Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

RUBRIKA: trumpai

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Dau­giau kaip dvi­de­šim­ty­je Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių rug­sė­jo 2–9 die­no­mis eks­kur­si­jo­mis, pa­skai­to­mis, kon­cer­tais, pa­ro­do­mis, kon­fe­ren­ci­jo­mis bei ki­tais ren­gi­niais bu­vo pa­mi­nė­tos...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Nuo rug­sė­jo 10 die­nos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je bu­di uni­for­muo­ti „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ dar­buo­to­jai, ku­rie ap­skri­tą pa­rą už­tik­ri­na li­go­ni­nės pa­tal­pų ir...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 12-osios po­pie­tę, prieš pat 14 va­lan­dą, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos iš­sku­bė­jo į Ku­lių mies­te­lį – bu­vo pra­neš­ta, jog Lie­pų gat­vė­je po...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 11 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Nau­jau­si duo­me­nys apie dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją – in­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je“. Čia ga­li­ma ma­ty­ti kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pas­ku­ti­nė va­sa­ros die­na iš pat ry­to la­bai ne­lai­min­gai pra­si­dė­jo dviem „Opel Vec­tra“ vai­ra­vu­siems žmo­nėms – prieš pat 8 va­lan­dą dvi...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Di­de­lių ma­te­ria­li­nių nuos­to­lių pa­ty­rė plun­giš­kė (gim. 1986 m.) iš J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės – mo­ters bu­te pa­si­dar­ba­vę va­gys iš­ne­šė įvai­rius auk­si­nius...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos 2018 me­tų ge­gu­žės 14 die­nos spren­di­mu „Dėl pro­jek­tų, ku­riems ski­ria­ma vals­ty­bės pa­ra­ma pa­gal 2018 me­tų...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Rug­pjū­čio 26-osios ry­tą Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čio­je šv. Mi­šias pir­mą kar­tą lai­kė ne­se­niai pa­skir­tas kle­bo­nas Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Po...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kas­dien var­to­ja ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus net ne­ži­no­da­mi, ar or­ga­niz­mas su­ge­ba juos įsi­sa­vin­ti. Ne­se­niai žur­na­le „Nu­tri­tion“ pri­sta­ty­tas...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 6-ąją Kau­ne, Ro­tu­šės aikš­tė­je, bus duo­tas star­tas tra­di­ci­niam ra­liui „Ap­link Lie­tu­vą 2018“, ku­rį ren­gia tik­ra­sis FIA na­rys, 1926 me­tais...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Suž­vė­rė­ję chu­li­ga­nai jau­ną vai­ki­ną Kan­tau­čių kai­me už­puo­lė rug­pjū­čio 21-osios va­ka­rą, maž­daug 23 va­lan­dą. Au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­ju­sį 18-me­tį ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys mu­šė kumš­čiais,...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Tre­čia­die­nio ry­tą va­žiuo­jan­čius nuo Tve­rų, Gi­lio­gi­rio pu­sės, link Rie­ta­vo, pa­si­ti­ko nau­jo­vė. Aky­les­ni vai­ruo­to­jai tik­rai pa­ste­bė­jo ke­lio žen­klo, žy­min­čio įva­žia­vi­mą į...Daugiau

Skaitomiausi