Sekmadienis, 2019 m. rugpjūčio 18 d.

RUBRIKA: trumpai

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Prieš ke­le­tą die­nų Už­im­tu­mo tar­ny­ba pa­skel­bė sta­tis­ti­nius duo­me­nis, jog lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vo­je dar­bo ieš­ko­jo 1,6 tūkst. ab­sol­ven­tų. Ką tik bai­gu­sių...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 9 die­ną LRT RADIJO lai­dos „10–12“ ve­dė­jai Ed­var­das Ku­bi­lius ir Rū­ta Ku­pe­ty­tė kar­tu su LRT.lt por­ta­lo vyr. re­dak­to­riu­mi Min­dau­gu...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Lie­pos 31–rug­pjū­čio 8 die­no­mis Mu­re­ke (Aust­ri­ja) vy­ko Eu­ro­pos Są­jun­gos jau­nu­čių šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Ja­me da­ly­va­vo dvi­de­šim­ties ša­lių jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai nuo 14...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 12-osios va­ka­re, ne­tru­kus po 18 va­lan­dos, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bu­vo in­for­muo­ta apie gais­rą Ku­lių se­niū­ni­jos Kum­žai­čių kai­me –...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (Klai­pė­dos AVMI) 35 tūkst. Tel­šių ap­skri­ties gy­ven­to­jų, ku­rie lai­ku ir tei­sin­gai už­pil­dė pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas, iki...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Rug­pjū­čio 3 die­ną Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai te­ko vyk­ti į Var­ka­lių kai­mą ir va­duo­ti ne­lai­mėn pa­kliu­vu­sį il­gas­na­pį. Prieš pat 11...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Rug­pjū­čio 2 die­ną Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se mais­to tvar­ky­mo pa­žei­di­mų ne­ma­žė­ja“. Nuo me­tų...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Nau­jo­jo ame­ri­kie­čių ir ka­na­die­čių ty­ri­mo me­tu dar kar­tą pa­tvir­tin­ta, kad se­le­nas – vie­nas pla­čiau­siai ap­ta­ri­nė­ja­mų mik­ro­ele­men­tų – ap­sau­go nuo šir­dies...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 15-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tas klau­si­mas dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Pa­dau­gi­nęs svai­ga­lų, Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, vie­nas 20-me­tis nak­ties me­tu „pri­gu­lė“ pail­sė­ti. Pro ša­lį va­žia­vę pa­rei­gū­nai prie jo su­sto­jo...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Pa­si­bai­gus bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai, su­lauk­ta įver­ti­ni­mų, o lie­pos 12 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se bran­dos ates­ta­tai, kaip at­pil­das už dvy­li­ka...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Lie­pos 12-osios va­ka­rą iš Tve­rų gim­na­zi­jos uos­to į pla­čiuo­sius nau­jo gy­ve­ni­mo van­de­ny­nus iš­ly­dė­ta 50-oji abi­tu­rien­tų lai­da. „Jūs jau ne la­šai...Daugiau

Skaitomiausi