Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

RUBRIKA: verslas

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Val­džia ža­da, kad ei­lės pas spe­cia­lis­tus trum­pės, ta­čiau to ne­už­ten­ka. Rei­kia sis­te­mi­nio po­žiū­rio į li­gą ir jos gy­dy­mą. La­bai svar­bu,...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Daug me­tų Plun­gė­je gy­va­vu­si sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės Jo­nis“ – pra­dė­jo griū­ti. Rug­sė­jo 24 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

At­kū­rus ar įvei­sus miš­ką, Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus te­ri­to­ri­nio po­sky­rio vals­ty­bi­niai miš­kų pa­rei­gū­nai at­lie­ka žel­di­nių ir žė­li­nių...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je rug­sė­jo 4 die­ną bu­vo pa­skelb­tas įra­šas apie uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­bos pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus....Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „In­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je – svar­biau­si Lie­tu­vos ro­dik­liai“. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės nu­spal­vin­tos ke­tu­rio­mis skir­tin­go­mis spal­vo­mis, ku­rios reiš­kia...Daugiau

rugpjūčio 17, Penktadienis, 2018

Pastaraisiais metais išpopuliarėjusį modernizmą pamažu keičia rustic interjeras. Tai – kaimiško stiliaus variantas, tačiau prakalbus apie kaimą retas pagalvoja apie...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Lie­tu­vos eko­lo­gi­nių ūkių aso­cia­ci­ja, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eko­a­ka­de­mi­ja“ ir vie­šo­ji įstai­ga Rie­ta­vo žir­gy­nas lie­pos 19 die­ną su­in­te­re­suo­tus as­me­nis pa­kvie­tė į...Daugiau

birželio 21, Ketvirtadienis, 2018

Turbūt ne kartą yra tekę pasvarstyti, kokia transporto priemone būtų patogiausia ir greičiausia nuvykti iš vienos vietos į kitą. Dažnais...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Nors pa­va­sa­ris ne­le­pi­na šil­tais orais, gam­ta gy­ve­na sa­vo rit­mu. Tuo­jau nu­žy­dės bal­ti so­dai, o čia pat – ir il­gai lauk­ta...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 11-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­za­vo ren­gi­nį „Ver­slo pus­ry­čiai“, ku­ria­me pri­sta­tė ver­slą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ir jo vys­ty­mo per­spek­ty­vas. Šiuo su­si­ti­ki­mu sie­kia­ma...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Jau dau­ge­lį me­tų ne vie­no, pra­va­žiuo­jan­čio pro Plun­gės nau­ją­sias ka­pi­nes, esan­čias Jo­vai­šiš­kės kai­me, akį trau­kia ki­to­je ke­lio pu­sė­je vis gra­žė­jan­ti,...Daugiau

gegužės 4, Penktadienis, 2018

Nors dau­giau nei 50 proc. ša­lies gy­ven­to­jų jau­čia as­me­ni­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų nau­dą, ta­čiau dau­ge­ly­je re­gio­nų jų įta­ka ver­ti­na­ma...Daugiau

Skaitomiausi