Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

RUBRIKA: trumpai

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Sau­sio 17-osios va­ka­rą, apie 21 va­lan­dą, kai ku­rio­se mies­to gat­vė­se, dau­gia­bu­čiuo­se ir pri­va­čiuo­se na­muo­se pa­si­da­rė vi­siš­kai tam­su. Su­ne­ri­mę plun­giš­kiai įvy­kiu...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vien per me­tus (nuo 2017 m. lie­pos iki 2018 m. lie­pos) iš Lie­tu­vos iš­va­žia­vo dau­giau nei 23...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus (ROKIM) įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Rie­ta­vo Ge­nius Lo­ci mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jo­se“. Vyk­dant šį pro­jek­tą, su­prog­ra­muo­tos ir įdieg­tos dvi...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis pa­si­ra­šė ran­gos su­tar­tį, pa­gal ku­rią UAB „VVARFF“ įsi­pa­rei­go­jo įreng­ti pės­čių­jų ir...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Var­to­da­mi ko­fer­men­to Q10, į vi­ta­mi­ną pa­na­šaus ener­gi­jos apy­kai­tą pa­ge­ri­nan­čio jun­gi­nio, an­ti­ok­si­dan­to pa­pil­dus, ga­li­te ap­si­sau­go­ti nuo ža­los, ku­rią šir­dies rau­muo pa­ti­ria...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skirs dau­giau vals­ty­bės biu­dže­to spe­cia­lios tiks­li­nės do­ta­ci­jos lė­šų mo­ki­nių ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui skir­tiems pro­duk­tams įsi­gy­ti. Tai pa­da­ry­ti at­si­ra­do...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Ne­se­niai ne­ma­lo­nu­mų su­lau­kė ir į ži­niask­lai­dos aki­ra­tį pa­te­ko Nau­so­džio se­niū­nas Da­rius Prei­bys. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­ve­di­mu...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Žli­bi­nų se­niū­no vie­ta, pa­si­ro­do, la­bai pa­trauk­li! Ją no­ri už­im­ti net ki­ta­me Lie­tu­vos pa­kraš­ty gy­ve­nan­tys pi­lie­čiai. Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Sau­sio 1 die­ną, ei­da­mas ke­tu­rias­de­šimt ant­ruo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, mi­rė Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Ap­tar­nau­ti...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Nor­ve­gi­jos moks­li­nin­kų at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, jog pa­aug­liai, var­to­da­mi vi­ta­mi­no D pa­pil­dus, leng­viau su­si­do­ro­ja su su­dė­tin­go­mis kog­ni­ty­vi­nė­mis už­duo­ti­mis, be to, šis...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te (VPK) or­ga­ni­zuo­ta Ka­lė­dų pa­dė­kos po­pie­tė, ku­rios me­tu dė­ko­ta ak­ty­viau­siems 2018 m. me­tų...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Prieš pat gra­žiau­sias me­tų šven­tes skau­di ne­lai­mė nu­ti­ko Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Lė­gų kai­me. Įvy­kus ava­ri­jai, žu­vo mo­te­ris. Gruo­džio 20-osios va­ka­rą,...Daugiau

Skaitomiausi