Antradienis, 2018 m. spalio 16 d.

RUBRIKA: trumpai

spalio 16, Antradienis, 2018

Gerai, kad net ir atėjus vėsiam rudeniui, valtį žvejybai pirkti yra ne per vėlu, kadangi šiuo pomėgiu galima mėgautis ištisus...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Nak­tį iš spa­lio 7-osios į 8-ąją, vai­ruo­da­mas „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, kaip rei­kiant „pri­si­vai­duok­lia­vo“ jau­nas vai­ki­nas, gim. 1997 m. Šiek tiek...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Pir­ma­die­nio va­ka­re, apie 21.25 val., ne­su­val­dęs vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio, nuo ke­lio nu­va­žia­vo ne­blai­vus vai­ruo­to­jas. Įvy­kis už­fik­suo­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Už­pe­lių kai­me. Au­to­mo­bi­liu...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Po to, kai prieš pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jo Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mas, Au­di­to, ap­skai­tos, tur­to ver­ti­ni­mo ir ne­mo­ku­mo val­dy­mo tar­ny­ba...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Kaip pra­ne­šė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius, per 2018 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo įre­gist­ruo­ti 27 gi­mi­mai ir 22...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Šeš­ta­die­nį nuo pat la­bo ry­to Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre bū­ria­vo­si gar­būs po­nai ir po­nios iš vi­sos Lie­tu­vos. Tai...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ben­dru su­ta­ri­mu pa­si­sa­kė už tai, kad vie­nai gat­vei, esan­čiai mū­sų mies­te, bū­tų su­teik­tas Van­dos...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

At­ėjus spa­liui ir pra­si­dė­jus žvar­bioms bei lie­tin­goms die­noms, o lau­ko tem­pe­ra­tū­rai jau ne kar­tą nu­kri­tus že­miau de­šim­ties laips­nių, įdo­mu, kad...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Sek­ma­die­nio ry­tą Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je be­si­bū­riuo­jan­tys žmo­nės lau­kė iš­kil­min­go mo­men­to. Bir­že­lį at­vy­kę į Rie­ta­vą šve­dai iš Karl­sham­no pa­kvie­tė rie­ta­viš­kius į sve­čius...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio ry­tą skau­di ne­lai­mė įvy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Tve­rų mies­te­ly­je: 7.20 val. pro lan­gą iš­kri­to ma­ža­me­tis. Lai­mei, ber­niu­kas rim­čiau ne­su­si­ža­lo­jo,...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Rug­sė­jo 24 die­ną pranešta, kad Plun­gė­je, tven­ki­ny­je prie Sto­ties g. 44 na­mo, įvy­ko ava­ri­ja ir, iš­si­lie­jus į jį ter­ša­lams, iš­gai­šo...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Dau­giau nei tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­tis ūkio pa­skir­ties sta­ti­nys tu­rė­tų iš­kil­ti Al­sė­džiuo­se, Kū­ba­kių gat­vė­je. Apie tai rug­sė­jo 24 die­ną...Daugiau

1 2 3 9
Skaitomiausi