Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

RUBRIKA: trumpai

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Ne­se­niai ne­ma­lo­nu­mų su­lau­kė ir į ži­niask­lai­dos aki­ra­tį pa­te­ko Nau­so­džio se­niū­nas Da­rius Prei­bys. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­ve­di­mu...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Žli­bi­nų se­niū­no vie­ta, pa­si­ro­do, la­bai pa­trauk­li! Ją no­ri už­im­ti net ki­ta­me Lie­tu­vos pa­kraš­ty gy­ve­nan­tys pi­lie­čiai. Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Sau­sio 1 die­ną, ei­da­mas ke­tu­rias­de­šimt ant­ruo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, mi­rė Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Ap­tar­nau­ti...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Nor­ve­gi­jos moks­li­nin­kų at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, jog pa­aug­liai, var­to­da­mi vi­ta­mi­no D pa­pil­dus, leng­viau su­si­do­ro­ja su su­dė­tin­go­mis kog­ni­ty­vi­nė­mis už­duo­ti­mis, be to, šis...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te (VPK) or­ga­ni­zuo­ta Ka­lė­dų pa­dė­kos po­pie­tė, ku­rios me­tu dė­ko­ta ak­ty­viau­siems 2018 m. me­tų...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Prieš pat gra­žiau­sias me­tų šven­tes skau­di ne­lai­mė nu­ti­ko Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Lė­gų kai­me. Įvy­kus ava­ri­jai, žu­vo mo­te­ris. Gruo­džio 20-osios va­ka­rą,...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį (gruo­džio 14 die­ną) Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją „Sa­vi­val­dy­bėms – ES lė­šos ne­mo­ka­mo be­lai­džio in­ter­ne­to ry­šio zo­noms vie­šo­sio­se...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Sek­ma­die­nio va­ka­rą, kai bu­vo sli­du, sni­go ir net vie­to­mis pus­tė, skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko ne­to­li Plun­gės, 54-aja­me ke­lio Ma­žei­kiai–Plun­gė–Tau­ra­gė ki­lo­met­re:...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Gruo­džio 10-oji bu­vo pas­ku­ti­nė Plun­gės PK vir­ši­nin­ko Sau­liaus Vai­če­kaus­ko dar­bo die­na. Dau­giau nei 27 me­tus po­li­ci­jo­je dir­bęs pa­rei­gū­nas at­si­svei­ki­no su...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Si­mo­na­vi­čie­nė gruo­džio 11 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­tė...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ži­nio­mis, dėl tech­ni­nių trik­džių ir vie­nos iš dar­buo­to­jų gran­džių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo buvo stab­te­lė­jusi UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Gruo­džio 6 die­ną Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras (NVSC) prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „2019 m. pra­de­da­ma pla­ni­nė vals­ty­bi­nė triukš­mo...Daugiau

Skaitomiausi