Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

RUBRIKA: trumpai

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Tre­čia­die­nį Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vy­ko at­ran­ka į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (RPK) vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. At­ran­kos nu­ga­lė­to­jų ta­po...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Vi­so­kių chu­li­ga­nų Plun­gė­je at­si­ran­da. Tai į fon­ta­ną mui­lo pri­pi­la, tai ką nors su­ga­di­na, tai ap­sau­gi­niai ati­tva­rai jiems už­kliū­va... Štai ge­gu­žės...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 6 die­ną Gon­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­ny­je, va­di­na­mo­je Plun­gės jū­ro­je, su­lai­ky­tas as­muo, žve­jo­jęs sta­to­mu tin­klu. Už šį pa­žei­di­mą vy­rui gre­sia bau­da...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­je šios ša­lies vals­ty­bi­nis ap­do­va­no­ji­mas bu­vo įteik­tas Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riui, plun­giš­kiui Al­vi­dui Ba­ka­naus­kui. Len­ki­jos...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė pa­si­pik­ti­nu­si sa­kė, kad gy­ven­ti ap­sup­tai šiukš­lių kal­nų jai jau at­si­bo­do. Mo­te­ris klau­sė, ką da­ry­ti, kur kreip­tis,...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ba­lan­džio mė­ne­sį pas mus įre­gist­ruo­ti 32 gi­mi­mo ir 27 mir­čių at­ve­jai. Iš vi­so...Daugiau

gegužės 6, Pirmadienis, 2019

Nida pakankamai nedidelis miestelis, todėl natūralu, kad ir būsto pasiūla jame yra ribota. Tačiau šiltuoju metų laiku galite rasti nemažai...Daugiau

gegužės 6, Pirmadienis, 2019

Nesvarbu, ar mašiną nuomojatės Lietuvoje, ar išvykę atostogauti kažkur kitur, jos kaina gali labai svyruoti, todėl aptarsime, nuo ko ji...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją apie ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­ją, vyk­dy­tą ba­lan­džio vi­du­ry­je. Liūd­na, ta­čiau apė­jus Pla­te­lių eže­rą ir nu­plau­kus į...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Rytoj – penktadienį – paskutinė diena, kai norintys užimti Žlibinų seniūno postą dar gali pateikti dokumentus. Į Plungės rajono savivaldybės...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mo pro­jek­tui dėl mū­sų Sa­vi­val­dy­bei šie­met te­ku­sių Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę straips­ny­je „Į upę plūs­te­lė­jo bjau­ras­tis“ ra­šė­me apie vie­no pi­lie­čio pa­ste­bė­tą ir nu­fil­muo­tą vaiz­de­lį, kai Plun­gės van­de­nų va­ly­mo įren­gi­nių...Daugiau

Skaitomiausi