Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

RUBRIKA: teisėsauga

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Ne­be­gy­vas Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­jas Vla­das Alon­de­ris (gim. 1952 m.) sa­vo na­muo­se bu­vo ap­tik­tas šių me­tų sau­sio 26-osios ry­tą....Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 9-osios va­ka­rą, į Be­re­nių kai­me (Bab­run­go sen.) esan­čią pir­te­lę su­si­rin­ko ne­ma­žai Plun­gės jau­ni­mo – kaip te­ko gir­dė­ti, tie­siog...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Šeš­ta­die­nio, lap­kri­čio 10-osios ry­tą, po­li­ci­ja bu­vo iš­kvies­ta į M. K. Čiur­lio­nio gat­vę – pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog na­muo­se ras­tas ne­gy­vas vy­riš­kis....Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Prieš po­rą sa­vai­čių straips­ny­je „Ma­ma duk­rai tren­kė į vei­dą ir tam­pė už plau­kų“ ra­šė­me apie Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­mo gy­ven­to­jos...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Lap­kri­čio 6 die­ną į Plun­gės apy­lin­kės teis­mą Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­mo gy­ven­to­jai – Li­na Bum­bly­tė (gim. 1980 m.) ir jos...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Pas­ku­ti­nę spa­lio mė­ne­sio die­ną Pet­ras Ra­mo­nas (gim. 1948 m.) iš Var­ka­lių kai­mo Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš­gir­do nuosp­ren­dį už kai­my­nų tur­to...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Prieš tris sa­vai­tes įvy­ku­si skau­di ne­lai­mė Plun­gė­je, kai spro­go su­si­kau­pu­sios du­jos ir ap­de­gė trys su­au­gu­sie­ji bei ma­ža mer­gai­tė, pa­rei­ka­la­vo dvie­jų...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Dėl to, jog 2015-ųjų ru­de­nį ne­to­li Plun­gės gir­tas ava­ri­ją pa­da­rė ir pra­žu­dė tris rad­vi­liš­kie­čio ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius, klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Sa­vait­ga­lį il­ga­pirš­čiai nu­si­žiū­rė­jo kos­me­ti­kos par­duo­tu­vę „Dro­gas“, esan­čią Se­na­mies­čio aikš­tė­je, – per pa­gal­bi­nių pa­tal­pų lan­gą pa­te­ko į vi­dų ir iš­tuš­ti­no sei­fą....Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Ša­lia Plun­gės, prie va­di­na­mosios Me­din­gė­nų san­kry­žos, ant­ra­die­nio ry­tą į pie­vą bu­vo nu­va­žia­vęs vil­ki­kas „Vol­vo“ su puspriekabe, ša­lia ke­lio sto­vė­jo su­mai­to­tas...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­me yra to­kia Bum­blių šei­my­nė­lė, tu­rin­ti sa­vi­tą šei­mos tra­di­ci­ją: iš­ger­ti „bam­be­li­nio“ alaus ir pa­si­muš­ti tar­pu­sa­vy­je. Tro­bo­je, kur...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Su tuo­me­ti­niu Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ku Gin­ta­ru Ba­gu­žiu dėl ky­šio su­si­ta­ręs ver­sli­nin­kas lie­ka nu­teis­tas pi­ni­gi­ne bau­da....Daugiau

Skaitomiausi