Sekmadienis, 2019 m. liepos 21 d.

RUBRIKA: trumpai

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Per tre­čia­die­nį vy­ku­sį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­mą su se­niū­ni­jų se­niū­nais pa­skelb­ta, kad bai­gė­si kon­kur­sas į Rie­ta­vo se­niū­ni­jos se­niū­no...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 26-ąją, die­nos me­tu, Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, ga­vę gy­ven­to­jų in­for­ma­ci­ją ir prieš po­rą sa­vai­čių pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, Rie­ta­vo mies­te,...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 26-ąją į Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus kreip­ta­si dėl va­gys­tės. Pie­vo­je bu­vo pa­si­ges­ta 10-ies šie­no ru­lo­nų. Į pa­rei­gū­nus krei­pė­si 1974...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Mū­sų mies­to ar ra­jo­no naš­lai­čiai kar­tais iš­vyks­ta pas glo­bė­jus į ki­tus mies­tus. Ki­tur gy­ve­nan­tys glo­bė­jai ir­gi no­rė­tų gau­ti va­di­na­mus pa­gal­bos...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je nag­ri­nė­tas klau­si­mas „Dėl plo­to, siū­lo­mo iš­brauk­ti iš ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

No­va­to­riš­ko 2014 m. „Q-Sym­bio“ at­lik­to ko­hor­ti­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ta dar dau­giau įro­dy­mų, kad var­to­jant į vi­ta­mi­ną pa­na­šaus ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus,...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, at­si­ra­do in­for­ma­ci­ja apie pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 12 die­ną Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba mies­te ge­si­no du gais­rus: prie pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“, Kal­niš­kių gat­vė­je, de­gė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis...Daugiau

birželio 26, Trečiadienis, 2019

Šiemet Čempionų lygos taurę po 14 metų pertraukos į viršų kėlė „Liverpool“ ekipa. Visgi, futbolo pasaulis jau nekantriai laukia naujojo...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Pas­ta­ruo­ju me­tu ke­liuo­se vis pa­si­mai­šo brie­džiai. Vie­nas, kaip mi­nė­jo­me, kri­to bir­že­lio 7-osios nak­tį ke­ly­je Šiauliai–Palanga, ties Nu­ga­rių kai­mu, po dvi­de­šimt­me­čio...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Bir­že­lio 8-ąją vi­sus rai­te­lius ir žir­gų my­lė­to­jus į 9-ąjį gim­ta­die­nį pa­kvie­tė VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­nas“. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga jau 8 kar­tą...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Vi­dur­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, nu­ti­ko skau­di ne­lai­mė. Ša­lia įsu­ki­mo į de­ga­li­nę „Tre­ve­na“ mo­to­cik­lo ne­su­val­dė ir sun­kiai su­si­ža­lo­jo 37 me­tų...Daugiau

Skaitomiausi