Antradienis, 2018 m. spalio 16 d.

RUBRIKA: teisėsauga

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas šei­mos na­riui, ar­ba, pa­pras­čiau sa­kant, – smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Net tri­jų to­kių nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mu įta­ria­mas Ri­man­tas...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­tvir­ti­no pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo kal­ti­nin­kui ir nu­ken­tė­ju­sia­jam su­si­tai­kius, t. y....Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­si­ro­dė pa­gal­bos pra­šy­mas – ar­ti­mie­ji ir drau­gai feisbuke pa­skel­bė ne­be­ran­dan­tys sa­vo gi­mi­nai­čio ir pa­žįs­ta­mo –...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėjus kiek dau­giau nei pus­tre­čių me­tų, kai Plun­gė­je bu­vo ati­da­ry­ta kre­di­to uni­jos (KU) „Že­mai­ti­jos iž­das“ at­sto­vy­bė, va­di­na­mo­ji nu­to­lu­si ka­sa, spa­lio...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Jau ra­šė­me, jog rug­sė­jo 11 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Skau­di ne­lai­mė įvy­ko penk­ta­die­nio va­ka­rą ke­lio Salantai–Plateliai 19,4 ki­lo­met­re – šio­je vie­to­je už­ge­so į ava­ri­ją pa­te­ku­sio mo­to­cik­li­nin­ko (gim. 1987 m.)...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Sa­vai­tės pra­džia vie­nam jau­nam vai­ruo­to­jui pra­si­dė­jo la­bai ne­lai­min­gai. Rug­sė­jo 17-osios va­ka­re su „Volks­wa­gen Golf“ Al­sė­džių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je ava­ri­ją pa­da­rė ir...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Šeš­ta­die­nio ry­tą Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gird­vai­nių kai­me, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ne­gy­vą 45-erių me­tų vy­riš­kį. At­si­žvel­gus į iš­ori­nes žaiz­das, ma­no­ma, kad žmo­gus...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Nors ir ne penk­ta­die­nis, bet 13-oji die­na dvie­jų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams bu­vo tik­rai ne­sėk­min­ga: Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je iš pat...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­kęs jau­nas vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją ir nu­ken­tė­jo pats. Eis­mo įvy­kis, kuo­met leng­va­sis au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė su trak­to­riu­mi, už­fik­suo­tas ket­vir­ta­die­nio,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis vie­nai kom­pa­ni­jai bu­vo ku­pi­nas nuo­ty­kių – links­mai siau­tė­jo po Al­sė­džių apy­lin­kes, var­to­jo svai­ga­lus, su au­to­mo­bi­liu at­si­dū­rė grio­vy­je, to­liau...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Ne­men­kas „lai­mi­kis“ pa­rei­gū­nams įkliu­vo rug­sė­jo 11-osios va­ka­re Plun­gė­je: au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Tou­a­reg“ vai­ra­vo įkau­šęs jau­nas vy­ras, po sė­dy­ne bu­vo pis­to­le­tas, dė­tu­vė­je...Daugiau

1 2 3 5
Skaitomiausi