Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 17 d.

RUBRIKA: trumpai

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Dau­ge­liui ži­no­ma, kad žu­vis yra sun­kių­jų me­ta­lų, pa­vyz­džiui, gyv­si­dab­rio, šal­ti­nis, bet moks­li­nin­kai tvir­ti­na, kad žu­vy­je esan­tis se­le­nas neut­ra­li­zuo­ja ga­li­mą ža­lą....Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Jau ra­šė­me, kad lap­kri­čio 8 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko kny­gų pri­sta­ty­mo šven­tė-kon­kur­sas. Po sa­vai­tės – lap­kri­čio 15-ąją...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 14-ąją, apie 12 val., Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ap­si­lan­kė Tve­rų se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Tau­ko­ly­džių kai­me. Pa­gal ano­ni­miš­kai gau­tą in­for­ma­ci­ją, vie­nas...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį Tarp­tau­ti­nės ne­rū­ky­mo die­nos pro­ga Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) kvie­tė pra­ei­vius stab­te­lė­ti Se­na­mies­čio aikš­tė­je. Plun­gės...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Prieš ke­le­tą die­nų Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tre Tel­šių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas An­drej Pa­vlov­skij me­to­di­nė­je die­no­je...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

To­kie jau gy­ve­ni­mo dės­niai, kad po links­my­bių apie sa­ve sku­ba pri­min­ti ne­baig­ti dar­bai. La­bar­džiuo­se lap­kri­čio 10-osios ryt­me­tį Ja­ni­na Grik­pe­die­nė, va­žiuo­da­ma...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 6 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus ga­vo ne­pa­lan­kų Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros spren­di­mą – Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus pa­raiš­ka pro­jek­tui „My­ko­lo...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Vi­du­ti­nis mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mas šiais moks­lo me­tais pa­di­dė­jo dau­giau kaip 110 eu­rų, ar­ba be­veik 14 proc., pa­ly­gi­nus su per­nykš­čiais me­tais, ir...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Rie­ta­ve lan­kė­si Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė, pa­kvie­tęs į su­si­ti­ki­mą ūki­nin­kus, že­mės ūkio spe­cia­lis­tus ir ki­tus, ku­riems įdo­mu, kaip Briu­se­ly­je...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį re­dak­ci­ja su­lau­kė pyk­te­lė­ju­sio žli­bi­niš­kio skam­bu­čio: Me­čiu pri­sis­ta­tęs vy­riš­kis sa­kė ne­su­pran­tan­tis, ko­dėl kai ku­rie ra­jo­no po­li­ti­kai, ypač Žli­bi­nų se­niū­nės...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Nuo rug­sė­jo 20 die­nos iki spa­lio 16 die­nos mai­ti­ni­mo įstai­ga VšĮ „Bru­ne­ros“ dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų vyk­dė ap­klau­są „Moks­lei­vių mai­ti­ni­mo­si įpro­čiai“....Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Penk­ta­die­nio, spa­lio 26-osios, ry­tą bu­vo šiek tiek pa­ša­lę, tad eis­mo są­ly­gų ne­įver­ti­nę vai­ruo­to­jai pa­te­ko į ne­ma­lo­nu­mus: ties Jo­dė­nų kai­mu bu­vo...Daugiau

Skaitomiausi