Antradienis, 2019 m. lapkričio 19 d.

RUBRIKA: trumpai

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Klišonis, ku­ris spa­lio pra­džio­je sun­kiai su­sir­go ir ku­rį lai­ką bu­vo gy­do­mas vie­nos Vil­niaus li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je,...Daugiau

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Du at­ei­nan­čius penk­ta­die­nius – lap­kri­čio 8 ir 15 d. – Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja kvie­čia gy­ven­to­jus į miš­kus pa­si­im­ti pa­ruoš­tų eg­lės...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Ty­ri­mai ro­do, kad į vi­ta­mi­ną pa­na­ši mais­ti­nė me­džia­ga, vi­sų ląs­te­lių ener­gi­jos apy­kai­tos va­rik­lis, ko­fer­men­tas Q10 ga­li pa­dė­ti pa­si­kar­to­jan­čių mig­re­nos ti­po...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Spa­lio 24-ąją ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Sė­le­nių kai­mą, esantį Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je, – apie vi­dur­die­nį pra­neš­ta, kad de­ga pir­tis. K. Š. mū­ri­nia­me...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nys Lu­kas Smil­ge­vi­čius (tri­mi­tas) pel­nė II-ąją vie­tą sa­vo ka­te­go­ri­jo­je pir­ma­ja­me Že­mai­ti­jos kraš­to me­no ir...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Ra­šė­me, kad spa­lio 3 die­ną į po­sė­dį su­si­rin­kę Eti­kos ko­mi­si­jos na­riai pra­dė­jo aiš­kin­tis, ko­kį spau­di­mą iš ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų pa­ty­rė UAB „Plun­gės...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (to­liau – NVSC) in­for­ma­vo, kad pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, va­do­vau­jan­tis Kva­pų kon­tro­lės gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Spa­lio vi­du­ry­je Šiau­lių are­ną su­dre­bi­no 7 kar­tą vy­ku­sios žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos. Vy­ko mies­to me­ro tau­rės tarp­tau­ti­niai žir­gų kon­kū­rai, dai­lio­jo jo­ji­mo...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šie­met už­ima 16-17 vie­tas Lie­tu­vos ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių in­dek­se, ji su­rin­ko tiek pat ba­lų kaip ir Kre­tin­gos r....Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį 48-ojo­je Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos (LiJOT) Asam­blė­jo­je jau­ni­mo bei su jau­ni­mu dir­ban­čios or­ga­ni­za­ci­jos iš­rin­ko nau­ją skė­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vą....Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je ra­šė­me, kad iš­rink­tos Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių val­dy­bos. Nors Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas „Plun­gės ži­nioms“ pa­var­džių ir ne­at­sklei­dė,...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas pa­skel­bė 2019 m. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­są. Kaip ir kas­met, skel­bia­mi du in­dek­sai – 6 di­džių­jų pa­gal...Daugiau

Skaitomiausi