Penktadienis, 2018 m. rugpjūčio 17 d.

RUBRIKA: trumpai

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė pranešė, kad su įkal­čiais įkliu­vo rū­ka­lų kro­vi­kai, tarp...Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Rug­pjū­čio 1 die­ną at­ran­kos ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kas – Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, na­riai: Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Nuo­lat jau­čia­tės taip, lyg iš Jū­sų bū­tų iš­siurb­ta ener­gi­ja? Daž­nai pa­jun­ta­te ne­nu­mal­do­mą no­rą su­val­gy­ti ką nors sal­daus? www.delfi.lt ne­se­niai pub­li­kuo­ta­me...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Šie­met Lo­pai­čiuo­se esan­čia­me „Pi­lies ma­lū­ne“ su­reng­tas jau XII tarp­tau­ti­nis dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Lie­pos 12 die­ną sty­gi­nių ir kla­vi­ši­nių kon­cer­tu pra­si­dė­jęs ren­gi­nys...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Per aš­tuo­ne­rius me­tus (2010–2017 m.) Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo ko­ne de­šim­ta­da­liu – dau­giau kaip 9 proc. Ta­čiau ša­lies sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se už­ima­mų...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Lie­pos pra­džio­je į jau­kią mo­kyk­lą Me­din­gė­nuo­se (Rie­ta­vo sav. Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų sky­rių) at­vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, Tve­rų gim­na­zi­jos, Me­din­gė­nų se­niū­ni­jos at­sto­vai,...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Vie­nam Pla­te­lių se­niū­ni­jos Do­vai­nių kai­mo gy­ven­to­jui (gim. 1982 m.) nuo gir­ta­vi­mo grei­čiau­siai jau vai­de­no­si kaž­ko­kie ne­la­bie­ji, nes pro­te­lis bu­vo taip...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas, po­sė­džia­vęs lie­pos 16 die­ną, pri­ta­rė dvie­jų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­lei­di­mui: iš pa­rei­gų at­lei­džia­mas Se­na­mies­čio mo­kyk­los...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 18 die­ną Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, jog jų ra­jo­ne ras­tas af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­krė­tęs šer­nas. Tai pir­mas toks at­ve­jis...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Iš­kart už mies­to ri­bos, Rie­ta­vo gat­vė­je, kur jau sto­vi au­to­ser­vi­sas, ša­lia pla­nuo­ja­ma dar vie­no pa­sta­to sta­ty­ba – ne­tru­kus čia tu­rė­tų...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 11 die­ną pa­skelb­ti pas­ku­ti­nių­jų – is­to­ri­jos, ge­og­ra­fi­jos bei che­mi­jos – vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų (VBE) re­zul­ta­tai. Che­mi­jos VBE iš­lai­kė vi­si...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 13 die­ną, prieš 14 va­lan­dą, Plun­gės mies­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir A. Ju­cio gat­vių san­kry­žo­je ėmė strig­ti eis­mas, re­gu­lia­vi­mo ėmė­si...Daugiau

Skaitomiausi