Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: teisėsauga

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 23 die­ną, po per­trau­kos, to­liau bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo (BK 300 str. 1 d.). Tei­sia­mų­jų suo­le...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl ne­at­sar­gu­mo – toks kal­ti­ni­mas lie­pos 24 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo per­skai­ty­tas plun­giš­kiui Vi­liui Vai­čiu­liui (gim....Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Lie­pos 3-iąją urė­di­jos dar­buo­to­jas pa­ste­bė­jo, kad iš Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Tve­rų gi­ri­nin­ki­jos me­die­nos san­dė­lio 51 miš­ko kvar­ta­le,...Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Penk­ta­die­nį Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ko­le­gi­ja pa­skel­bė nu­tar­tį baus­mę iki gy­vos gal­vos at­lie­kan­čiam 67 me­tų R. B. Prieš...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Tei­sė­jams te­ko už­duo­tis iš­spręs­ti Plun­gėje ki­lu­sią dra­mą – kiek tu­rė­tų ka­lė­ti ke­lio­li­ka me­tų pas se­ne­lius gy­ve­nęs ir jų ge­ru­mu nau­do­ję­sis...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas, ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą, at­me­tė nu­teis­tų­jų ad­vo­ka­tų skun­dus ir pa­li­ko pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą by­lo­je, ku­rio­je...Daugiau

liepos 1, Pirmadienis, 2019

„Kiek tu­ri bū­ti be­šir­dis, kad pa­lik­tum be­jė­gius gy­vū­nė­lius – šin­ši­las – miš­ke žū­ti plėš­rū­nų nas­ruo­se?“ – pa­si­pik­ti­nęs žiau­riu el­ge­siu su...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žės mė­ne­sį po­li­ci­ja vyk­dė tarp­tau­ti­nę ope­ra­ci­ją, per ku­rią Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je 22 nu­si­kal­tė­lių gru­puo­tės na­rius su­lai­kę po­li­ci­jos...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Anks­tų bir­že­lio 15-osios ry­tą mie­gan­čius Plun­gės mies­to A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jus pa­ža­di­no bai­sus trenks­mas ir me­ta­lo džer­ge­sys. Prie lan­gų pri­puo­lę...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Šeš­ta­die­nį, apie vi­dur­die­nį, Plun­gės ra­jo­no Pa­uoš­nių kai­me su­si­dū­rė „Su­zu­ki“ ir „VW Pas­sat“. Ava­ri­jos me­tu nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys ir 2 mė­ne­sių...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos prieš keletą dienų buvo išplatinęs pranešimą, jog Plungės rajone reido metu nubausti keli pažeidėjai....Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Ne vi­sa­da mo­te­rys yra sil­pnes­nės už vy­rus. Štai plun­giš­kė In­ga Šal­tu­py­tė (gim. 1988 m.) taip vož­te­lė­jo vie­nam vy­riš­kiui, kad šis...Daugiau

Skaitomiausi