Sekmadienis, 2019 m. gruodžio 15 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Jei ne­no­rės su­lauk­ti griež­tes­nės baus­mės, pen­si­nin­kas Vy­tau­tas Ži­lins­kis, gy­ve­nan­tis vie­na­me Plun­gės ra­jo­no kai­me, tu­rės lai­ky­tis teis­mo įpa­rei­go­ji­mų – va­ka­rais bū­ti...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Kai ku­rie pi­lie­čiai vis dar gy­ve­na ta­ry­bi­niais lai­kais, kai bu­vo „ma­da su­si­tar­ti“ ar „pa­tep­ti“. Ta­čiau lai­kai kei­čia­si ir mi­nė­ta blo­gy­bė...Daugiau

gruodžio 10, Antradienis, 2019

Šiuo me­tu Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas Ri­man­tas Ku­kaus­kas (gim. 1988 m.) die­nas lei­džia už gro­tų. Ne kar­tą anks­čiau teis­tas, į smur­ti­nius...Daugiau

gruodžio 10, Antradienis, 2019

Vie­nas „Volks­wa­gen Golf“ vai­ruo­to­jas, šeš­ta­die­nio po­pie­tę rai­žęs po Ku­lių mies­te­lį, bu­vo jau tiek „už­si­py­lęs“ akis ir sme­ge­nis, kad vi­siš­kai ne­be­sio­rien­ta­vo,...Daugiau

gruodžio 10, Antradienis, 2019

Žie­miš­ką ant­ra­die­nio po­pie­tę Plun­gė­je, pa­grin­di­nė­je mies­to gat­vė­je, įvy­ko skau­di eis­mo ne­lai­mė – ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų per­ėjo­je bu­vo par­trenk­tas gar­baus am­žiaus vy­riš­kis....Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko lap­kri­čio 27-osios va­ka­rą ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai: pus­am­žis vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo be­si­su­kan­tį jau­ną vai­ruo­to­ją, pas­ta­ra­sis su sa­vo au­to­mo­bi­liu nu­skri­do...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je da­bar re­a­guo­ja­ma žai­biš­kai: už­te­ko plun­giš­kiui Vy­tau­tui Nor­bu­tui (gim. 1981 m.) vie­ną kar­tą trenk­ti su­gy­ven­ti­nei per skruos­tą,...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Šeš­ta­die­nio ry­tą prie va­di­na­mo „Nor­fos“ tven­ki­nu­ko, esan­čio tarp Pa­lan­kės ir Rie­ta­vo gat­vių, at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Pa­aiš­kė­jo, jog van­dens tel­ki­ny­je ras­tas...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Kur svai­ga­lai, ten ir kon­flik­tai. Bum­blių šei­my­nė­lė iš Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­mo nuo­lat tu­ri rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga: na­muo­se, kur gy­ve­na...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Al­sė­džių se­niū­ni­jos Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ma­la­kaus­kis (gim. 1969 m.) va­sa­ros pa­bai­go­je ža­dė­jo taip švęs­ti sa­vo pen­kias­de­šimt­me­tį, kad sve­čiai, ko...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Di­de­lis gais­ras lap­kri­čio 14-osios nak­tį plyks­te­lė­jo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, cen­tri­nė­je Gar­dų aikš­tės gat­vė­je. Ten už­si­de­gė me­di­nis na­mas, kur ne vie­ne­rius...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Gir­tas BMW vai­ruo­to­jas sek­ma­die­nio va­ka­rą Plun­gė­je su­kė­lė ava­ri­ją: at­si­tren­kė į „Peu­ge­ot“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o po smū­gio dar rė­žė­si į „for­dą“....Daugiau

Skaitomiausi