Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

RUBRIKA: žmonės

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Mū­sų ša­ly­je jau ta­po nor­ma, kad daug jau­nų žmo­nių, bai­gu­sių aukš­tuo­sius moks­lus ar jų ne­bai­gu­sių, lai­mės pa­trau­kia ieš­ko­ti į sve­ti­mas...Daugiau

gruodžio 7, Penktadienis, 2018

„Skai­ty­ti kny­gas pa­mė­gau vi­sai ne­se­niai – kai vie­ną va­sa­rą lai­ką lei­dau spor­to sto­vyk­lo­je. Tre­ne­rė Re­gi­na Ši­lens­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo, kad kiek­vie­ną ry­tą...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Džiu­gu, kad Plun­gė­je gy­ve­na daug jau­nų žmo­nių, ku­rie ne­abe­jin­gi ki­tų skaus­mui, jų pe­čius už­griu­vu­sioms bė­doms, ku­rie ge­ba nuo­šir­džiai ben­drau­ti, yra...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 9-ąją Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko nau­jo­jo gim­na­zi­jos pre­zi­den­to Dei­vi­do Radž­vi­lo inau­gu­ra­ci­ja. Šios pa­rei­gos – ne vie­nin­te­lės ak­ty­vaus moks­lei­vio...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Bekontaktis termometras – modernus įrenginys, visa galva lenkiantis tradicinius termometrus ir jau teigiamai įvertintas visame pasaulyje. Iš pirmo sakinio gali...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Ne­daug Plun­gė­je su­tik­si mer­gi­nų, mėgs­tan­čių dziu­do. Ga­li­ma jas vi­sas ant ran­kų pirš­tų su­skai­čiuo­ti, nes ši, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­mer­gai­tiš­ka spor­to ša­ka...Daugiau

lapkričio 6, Antradienis, 2018

Roto virusas dar vadinamas rotavirusu arba rotavirusine infekcija. Nepaisant pavadinimo, žmonėms aktualiausia, kas tai per negalavimas ir kaip jis gydomas....Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Plun­gė ga­li didžiuo­tis gau­siu bū­riu ta­len­tin­gų jau­nų­jų me­ni­nin­kų, dai­ni­nin­kų, šokė­jų, krepšinin­kų, kitų plungiškių, gar­si­nan­čių ne tik gimtąjį miestą, bet ir...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Šios va­sa­ros pa­bai­go­je tve­riš­kiai su­lau­kė nau­jo ga­ny­to­jo. Dve­jus me­tus Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­reiš­ki­mo baž­ny­čia ir jos pa­ra­pi­jie­čiais rū­pi­no­si kle­bo­nas...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Sep­ty­nio­lik­me­tė plun­giš­kė Vai­va Sa­ly­tė šie­met pel­nė lie­tu­viš­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ įsteig­tą „Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­ją už pa­sie­ki­mus pa­žan­gu­mo sri­ty­je. Moks­lei­vė pa­sa­ko­ja,...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Ma­tui Sta­bin­giui – vos 12 me­tų, o jau­na­sis mu­zi­kan­tas jau įval­dęs du in­stru­men­tus – pia­ni­ną bei trom­bo­ną, pel­nęs dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Jau apie pus­me­tį Rie­ta­ve dar­buo­ja­si ki­ne­zi­te­ra­peu­tas-ma­sa­žuo­to­jas Vy­tau­tas Grom­nic­kas, ku­ris gy­do ir mal­ši­na skaus­mus, at­si­ra­du­sius nu­ga­ros sri­ty­je. Anot jo, efek­ty­viau­sias bū­das...Daugiau

Skaitomiausi