Šeštadienis, 2019 m. gruodžio 14 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gegužės 1, Antradienis, 2018

Žiau­riai su dar­bi­nin­ku pa­si­el­gęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų se­niū­ni­jos Ska­bo­rų kai­mo ūki­nin­kas To­mas Stan­ce­lis (gim. 1979 m.) ir daug kar­tų teis­tas...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­li­ki­mo be pa­gal­bos, kai gre­sia pa­vo­jus gy­vy­bei, nu­trauk­tas...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Geg­rė­nų kai­me gy­ve­na la­bai smar­ki mo­te­riš­kė D. K. (gim. 1960 m.). Šiuo me­tu ji tei­sia­ma dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 18 d. Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios tiks­las – už­kar­dy­ti ga­li­mus ne­pil­na­me­čių as­me­nų al­ko­ho­lio bei nar­ko­ti­nių...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Skau­džiai bai­gė­si sek­ma­die­ni­nis jau­ni­mo pa­si­va­ži­nė­ji­mas au­to­mo­bi­liu „Ford Fies­ta“ Al­sė­džių se­niū­ni­jos ke­liais – ne­su­val­dęs mi­nė­tos trans­por­to prie­mo­nės, Ei­vy­dų kai­me į grio­vį...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ba­lan­džio 10 die­ną teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį nie­kur ne­dir­ban­čiam, ne­įga­lu­mą tu­rin­čiam Me­din­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jui To­mui Pet­rei­kiui (gim. 1985 m.), ku­ris kal­tin­tas...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ba­lan­džio 5 die­ną ug­nia­ge­sių ma­ši­nos sku­bė­jo į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­mą – pra­neš­ta, jog pa­miš­kė­je pleš­ka pa­sta­tas. Kaip pa­aiš­kė­jo, lieps­na...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

V. Ma­čer­nio gat­vės 49-ojo na­mo, va­di­na­mo­jo ben­dra­bu­čio, gy­ven­to­jai Ve­ly­kų ry­tą tik per plau­ką bu­vo nuo di­džiu­lės ne­lai­mės – tre­čia­me aukš­te...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Vos spė­jo „pri­si­dirb­ti“ ir jau te­ko aiš­kin­tis teis­me: Kau­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jas Va­len­ti­nas Juk­ne­vi­čius (gim. 1993 m.) ko­vo 7 die­ną Plun­gės...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Bu­tą, ke­lio­nę ir au­to­mo­bi­lį po­li­ci­jos ty­rė­jai siū­liu­si plun­giš­kė Rai­mon­da Ta­mo­šaus­kai­tė (gim. 1970 m.) ko­vo 27-ąją ga­lė­jo leng­viau at­si­kvėp­ti, nes iš­gir­do,...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 26 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (PK) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog iš sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vės „Bu­mas“ vie­nas plun­giš­kis, pa­tei­kęs lai­do­ji­mo...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Gra­si­no gin­klu, lie­pė ropš­tis į ba­ga­ži­nę, nu­ve­žė į grū­dų san­dė­lį, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant vir­vės, mu­šė ir kan­ki­no elek­tros sro­ve –...Daugiau

Skaitomiausi