Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: trumpai

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Rug­sė­jo 12-osios po­pie­tę ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ma­ši­nos lė­kė prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės – ten, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, plyks­te­lė­jo „Ford Ga­la­xy“....Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Rug­sė­jo 7–8 d. Tra­kuo­se vy­ko „Gal­vės“ re­ga­ta, ku­rio­je sėk­min­gai da­ly­va­vo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir­kluo­to­jai. Šau­niai re­ga­to­je pa­si­ro­dė Gre­ta...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Tarp vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų, ku­rie skel­bia­mi Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, prieš ke­le­tą die­nų at­si­ra­do nau­jas skel­bi­mas – pra­ne­ša­ma apie...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Prieš ke­le­tą die­nų Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC) pa­skel­bė pra­ne­ši­mą apie gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mą ly­tiš­kai plin­tan­čio­mis in­fek­ci­jo­mis ir pa­tei­kė 2018...Daugiau

rugsėjo 17, Antradienis, 2019

Šią vasarą visas futbolo pasaulis akylai stebėjo vieno geriausių pastarųjų metų futbolininko Neymaro situaciją. Brazilas desperatiškai siekė palikti savo dabartinę...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­bau­dė „Dau­gė­dų“ me­džio­to­jų bū­re­lio me­džiok­lės va­do­vą Ed­var­dą Kau­či­ką – vy­ras drau­džia­mu lai­ku nu­šo­vė brie­dį, ku­rį pa­lai­kė šer­nu....Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Rug­sė­jo 4 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo dvie­jų mu­šei­kų – Žy­man­to Va­sy­liaus (1989 m.) ir Ar­vy­do Va­sy­liaus...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Rug­pjū­čio 3 die­ną ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ro pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti iš Plun­gės ra­jo­no Ku­lių mies­te­lio ki­lęs 39 me­tų Ma­rius Nar­mon­tas. Jis ku­ruos...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Ge­gu­žės 10–12 die­no­mis Ni­do­je vy­ko Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo tau­rės re­ga­ta, ku­ria­me Me­da Ab­ru­ty­tė ap­do­va­no­ta ant­ro­sios vie­tos tau­re, o Ele­na Ab­ru­ty­tė tre­čios...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Rug­sė­jo 1-osios ry­te me­din­gė­niš­kis pa­ste­bė­jo, kad iš ne­ap­tver­to kie­mo din­go tam­siai mė­ly­nos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“. Va­giui sun­ku ne­bu­vo...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Rug­pjū­čio 27-osios va­ka­rą, ne­tru­kus po 21 va­lan­dos, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta apie de­gan­tį gan­dra­liz­dį. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ne­del­siant iš­sku­bė­jo...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį, 0.51 val., pra­neš­ta apie gais­rą Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­lū­kal­nio kai­me. Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, kad de­ga va­sar­na­mis....Daugiau

Skaitomiausi