Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

RUBRIKA: trumpai

kovo 19, Antradienis, 2019

Ko­vo 19–24 die­no­mis Klai­pė­dos, Kre­tin­gos, Skuo­do, Ši­lu­tės, Ši­la­lės, Tau­ra­gės, Rie­ta­vo ir Plun­gės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja gy­ven­to­jus ra­gi­na pri­si­dė­ti prie pa­si­ruo­ši­mo šil­ta­jam se­zo­nui ir ko­vo 21 d., Pa­sau­li­nę miš­kų die­ną, kar­tu kel­ti in­ki­lus....Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „Vai­kų die­nos cen­trai, ku­riems kon­kur­so tvar­ka skir­tas vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas“. Są­ra­šuo­se mi­ni­mi ir...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Ko­vo 8-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, jau dvy­lik­tą kar­tą bu­vo ra­šo­mas na­cio­na­li­nis dik­tan­tas. Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je jį ra­šė de­šimt...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Ne pir­mus me­tus apie vi­dur­nak­tį šiau­ri­nė­je par­ko pu­sė­je pa­si­girs­da­vo keis­tas ūka­vi­mas. Ga­li­ma bu­vo įtar­ti, kad tai nak­ti­nio paukš­čio bal­sas. Pra­ėju­siais...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Be­veik nie­kas prieš rin­ki­mus ne­abe­jo­jo, kad me­ro rin­ki­muo­se vie­nas re­a­liau­sių kan­di­da­tų bus da­bar­ti­nis me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Aud­rius Kli­šo­nis, ir...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Va­sa­rio 27 d., apie 11.00 val., Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, pa­tru­liuo­da­mi Plun­gės mies­te, už­su­ko į ga­ra­žų ma­sy­vus Lais­vės gat­vė­je....Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Kovo pirmosios dienomis ugniagesiai gavo keletą iškvietimų dėl degančių suodžių Rietavo savivaldybėje esančiuose namuose. Kovo antrąją, 06,57 val., ugniagesiams pranešta,...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

„Plun­gės ži­nių“ pub­li­ka­ci­ja „Sva­jo­nių dar­bas Plun­gė­je: už va­lan­dą mo­ka 500 Eur!“ kaip rei­kiant įaud­ri­no skai­ty­to­jus ir vie­no po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vus....Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Rem­da­ma­si Lie­tu­vo­je ne­se­niai at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, gyd. Da­lia Vait­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­na, kad de­vy­niems iš de­šim­ties lie­tu­vių trūks­ta or­ga­niz­mui itin svar­bios mais­ti­nės...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 26 die­ną Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad mo­kyk­las pa­sieks dau­giau kaip 4 tūks­tan­čiai nau­jų kom­piu­te­rių. Są­ra­še –...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Kaip jau ne kar­tą ra­šy­ta, Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų ne­be­liks – da­lis vai­kų jau per­si­kraus­tė į jiems pri­tai­ky­tą bu­tą Vė­jo...Daugiau

Skaitomiausi