Sekmadienis, 2018 m. liepos 22 d.

RUBRIKA: trumpai

liepos 16, Pirmadienis, 2018

Plun­gės apy­lin­kės teis­mui nuo lie­pos mė­ne­sio va­do­vau­ja tei­sė­jas iš Kre­tin­gos Eri­kas Jur­gu­tis. Dek­re­tą dėl nau­jo pir­mi­nin­ko sky­ri­mo pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

2018 m. bir­že­lio 18 d. Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­te prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės bu­vo pa­gerb­ti spor­to ve­te­ra­nai ir ki­ti...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Penk­ta­die­nio nak­tį, apie 3.20 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Tve­rų se­niū­ni­jo­je, gy­ve­nan­čiam ūki­nin­kui pra­neš­ta, kad ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys va­ži­nė­ja­si jam pri­klau­san­čiu trak­to­riu­mi T-25....Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Š. m. bir­že­lio 18 die­ną įvy­ko jau gra­žia tra­di­ci­ja ta­pę aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sių ra­jo­no moks­lei­vių ap­do­va­no­ji­mai. My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se Plun­gės...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Rim­tų pro­ble­mų pri­si­da­rė ži­no­mas ša­lies ak­to­rius Ma­rius Jam­pols­kis: jis bir­že­lio 25 die­nos nak­tį (apie 1.17 val.) ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tau­ragė, ap­svai­gęs nuo...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 16 die­ną M. Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me inau­gu­ruo­tas Plun­gės gar­bės pi­lie­tis Al­fon­sas Be­res­ne­vi­čius,...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Skau­di ne­lai­mė bir­že­lio 16-ąją įvy­ko Ber­žo­ro eže­re – iš val­ties iš­kri­to ir nu­sken­do 50-me­tis vy­ras. Apie 20.50 val. Plun­gės prie­gais­ri­nė...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

No­ras pa­si­pui­kuo­ti ir įžū­lus el­ge­sys vie­nam gir­tam vy­riš­kiui, šiuo me­tu gy­ve­nan­čiam Suo­mi­jo­je, bai­gė­si ant areš­ti­nės gul­to. 1990 m. gi­męs Suo­mi­jo­je...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

2012 me­tais res­tau­ra­vus Bu­kan­tės dva­re­lio gy­ve­na­mą­jį na­mą, at­sta­čius tvar­tą ir svir­ną, pra­dė­ta ak­ty­vi ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­gra­ma. Au­ten­tiš­ka dva­re­lio ap­lin­ka, iš­li­kęs...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šie­met nu­spren­dė Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti fo­to­gra­fui, re­zis­ten­ci­jos met­raš­ti­nin­kui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui už jo reikš­min­gus nuo­pel­nus Plun­gės kraš­tui...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Iš­ki­laus vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės vei­kė­jo, di­plo­ma­to, kom­po­zi­to­riaus My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio (1765–1833 m.) pa­li­kuo­nių rū­pes­čiu XIX a. Rie­ta­ve bu­vo įkur­ta ku­ni­gaikš­čių...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Šve­di­jos Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Per-Ola Mat­tsson, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Da­niel Wap­pling, sa­vi­val­dy­bės ry­šių su įmo­nė­mis spe­cia­lis­tė...Daugiau

Skaitomiausi