Sekmadienis, 2018 m. spalio 21 d.

RUBRIKA: trumpai

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Sek­ma­die­nio ry­tą Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je be­si­bū­riuo­jan­tys žmo­nės lau­kė iš­kil­min­go mo­men­to. Bir­že­lį at­vy­kę į Rie­ta­vą šve­dai iš Karl­sham­no pa­kvie­tė rie­ta­viš­kius į sve­čius...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio ry­tą skau­di ne­lai­mė įvy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Tve­rų mies­te­ly­je: 7.20 val. pro lan­gą iš­kri­to ma­ža­me­tis. Lai­mei, ber­niu­kas rim­čiau ne­su­si­ža­lo­jo,...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Rug­sė­jo 24 die­ną pranešta, kad Plun­gė­je, tven­ki­ny­je prie Sto­ties g. 44 na­mo, įvy­ko ava­ri­ja ir, iš­si­lie­jus į jį ter­ša­lams, iš­gai­šo...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Dau­giau nei tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­tis ūkio pa­skir­ties sta­ti­nys tu­rė­tų iš­kil­ti Al­sė­džiuo­se, Kū­ba­kių gat­vė­je. Apie tai rug­sė­jo 24 die­ną...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Tą pa­čią die­ną – rug­sė­jo 18-ąją, kai prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės bu­vo ati­da­ry­ta lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo pa­tal­pa, pa­pras­čiau sa­kant –...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Ne­sau­gu da­ro­si Plun­gė­je net švie­siu pa­ros me­tu: šeš­ta­die­nio die­ną Že­mai­čių gat­vė­je iš­gė­ru­sį vy­rą už­puo­lė ke­tu­ri taip pat ne­blai­vūs as­me­nys ir...Daugiau

rugsėjo 26, Trečiadienis, 2018

Įvairių įmonių veiklos vykdymui neretai yra reikalingos transporto priemonės, tad dažnu atveju keliamas klausimas, koks pasirinkimas galėtų būti pačiu palankiausiu....Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 17-ąją, nuo 12 iki 13 va­lan­dos, prie LR Vy­riau­sy­bės rū­mų vy­ko pro­tes­to ak­ci­ja „DEKLARACIJŲ LAIKAS BAIGĖSI – KULTŪROS DARBUOTOJAI...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Taip sa­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė per Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį, vy­ku­sį rug­sė­jo 17-ąją, kai...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je įvy­ko 2019 me­tų Lie­tu­vos ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių pro­jek­tų at­ran­kos po­sė­dis, ku­ria­me pa­aiš­kė­jo vi­sos at­ei­nan­čių me­tų Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės....Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį at­ran­kos ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kas – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis) įver­ti­no vie­nin­te­lio pre­ten­den­to...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Dau­giau kaip dvi­de­šim­ty­je Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių rug­sė­jo 2–9 die­no­mis eks­kur­si­jo­mis, pa­skai­to­mis, kon­cer­tais, pa­ro­do­mis, kon­fe­ren­ci­jo­mis bei ki­tais ren­gi­niais bu­vo pa­mi­nė­tos...Daugiau

Skaitomiausi