Antradienis, 2019 m. spalio 22 d.

RUBRIKA: teisėsauga

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Ne vi­sa­da mo­te­rys yra sil­pnes­nės už vy­rus. Štai plun­giš­kė In­ga Šal­tu­py­tė (gim. 1988 m.) taip vož­te­lė­jo vie­nam vy­riš­kiui, kad šis...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko šeš­ta­die­nio, bir­že­lio 8-osios, va­ka­rą Plun­gės ra­jo­ne, ar­ti Grum­blių: su­si­dū­rus dviem leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams, vie­no pus­am­žio vai­ruo­to­jo gy­vy­bė...Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Jei bū­tų bu­vęs BMW, ga­lė­tu­me sa­ky­ti įpras­tą fra­zę, jog šios mar­kės au­to­mo­bi­lis vėl įlė­kė į au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lę. Ta­čiau šį­kart...Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Me­di­kai, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ir po­li­ci­ja bir­že­lio 3-io­sios va­ka­rą sku­bė­jo į ava­ri­ją ne­to­li Plun­gės, įvy­ku­sią ke­lio Šiauliai–Palanga 92-aja­me ki­lo­met­re, ties Nu­ga­rių...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Ne kar­tą pra­ei­ty­je „pa­si­žy­mė­ju­sio“, daug kar­tų teis­to ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka baus­to plun­giš­kio To­mo Žei­mio (gim. 1975 m.) at­žvil­giu ge­gu­žės 17...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Birutės gatvėje, Plungėje, visai šalia kelio esantis 28-uoju numeriu pažymėtas medinis daugiabutis namas net dvi savaites slėpė kraupų nusikaltimą –...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Va­di­na­mo­sios „žo­lės“ pa­rū­ky­ti už­si­no­rė­jęs Pau­lius Ma­ta­vi­čius (gim. 1999 m.) po­li­ci­jai įkliu­vo sau­sio 25-osios va­ka­rą Pla­te­lių mies­te­ly­je. Kai prie jo au­to­mo­bi­lio...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Tel­šių pa­da­li­nio spe­cia­lis­tai, ben­dra­dar­biau­da­mi su Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 20 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė bau­džia­mą­ją by­lą dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo (BK 300 str. 1 d.). Šiuo nu­si­kal­ti­mu yra...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Kai al­ko­ho­lis už­pi­la akis ir sme­ge­nis, pa­sek­mės ga­li bū­ti ne­prog­no­zuo­ja­mos. Plun­giš­kis Va­len­ti­nas Bud­rys (gim. 1990 m.) taip šven­tė 29-ąjį gim­ta­die­nį,...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Ge­gu­žės 9-osios va­ka­re po­li­ci­ja ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba sku­bė­jo į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę „Plun­gės šal­tis“, esan­čią Sto­ties g. 9. Pra­neš­ta,...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pra­ne­ša, jog prieš po­rą sa­vai­čių sun­kų su­ža­lo­ji­mą pa­ty­rė už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Po­li­ko­ra“ dar­buo­to­jas R. S. Pa­gal Vals­ty­bi­nės...Daugiau

Skaitomiausi