Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

RUBRIKA: teisėsauga

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Prieš tris sa­vai­tes įvy­ku­si skau­di ne­lai­mė Plun­gė­je, kai spro­go su­si­kau­pu­sios du­jos ir ap­de­gė trys su­au­gu­sie­ji bei ma­ža mer­gai­tė, pa­rei­ka­la­vo dvie­jų...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Dėl to, jog 2015-ųjų ru­de­nį ne­to­li Plun­gės gir­tas ava­ri­ją pa­da­rė ir pra­žu­dė tris rad­vi­liš­kie­čio ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius, klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Sa­vait­ga­lį il­ga­pirš­čiai nu­si­žiū­rė­jo kos­me­ti­kos par­duo­tu­vę „Dro­gas“, esan­čią Se­na­mies­čio aikš­tė­je, – per pa­gal­bi­nių pa­tal­pų lan­gą pa­te­ko į vi­dų ir iš­tuš­ti­no sei­fą....Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Ša­lia Plun­gės, prie va­di­na­mosios Me­din­gė­nų san­kry­žos, ant­ra­die­nio ry­tą į pie­vą bu­vo nu­va­žia­vęs vil­ki­kas „Vol­vo“ su puspriekabe, ša­lia ke­lio sto­vė­jo su­mai­to­tas...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­me yra to­kia Bum­blių šei­my­nė­lė, tu­rin­ti sa­vi­tą šei­mos tra­di­ci­ją: iš­ger­ti „bam­be­li­nio“ alaus ir pa­si­muš­ti tar­pu­sa­vy­je. Tro­bo­je, kur...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Su tuo­me­ti­niu Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ku Gin­ta­ru Ba­gu­žiu dėl ky­šio su­si­ta­ręs ver­sli­nin­kas lie­ka nu­teis­tas pi­ni­gi­ne bau­da....Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Praėjusio tre­čia­die­nio po­pie­tę, kai vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ ma­žie­ji bu­vo su­mi­gę pie­tų mie­ge­lio, o vir­tu­vė­je jau bu­vo pra­dė­ta ruoš­ti va­ka­rie­nė, –...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį at­ver­tė 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lą. Į po­sė­džių sa­lę su ant­ran­kiais pri­sta­ty­ti trys jau­ni...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Prieš ket­ve­rius me­tus – 2014-ųjų spa­lio 9-osios ry­tą – Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, į ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vę „Her­mis“ už­ėjo vy­ras ir...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Kar­klė­nų kai­me yra ap­leis­tos dirb­tu­vės, kur ne­re­tai vyks­ta jau­ni­mo links­my­bės. Vie­ną šių me­tų va­sa­ros nak­tį šia­me pa­sta­te bu­vo tvir­ki­na­mos ne­pil­na­me­tės...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas šei­mos na­riui, ar­ba, pa­pras­čiau sa­kant, – smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Net tri­jų to­kių nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mu įta­ria­mas Ri­man­tas...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­tvir­ti­no pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo kal­ti­nin­kui ir nu­ken­tė­ju­sia­jam su­si­tai­kius, t. y....Daugiau

Skaitomiausi