Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: trumpai

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Nau­jo­jo ame­ri­kie­čių ir ka­na­die­čių ty­ri­mo me­tu dar kar­tą pa­tvir­tin­ta, kad se­le­nas – vie­nas pla­čiau­siai ap­ta­ri­nė­ja­mų mik­ro­ele­men­tų – ap­sau­go nuo šir­dies...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 15-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tas klau­si­mas dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Pa­dau­gi­nęs svai­ga­lų, Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, vie­nas 20-me­tis nak­ties me­tu „pri­gu­lė“ pail­sė­ti. Pro ša­lį va­žia­vę pa­rei­gū­nai prie jo su­sto­jo...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Pa­si­bai­gus bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai, su­lauk­ta įver­ti­ni­mų, o lie­pos 12 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se bran­dos ates­ta­tai, kaip at­pil­das už dvy­li­ka...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Lie­pos 12-osios va­ka­rą iš Tve­rų gim­na­zi­jos uos­to į pla­čiuo­sius nau­jo gy­ve­ni­mo van­de­ny­nus iš­ly­dė­ta 50-oji abi­tu­rien­tų lai­da. „Jūs jau ne la­šai...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Per tre­čia­die­nį vy­ku­sį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­mą su se­niū­ni­jų se­niū­nais pa­skelb­ta, kad bai­gė­si kon­kur­sas į Rie­ta­vo se­niū­ni­jos se­niū­no...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 26-ąją, die­nos me­tu, Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, ga­vę gy­ven­to­jų in­for­ma­ci­ją ir prieš po­rą sa­vai­čių pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, Rie­ta­vo mies­te,...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 26-ąją į Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus kreip­ta­si dėl va­gys­tės. Pie­vo­je bu­vo pa­si­ges­ta 10-ies šie­no ru­lo­nų. Į pa­rei­gū­nus krei­pė­si 1974...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Mū­sų mies­to ar ra­jo­no naš­lai­čiai kar­tais iš­vyks­ta pas glo­bė­jus į ki­tus mies­tus. Ki­tur gy­ve­nan­tys glo­bė­jai ir­gi no­rė­tų gau­ti va­di­na­mus pa­gal­bos...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je nag­ri­nė­tas klau­si­mas „Dėl plo­to, siū­lo­mo iš­brauk­ti iš ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

No­va­to­riš­ko 2014 m. „Q-Sym­bio“ at­lik­to ko­hor­ti­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ta dar dau­giau įro­dy­mų, kad var­to­jant į vi­ta­mi­ną pa­na­šaus ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus,...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, at­si­ra­do in­for­ma­ci­ja apie pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių...Daugiau

Skaitomiausi