Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

RUBRIKA: teisėsauga

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Šven­tės yra ge­ras da­ly­kas tiems, kas mo­ka švęs­ti pro­tin­gai. Ta­čiau bu­vo ir bus to­kių, ku­rie ne­nu­lai­ko ne tik lie­žu­vio, bet...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sau­sio 15 die­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je „Fa­ce­bo­ok“ iš­pli­to plun­giš­kės Jur­gi­tos Sra­gaus­kai­tės laiš­kas apie po­li­ci­nin­kų dar­bą. Mo­te­ris da­ly­va­vo ar­ti­mo žmo­gaus lai­do­tu­vė­se ir...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sa­vai­tė dvie­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams pra­si­dė­jo ne itin links­mai – pir­ma­die­nio vi­dur­die­nį Plun­gės mies­to cen­tre su­si­dū­rė „Mer­ce­des“ ir „Su­ba­ru“. Trans­por­to prie­mo­nės...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sa­vait­ga­lį ne­lai­mė iš­ti­ko Nau­so­džio se­niū­ni­jos Juo­dei­kių kai­mo gy­ven­to­jus – šeš­ta­die­nio po­pie­tę, apie pu­sę dvie­jų, ug­nis plyks­te­lė­jo J. J. pri­klau­san­čio­je pir­ty­je....Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Nors nau­ja­me­ti­nis va­ka­ras ir bu­vo su­ga­din­tas, bent jau lai­min­gai bai­gė­si. Tuo ga­li džiaug­tis pas­ku­ti­nę me­tų die­ną į ava­ri­ją pa­kliu­vę „To­y­o­ta“...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas gruo­džio 18 d. pri­ėmė nu­tar­tį dėl pri­vers­ti­nių me­di­ci­nos prie­mo­nių tai­ky­mo Al­sė­džių se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jo Ado­mo Vait­kaus...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Rug­sė­jo 14-ąją Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gird­vai­nių kaime, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ne­gy­vą 45-erių me­tų vy­riš­kį. At­si­žvel­gus į iš­ori­nes žaiz­das, nu­spręs­ta, kad žmo­gus...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Gruo­džio 17-ąją, prieš vi­dur­die­nį, ke­ly­je Plungė–Skuodas, ties Ka­dai­čių kai­mu, ant šo­no gu­lė­jo „Re­nault“ mar­kės kro­vi­ni­nis mik­ro­au­to­bu­sas. Per abi va­žiuo­ja­mą­sias da­lis...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Gruo­džio 19 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pra­ne­šė, kad at­li­kę kra­tas įmo­nė­je, esančioje Plun­gės rajone, Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai ap­ti­ko...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Sli­dus ke­lias, jau­nos vai­ruo­to­jos ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis ir – smū­gis kak­to­mu­ša su prie­šais at­va­žia­vu­sia trans­por­to prie­mo­ne. To­kia eis­mo ne­lai­mė įvy­ko gruo­džio...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Kau­no apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį pra­tę­sė 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės pa­gro­bi­mu ir itin žiau­riu nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mų jau­nų či­go­nų iš Kė­dai­nių...Daugiau

gruodžio 10, Pirmadienis, 2018

„Klai­pė­do­je baig­tas gin­kluo­to Plun­gės ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vės api­plė­ši­mo ty­ri­mas“ – to­kią in­for­ma­ci­ją gruo­džio 5 die­ną iš­pla­ti­no Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas....Daugiau

Skaitomiausi