Antradienis, 2019 m. spalio 22 d.

RUBRIKA: teisėsauga

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Ro­ma­nas Bra­sas (gim. 1967 m.) tei­sė­sau­gos aki­ra­tin pa­te­ko dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – jam bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 7 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės pra­tę­si­mo or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės va­dei­vai, plun­giš­kiui Vy­tau­tui Raz­mui...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Anks­tų bir­že­lio 15-osios ry­tą A. Ju­cio gat­vė­je ava­ri­ją pa­da­ręs ir iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­nęs Ka­zys Po­cius (gim. 1988 m.) lie­pos...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 9-osios ry­tą Plun­gė­je taip stip­riai tran­kė­si per­kū­nas, kad net au­to­mo­bi­lių sig­na­li­za­ci­jos po kiek­vie­no griaus­mo už­kauk­da­vo. Bab­run­go kai­me po vie­no...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Klaipėdos apskr. vyriausiajame policijos komisariate vyko geriausios pareigūnų komandos rinkimai. Policininkai iš apskrities miestų ir rajonų bei Patrulių rinktinės, Kelių...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Plun­gės apy­lin­kės teis­me kiek­vie­ną sa­vai­tę yra nag­ri­nė­ja­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 493 straips­nio 2 da­lį. Šis...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Lie­pos pa­bai­go­je į tei­sia­mų­jų suo­lą už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą dėl ne­at­sar­gu­mo sė­dęs plun­giš­kis Vi­lius Vai­čiu­lis (gim. 1996 m.) ga­li leng­viau...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Sek­ma­die­nio, rug­pjū­čio 4-osios, va­ka­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Me­din­gė­nų kai­me ne­blai­vus vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją. Apie 18.35 val. Me­din­gė­nuo­se „Opel Vec­tra“ vai­ra­vęs 1994...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Di­de­liais kie­kiais į Lie­tu­vą ga­be­no nar­ko­ti­nę me­džia­gą – ka­na­pes – ir jas pla­ti­no, ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gin­klais, šaud­me­ni­mis bei sprog­me­ni­mis,...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Sa­vait­ga­lis vie­nam jau­nam plun­giš­kiui, di­de­liam grei­čio mė­gė­jui M. V. (gim. 1998 m.) pra­si­dė­jo ne­ma­lo­nu­mais – su­dau­žy­tas ne tik jo pa­ties...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Rie­ta­vo ug­nia­ge­sių ko­man­da sa­vai­tę pra­dė­jo nuo kiek ne­įpras­to iš­kvie­ti­mo – pir­ma­die­nio ry­tą jiems bu­vo pra­neš­ta, jog Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Sprau­džio kai­mo...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Jei nė­ra kur dau­giau iš­lie­ti sa­vo jė­gos, kaip tik „auk­lė­ti“ sa­vo tė­vą, tai gal bus ne­pro­šal pa­dir­bė­ti kad ir su...Daugiau

Skaitomiausi