Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

RUBRIKA: žmonės

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ar­tė­jant Mo­ti­nos die­nai, ge­gu­žės 3-iąją, Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Pre­zi­den­tū­ro­je ap­do­va­no­jo dau­gia­vai­kes mo­ti­nas. Šie­met pre­zi­den­tės or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 3 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no dau­gia­vai­kes mo­ti­nas ir įtei­kė or­di­no „Už nuo­pel­nus...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 26-ąją Plun­gė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je da­ly­va­vu­siems ži­niask­lai­dos at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tos dvi jau­nos plun­giš­kės – Plun­gės „Sau­lės“...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Prieš pen­kio­li­ka me­tų bai­gęs Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją ir iš­vy­kęs stu­di­juo­ti į Kau­ną Da­lius Gu­dei­ka pa­sa­ko­jo, kad dar vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je jam...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Sau­sio 1-ąją ne­ti­kė­tai mi­rus Tve­rų kle­bo­nui Edu­ar­dui Ste­po­na­vi­čiui, jo pa­rei­gas po ku­rio lai­ko pe­rė­mė kle­bo­nas Ai­va­ras Pu­džiu­ve­lis. Tve­rų pa­ra­pi­ją jis...Daugiau

balandžio 4, Ketvirtadienis, 2019

At­ėjus pa­va­sa­riui, kas­met Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus džiu­gi­na Te­at­ro die­nų sa­vai­tė. Sa­vai­tės me­tu pa­ro­do­ma ne­ma­žai įvai­riau­sių spek­tak­lių, o fes­ti­va­lį vai­ni­kuo­ja Rie­ta­vo...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Ug­nė Kniukš­tai­tė mo­ko­si Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tre­čio­je gim­na­zi­nė­je kla­sė­je. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad ji – nie­kuo iš ki­tų neiš­si­ski­rian­ti...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis virš Plun­gės par­ko vyks­ta keis­ti da­ly­kai: stai­ga nei iš šio nei iš to nuo me­džių pa­ky­la šim­tai bai­siai...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Džiu­gu, kad Plun­gė­je yra daug pui­kaus jau­ni­mo, ku­rie gar­si­na sa­vo gim­tą­jį mies­tą ne tik ge­rai be­si­mo­ky­da­mi, bet ir da­ly­vau­da­mi įvai­riuo­se...Daugiau

vasario 20, Trečiadienis, 2019

Iš­skir­ti­nių ga­bu­mų, veik­li ir ta­len­tin­ga pen­kio­lik­me­tė Ro­me­na Gra­baus­kai­tė nuo pir­mos kla­sės mo­ko­si Plun­gės Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­je. Ji la­bai di­džiuo­ja­si sa­vo...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 4-ąją gra­žaus 80-ojo ju­bi­lie­jaus su­lau­kė Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) di­rek­to­rė Al­vy­ra An­dri­jaus­kie­nė. Ak­ty­vi, veik­li sen­jo­rė yra ku­pi­na gy­ve­ni­mo...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Plun­gė­je ge­rai ži­no­mai gru­pei „Ta­bas­co“ per­nai su­ka­ko 20 me­tų. Vy­rų ket­ver­tas gru­pės gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų įpras­mi­no nau­ju au­to­ri­nių dai­nų al­bu­mu „Pra­eis...Daugiau

Skaitomiausi