Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

RUBRIKA: trumpai

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vos pi­lie­čiai ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re iš­si­rin­ko nau­ją Pre­zi­den­tą. Juo ta­po ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas – eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, su­rin­kęs dvi­gu­bai dau­giau...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pranešė, jog ge­gu­žės 22 die­ną Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai Plun­gės ra­jo­ne vyk­dė pa­tik­ri­ni­mą, kaip lai­ko­ma­si...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Sek­ma­die­nį Klai­pė­do­je vy­ko kas­me­ti­nis „Vil­ties bė­gi­mas“, skir­tas pa­dė­ti on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems li­go­niams bei jų ar­ti­mie­siems, ne­įga­liems, ypa­tin­gus po­rei­kius tu­rin­tiems vai­kams....Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas leis­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai kaip part­ne­rei da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to (PB) įga­li­ni­mas...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos apie tai, jog ga­li­mai Plun­gės mies­te pre­kiau­ja­ma ak­ci­zais...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žės 10-osios ry­tą, prieš pat 10 va­lan­dą, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai bu­vo iš­kvies­ti į Sto­ties gat­vę – pra­neš­ta, kad ten esan­čios įmo­nės...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Šio­mis die­no­mis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je prie dar­bo skel­bi­mų pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ieš­ko žmo­gaus, ga­lin­čio už­im­ti Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios...Daugiau

gegužės 22, Trečiadienis, 2019

Var­to­ti Q10 pre­pa­ra­tą, ku­rio Jū­sų or­ga­niz­mas ne­įsi­sa­vi­na, yra tik­ras pi­ni­gų švais­ty­mas. De­ja, ne­įsi­sa­vi­na­mų pre­pa­ra­tų rin­ko­je yra ste­bė­ti­nai daug. Dau­gy­bė žmo­nių...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Tre­čia­die­nį Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vy­ko at­ran­ka į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (RPK) vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. At­ran­kos nu­ga­lė­to­jų ta­po...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Vi­so­kių chu­li­ga­nų Plun­gė­je at­si­ran­da. Tai į fon­ta­ną mui­lo pri­pi­la, tai ką nors su­ga­di­na, tai ap­sau­gi­niai ati­tva­rai jiems už­kliū­va... Štai ge­gu­žės...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 6 die­ną Gon­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­ny­je, va­di­na­mo­je Plun­gės jū­ro­je, su­lai­ky­tas as­muo, žve­jo­jęs sta­to­mu tin­klu. Už šį pa­žei­di­mą vy­rui gre­sia bau­da...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­je šios ša­lies vals­ty­bi­nis ap­do­va­no­ji­mas bu­vo įteik­tas Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riui, plun­giš­kiui Al­vi­dui Ba­ka­naus­kui. Len­ki­jos...Daugiau

Skaitomiausi