Antradienis, 2018 m. gegužės 22 d.

RUBRIKA: trumpai

gegužės 18, Penktadienis, 2018

„Mai­ti­nan­tis pa­gal Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no die­tą, bū­tų ga­li­ma gau­ti dau­ge­lį me­džia­gų, rei­ka­lin­gų šir­džiai ir krau­ja­gys­lėms“, – sa­ko VU prof. dr....Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, t. y. dėl ne­tin­ka­mo...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 7-ąją, apie 16.00 val., Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Ši­la­lės r., Mė­čių k., esan­čia­me Ši­la­lės sa­vi­val­dy­bė­je, ap­ti­ko įran­gą, skir­tą ga­min­ti...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos stu­di­jo­je pir­mą­jį ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį nu­skam­bė­jo il­ga­me­tes dai­na­vi­mo tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tis Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­sas...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Sa­vai­tės pra­džio­je Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (ŠRAAD) pa­skel­bė, jog Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros pa­rei­gū­nai rei­do me­tu pa­tik­ri­no 25 van­dens tel­ki­nius....Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį pre­zi­den­tei pa­tei­kė 37 me­tų plun­giš­kio vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ro Gied­riaus Sur­plio kan­di­da­tū­rą į že­mės ūkio mi­nist­rus....Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, ba­lan­džio mė­ne­sį iš vi­so už­re­gist­ruo­tos 42 žmo­nių mir­tys ir 34 ma­žy­lių gi­mi­mai....Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Ba­lan­džio 27 die­ną bu­vo įžu­vi­na­mi Plun­gės mies­te bei Grum­blių kai­me esan­tys tel­ki­niai. Kad vis­kas vyk­tų kuo sklan­džiau ir skaid­riau, įžu­vi­ni­mo pro­ce­se...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Nors dau­giau nei 50 proc. ša­lies gy­ven­to­jų jau­čia as­me­ni­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų nau­dą, ta­čiau dau­ge­ly­je re­gio­nų jų įta­ka ver­ti­na­ma...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Penk­ta­die­nį Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­za­vo Tarp­tau­ti­nei pa­min­klų ir pa­min­kli­nių vie­to­vių ap­sau­gos die­nai skir­tą ren­gi­nį, ku­rio me­tu bu­vo...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Ga­na lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja. Ši­taip bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti eis­mo ne­lai­mę, įvy­ku­sią ba­lan­džio 23-io­sios po­pie­tę ne­to­li Plun­gės, ke­ly­je Šiauliai–Palanga, ties po­sū­kiu...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 19 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įvy­ko tra­di­ci­nis res­pub­li­ki­nis moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis 2017“ Tel­šių re­gio­ni­nis...Daugiau

Skaitomiausi