Antradienis, 2019 m. spalio 22 d.

RUBRIKA: teisėsauga

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Maž­daug prieš pus­me­tį Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me su­de­gė se­nas me­di­nis na­mas – va­di­na­ma dvie­jų ga­lų tro­ba. Čia gy­ve­no ben­dra­am­žių pen­si­nin­kų...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 23 die­ną, po per­trau­kos, to­liau bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo (BK 300 str. 1 d.). Tei­sia­mų­jų suo­le...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl ne­at­sar­gu­mo – toks kal­ti­ni­mas lie­pos 24 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo per­skai­ty­tas plun­giš­kiui Vi­liui Vai­čiu­liui (gim....Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Lie­pos 3-iąją urė­di­jos dar­buo­to­jas pa­ste­bė­jo, kad iš Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Tve­rų gi­ri­nin­ki­jos me­die­nos san­dė­lio 51 miš­ko kvar­ta­le,...Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Penk­ta­die­nį Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ko­le­gi­ja pa­skel­bė nu­tar­tį baus­mę iki gy­vos gal­vos at­lie­kan­čiam 67 me­tų R. B. Prieš...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Tei­sė­jams te­ko už­duo­tis iš­spręs­ti Plun­gėje ki­lu­sią dra­mą – kiek tu­rė­tų ka­lė­ti ke­lio­li­ka me­tų pas se­ne­lius gy­ve­nęs ir jų ge­ru­mu nau­do­ję­sis...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas, ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą, at­me­tė nu­teis­tų­jų ad­vo­ka­tų skun­dus ir pa­li­ko pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą by­lo­je, ku­rio­je...Daugiau

liepos 1, Pirmadienis, 2019

„Kiek tu­ri bū­ti be­šir­dis, kad pa­lik­tum be­jė­gius gy­vū­nė­lius – šin­ši­las – miš­ke žū­ti plėš­rū­nų nas­ruo­se?“ – pa­si­pik­ti­nęs žiau­riu el­ge­siu su...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žės mė­ne­sį po­li­ci­ja vyk­dė tarp­tau­ti­nę ope­ra­ci­ją, per ku­rią Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je 22 nu­si­kal­tė­lių gru­puo­tės na­rius su­lai­kę po­li­ci­jos...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Anks­tų bir­že­lio 15-osios ry­tą mie­gan­čius Plun­gės mies­to A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jus pa­ža­di­no bai­sus trenks­mas ir me­ta­lo džer­ge­sys. Prie lan­gų pri­puo­lę...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Šeš­ta­die­nį, apie vi­dur­die­nį, Plun­gės ra­jo­no Pa­uoš­nių kai­me su­si­dū­rė „Su­zu­ki“ ir „VW Pas­sat“. Ava­ri­jos me­tu nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys ir 2 mė­ne­sių...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos prieš keletą dienų buvo išplatinęs pranešimą, jog Plungės rajone reido metu nubausti keli pažeidėjai....Daugiau

Skaitomiausi