Antradienis, 2018 m. birželio 19 d.

RUBRIKA: trumpai

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šie­met nu­spren­dė Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti fo­to­gra­fui, re­zis­ten­ci­jos met­raš­ti­nin­kui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui už jo reikš­min­gus nuo­pel­nus Plun­gės kraš­tui...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Iš­ki­laus vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės vei­kė­jo, di­plo­ma­to, kom­po­zi­to­riaus My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio (1765–1833 m.) pa­li­kuo­nių rū­pes­čiu XIX a. Rie­ta­ve bu­vo įkur­ta ku­ni­gaikš­čių...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Šve­di­jos Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Per-Ola Mat­tsson, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Da­niel Wap­pling, sa­vi­val­dy­bės ry­šių su įmo­nė­mis spe­cia­lis­tė...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per 2018 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį įre­gist­ruo­ti 36 gi­mi­mai – pa­sau­lį iš­vy­do...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 5 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Ne­blai­vus plun­giš­kis ga­be­no 10 tūkst. kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pa­ke­lių“. Mi­nė­tas...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Pra­ei­ta­me nu­me­ry­je ra­šė­me apie BMW lė­ku­sį bėg­lį, ku­ris, bū­da­mas ne­blai­vus, ne­pa­klu­so pa­rei­gū­nams. Apie au­to­ma­gist­ra­le skrie­jan­tį ir įta­ri­mų su­kė­lu­sį vai­ruo­to­ją po­li­ci­jos...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Su­da­rius Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­vi­ru­mo Eu­ro­pos Sąjun­gos (ES) in­ves­ti­ci­joms in­deksą, pa­aiškė­jo re­gio­nai, ku­riuo­se gy­ven­to­jai dažniau­siai nau­do­ja­si šių in­ves­ti­ci­jų re­zul­ta­tais, la­biau­siai jau­čia...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės 29-ąją įvy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­tas kon­kur­sas kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo – Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Klai­pė­dos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė tris iki­teis­mi­nius plė­ši­mų ty­ri­mus ir per­da­vė šias by­las teis­mui. Vie­na by­la...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

At­ėjus šil­tie­siems orams, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vis dau­giau dė­me­sio ski­ria vai­ruo­to­jų pa­tik­ri­ni­mui, ypa­tin­gai au­to­mo­bi­liams, ku­riais va­ži­nė­ja jau­ni­mas. Sa­vait­ga­lį Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

„Mai­ti­nan­tis pa­gal Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no die­tą, bū­tų ga­li­ma gau­ti dau­ge­lį me­džia­gų, rei­ka­lin­gų šir­džiai ir krau­ja­gys­lėms“, – sa­ko VU prof. dr....Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, t. y. dėl ne­tin­ka­mo...Daugiau

Skaitomiausi