Antradienis, 2019 m. spalio 22 d.

RUBRIKA: trumpai

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas pa­skel­bė 2019 m. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­są. Kaip ir kas­met, skel­bia­mi du in­dek­sai – 6 di­džių­jų pa­gal...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, tam­sų spa­lio 15-osios va­ka­rą, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai blaš­kė­si tarp ant­ka­pių po va­di­na­mąsias nau­ją­sias ka­pi­nes, esan­čias Jo­vai­šiš­kės...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Pir­ma­die­nio va­ka­rą, 18.47 val., Rie­ta­ve į Plun­gės g. esan­čios par­duo­tu­vės „IKI“ vit­ri­ną įva­žia­vo „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo,...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Pir­mą spa­lio sa­vai­tę Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­nai „pra­si­su­ko“ Lie­tu­vos tur­ga­vie­tė­se – ap­si­lan­kė ne tik did­mies­čiuo­se, bet ir ma­žes­niuo­se...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Spa­lio 3 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je įvy­ko Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos jau 13-ąjį kar­tą or­ga­ni­zuo­tas Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Kon­sti­tu­ci­jos ži­nias šie­met...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Kaip ir kas­met, rug­sė­jo pa­bai­go­je į Rie­ta­vą su­gu­žė­jo po vi­są Lie­tu­vą iš­si­bars­tę bu­vę rie­ta­viš­kiai. Už­si­re­gist­ra­vę ir pa­si­vai­ši­nę puo­de­liu ka­vos, su­ėjo...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja An­dro­me­da Graus­lie­nė, tarp tri­jų „Me­tų pa­rei­gū­no“ ti­tu­lą ga­vu­sių po­li­ci­nin­kų vie­nas...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Prieš ke­le­tą die­nų Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je bu­vo iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas, jog spa­lio 1–15 die­no­mis vi­suo­me­nei pri­sta­to­mas vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, esan­čio prie...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Re­mian­tis nau­jo ty­ri­mo duo­me­ni­mis, iki­dia­be­ti­nės būk­lės as­me­nims, ku­rių krau­jy­je ne­daug vi­ta­mi­no D, ma­žes­nė ti­ki­my­bė su­sirg­ti dia­be­tu var­to­jant pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Rug­sė­jo 16-ąją vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tas klau­si­mas „Dėl mo­kes­čių už ug­dy­mą Plun­gės spor­to...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Pen­kios ne­mo­ka­mos pre­ven­ci­jos pro­gra­mos, pa­gal ku­rias tam tik­ro am­žiaus gy­ven­to­jai ga­li pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą, mū­sų žmo­nėms la­bai di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­ke­lia:...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Rug­sė­jo 22-ąją, Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do at­mi­ni­mo die­nos iš­va­ka­rė­se, pa­gerb­tas Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mas Kau­šė­nų me­mo­ria­le. Tą die­ną mu­zie­ju­je ati­da­ry­tų Ja­ko­vo Bun­kos...Daugiau

Skaitomiausi