Sekmadienis, 2018 m. spalio 21 d.

RUBRIKA: teisėsauga

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Sa­vait­ga­lis prie Pla­te­lių eže­ro pa­žen­klin­tas skau­džia ne­lai­me: šeš­ta­die­nio va­ka­rą, ap­si­ver­tus val­čiai, į van­de­nį įkri­to du jau­ni vy­rai, iš ku­rių kran­tą...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Ge­ras pa­lū­ka­nas ža­dė­ju­si tel­šiš­kių kre­di­to uni­ja (KU) „Že­mai­ti­jos iž­das“ 2016-ųjų sau­sį Plun­gė­je taip pat bu­vo at­si­da­riu­si va­di­na­mąją nu­to­lu­sią ka­są, žmo­nės...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Gir­tas vai­ra­vo, ties Vil­kų kai­mu nu­lė­kė į grio­vį, ta­da iš­ėjo na­mo ir pa­skam­bi­no po­li­ci­jai – pra­ne­šė, jog au­to­mo­bi­lį kaž­kas pa­vo­gė!...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 15-osios va­ka­rą Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie gais­rą ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė. Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, jog maž­daug 42-aja­me ki­lo­met­re, va­žiuo­jant...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Di­džiu­lis kie­kis ka­na­pių, dvi gra­na­tos, au­to­ma­ti­nio gin­klo dė­tu­vė, grei­čiau­siai už­sie­ny­je pa­vog­tos trans­por­to prie­mo­nės – mo­to­cik­las ir au­to­mo­bi­lis, ga­li­mas pla­nas nu­žu­dy­ti...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no gel­bė­to­jai nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį vadavo bai­sio­je ava­ri­jo­je pri­spaus­tus žmo­nes. Per in­ci­den­tą žu­vo vai­kas, į Plun­gės ir...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ne­ri­mas ir ne­ži­no­my­bė bu­vo su­kaus­tę Kar­klė­nų ir Ma­žia­vų (Nau­so­džio sen.) kai­mo gy­ven­to­jų šei­mas, kai ant­ra­die­nio, bir­že­lio 5-osios, va­ka­rą din­go jų...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Pas­ku­ti­nė ge­gu­žės die­na Že­mai­ti­jos kraš­to pa­rei­gū­nams bu­vo ku­pi­na įtam­pos ir ad­re­na­li­no – ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę gau­sioms po­li­ci­jos pa­jė­goms te­ko gau­dy­ti aki­vaiz­džiai...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pranešė, jog Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­ba bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, su­si­ju­sį su trans­por­to...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nė UAB „Žal­me­dis“, ku­riai va­do­vau­ja V. M., Ša­tei­kiuo­se už­si­plies­kė nak­tį iš ge­gu­žės 31-osios į bir­že­lio 1-ąją, šiek tiek...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Nuo 2001-ųjų pa­va­sa­rio, kuo­met bu­vo pa­grob­tas Plun­gės me­di­kų sū­nus, ta­da try­li­ka­me­tis Man­tas Ado­ma­vi­čius, pra­ėjo 17 me­tų, ir ga­liau­siai nuosp­ren­dį iš­gir­do...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ge­gu­žės 24 die­ną iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Be­dar­bių už­im­tu­mo rė­mi­mo po­li­ti­ką su­trik­dę as­me­nys lie­ka pri­pa­žin­ti kal­tais“. Iš­tei­si­ni­mo ti­kė­jo­si...Daugiau

Skaitomiausi