Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d.

RUBRIKA: trumpai

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Rie­ta­ve lan­kė­si Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė, pa­kvie­tęs į su­si­ti­ki­mą ūki­nin­kus, že­mės ūkio spe­cia­lis­tus ir ki­tus, ku­riems įdo­mu, kaip Briu­se­ly­je...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį re­dak­ci­ja su­lau­kė pyk­te­lė­ju­sio žli­bi­niš­kio skam­bu­čio: Me­čiu pri­sis­ta­tęs vy­riš­kis sa­kė ne­su­pran­tan­tis, ko­dėl kai ku­rie ra­jo­no po­li­ti­kai, ypač Žli­bi­nų se­niū­nės...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Nuo rug­sė­jo 20 die­nos iki spa­lio 16 die­nos mai­ti­ni­mo įstai­ga VšĮ „Bru­ne­ros“ dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų vyk­dė ap­klau­są „Moks­lei­vių mai­ti­ni­mo­si įpro­čiai“....Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Penk­ta­die­nio, spa­lio 26-osios, ry­tą bu­vo šiek tiek pa­ša­lę, tad eis­mo są­ly­gų ne­įver­ti­nę vai­ruo­to­jai pa­te­ko į ne­ma­lo­nu­mus: ties Jo­dė­nų kai­mu bu­vo...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Tre­čia­die­nį, apie 11 va­lan­dą, Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Pa­jū­rio kai­me ap­ti­ko įran­gą, skir­tą na­mi­niams stip­rie­siems gė­ri­mams ga­min­ti. Įvy­kio vie­to­je ras­ta...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Klaipėdos AVMI duo­me­ni­mis, iš vi­so Telšių ap­skri­ty­je yra 55,1 tūkst. žemės mo­kesčio mokėtojų. Jie šiais me­tais į Telšių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Spa­lio 14-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je už­fik­suo­ti du gais­ro at­ve­jai. Nak­tį Rie­ta­vo mies­te už­si­de­gė ūki­nis pa­sta­tas, o pa­va­ka­rę Pa­jū­rio kai­mo ri­bo­se ug­nis...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Šil­tą ir sau­lė­tą spa­lio 12 die­ną aso­cia­ci­ja „Aukš­tad­va­rio ži­bu­riai“ pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ben­druo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017–2019 me­tų veiks­mų pla­no...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Sek­ma­die­nio, spa­lio 14-osios, va­ka­rą į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę at­vež­tas su­ža­lo­tas vy­ras (gim. 1967 m.) – žmo­gus bu­vo pa­šau­tas į...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Spa­lio 15 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vęs Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pir­muo­ju klau­si­mu kal­bė­jo apie mū­sų ūki­nin­kų ūkių sta­tis­ti­ką ir nuo me­tų pra­džios...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

2016 m. bir­že­lio 1 die­ną Plun­gė­je, A. Ju­cio g. esan­čia­me skve­re­ly­je, ati­da­ry­ta „Su­per­mies­to“ vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė nu­džiu­gi­no plun­giš­kius – pa­ga­liau...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Spa­lio 9 die­ną Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) pa­rei­gū­nams įkliu­vo du vy­rai, įta­ria­mi už­si­i­mi­nė­ję rū­ka­lų kon­tra­ban­da. Tai 44 me­tų Kre­tin­gos...Daugiau

Skaitomiausi