Penktadienis, 2018 m. spalio 19 d.

RUBRIKA: teisėsauga

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Ne­men­kas „lai­mi­kis“ pa­rei­gū­nams įkliu­vo rug­sė­jo 11-osios va­ka­re Plun­gė­je: au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Tou­a­reg“ vai­ra­vo įkau­šęs jau­nas vy­ras, po sė­dy­ne bu­vo pis­to­le­tas, dė­tu­vė­je...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 11 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me baig­ta nag­ri­nė­ti Va­le­ri­jaus Gla­di­še­vo (gim. 1998 m.) bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Var­ka­lių kai­me, Tven­ki­nių gat­vė­je, gy­ve­na la­bai pik­tas pen­si­nin­kas Pet­ras Ra­mo­nas (gim. 1948 m.). Prieš pus­tre­čių me­tų jis jau bu­vo nu­teis­tas...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

iš­gir­du­si to­kius žo­džius iš gir­to kai­my­no, jau­na mer­gi­na sa­kė taip iš­si­gan­du­si, kad dre­bė­da­ma puo­lė į na­mus slėp­tis. Ne­ga­na to, ne­blai­vus...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Nuos­kau­dos ir ap­mau­do aša­ros su­au­gu­sių sū­nų aky­se, ma­tyt, kau­pė­si ne be rei­ka­lo. Dviem jau­niems vy­rams, teis­mo po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jan­tiems apie...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Sa­vait­ga­lį „pa­siau­tė“ gir­ti vai­ruo­to­jai: Šar­ne­lės kai­me į me­dį įvai­ra­vęs vy­riš­kis dar su­ge­bė­jo pa­bėg­ti, o Buč­nių kai­mo ri­bo­se mo­to­cik­lu „Yama­ha“ au­to­mo­bi­lį...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė, špa­ga­to po­za, ko­miš­ka si­tu­a­ci­ja... Ši­to­kius ko­men­ta­rus te­ko gir­dė­ti apie įvy­kį Stal­gė­nų se­niū­ni­jos Luk­nė­nų kai­me, nu­ti­ku­sį rug­pjū­čio 13-osios...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Smar­kus pus­am­žis plun­giš­kis iš Ra­mu­nių gat­vės „pri­si­dir­bo“ kaip rei­kiant – bus tei­sia­mas ir dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ir dėl pa­si­prie­ši­ni­mo...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Rug­pjū­čio 8-osios va­ka­re, prieš pat 18 va­lan­dą, į A. Ju­cio gat­vę sku­bė­jo ir po­li­ci­ja, ir me­di­kai – pra­neš­ta, jog leng­va­sis...Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Mėgs­ta­ma jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­ta prie žir­gy­no Sto­ties gat­vė­je nė­ra la­bai sau­gi lai­ko pra­lei­di­mui. Tai ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti jau­nas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas...Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Lie­pos mė­ne­sį ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai vyk­dė ak­ci­ją „Šalt­ne­šis“. Jos me­tu bu­vo tik­ri­na­mos įmo­nės, ku­rios im­por­tuo­ja, eks­plo­a­tuo­ja, su­ren­ka ir tvar­ko įren­gi­nius su fluo­rin­to­mis...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Ne­pa­si­se­kė. Net la­bai ne­pa­si­se­kė Ka­zach­sta­no pi­lie­čiui, au­to­ma­gist­ra­lė­je Klaipėda–Kaunas vai­ra­vu­siam vil­ki­ką „Mer­ce­des Benz“ lie­pos 30 die­ną. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, va­žiuo­da­mas nuo...Daugiau

Skaitomiausi