gų, nei vai­ko­si gar­so, kad to­li gir­dė­tų. Pa­da­ro­ma tai, kas nuo tė­vų...Daugiau

Skaitomiausi