Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pra­ne­ša, jog prieš po­rą sa­vai­čių sun­kų su­ža­lo­ji­mą pa­ty­rė už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Po­li­ko­ra“ dar­buo­to­jas R. S. Pa­gal Vals­ty­bi­nės...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tas Plun­gės ra­jo­no Gri­gai­čių kai­mo gy­ven­to­jas Al­fon­sas Srė­ba­lius (gim. 1953 m.) vėl at­si­dū­rė tei­sė­sau­gi­nin­kų aki­ra­ty­je – ge­gu­žės...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 3-io­sios va­ka­rą Sto­ties gat­vė­je įvy­ko ava­ri­ja, ku­rios me­tu bu­vo ap­dau­žy­ti trys leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Nors į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­kvies­ta...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų – tiek gre­sia plun­giš­kiui ver­sli­nin­kui Sta­siui Pronc­kui (gim. 1968 m.), kal­ti­na­mam pa­gal...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Skau­dus įvy­kis nu­ti­ko po­pu­lia­rio­je ka­vi­nė­je – už­ei­go­je „Kar­če­ma“, esan­čio­je ne­to­li Ku­lių, Kum­žai­čių kai­me: nak­tį iš ba­lan­džio 24-osios į 25-ąją nuo...Daugiau

gegužės 3, Penktadienis, 2019

Ba­lan­džio pra­džio­je straips­ny­je „Su gin­klais ir ne­per­šau­na­mo­mis lie­me­nė­mis per Plun­gę va­žia­vę kau­nie­čiai aiš­ki­no­si teis­me“ ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­tei­sė­to...Daugiau

gegužės 3, Penktadienis, 2019

Ba­lan­džio 21-osios nak­tį, 2.19 val., pra­neš­ta apie gais­rą, ki­lu­sį Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Mal­du­čių kai­me. Ne­lai­mės me­tu iš gy­ve­na­mo­jo na­mo iš­ves­ti...Daugiau

balandžio 25, Ketvirtadienis, 2019

Ba­lan­džio 11-osios va­ka­rą, prieš pat 21 va­lan­dą, ug­nia­ge­siai bu­vo iš­kvies­ti į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Vieš­to­vė­nų kai­mą – Čiur­le­nio gat­vė­je ug­nis siau­bė...Daugiau

balandžio 19, Penktadienis, 2019

Maž­daug prieš po­rą mė­ne­sių ra­šė­me apie Plun­gės teis­me pra­dė­tą bau­džia­mą­ją by­lą dėl sek­su­a­li­nio nu­si­kal­ti­mo, kai į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do du...Daugiau

balandžio 19, Penktadienis, 2019

Dėl ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­du­si Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Vi­da Puč­ko­ču­mie­nė ir dėl suk­čia­vi­mo kar­tu...Daugiau

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Apie skau­dų įvy­kį, kuo­met Plun­gė­je, M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je, smū­giais į gal­vą bu­vo už­dau­žy­tas pen­si­nio am­žiaus vy­ras, ra­šė­me pra­ėju­sių me­tų...Daugiau

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams bu­vo dar­bin­gas: ke­le­tą kar­tų te­ko sku­bė­ti ge­sin­ti de­gan­čių pie­vų, Trui­kiuo­se nuo šaš­ly­ki­nės už­si­de­gė...Daugiau

Skaitomiausi