Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

RUBRIKA: teisėsauga

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­kęs jau­nas vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją ir nu­ken­tė­jo pats. Eis­mo įvy­kis, kuo­met leng­va­sis au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė su trak­to­riu­mi, už­fik­suo­tas ket­vir­ta­die­nio,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis vie­nai kom­pa­ni­jai bu­vo ku­pi­nas nuo­ty­kių – links­mai siau­tė­jo po Al­sė­džių apy­lin­kes, var­to­jo svai­ga­lus, su au­to­mo­bi­liu at­si­dū­rė grio­vy­je, to­liau...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Ne­men­kas „lai­mi­kis“ pa­rei­gū­nams įkliu­vo rug­sė­jo 11-osios va­ka­re Plun­gė­je: au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Tou­a­reg“ vai­ra­vo įkau­šęs jau­nas vy­ras, po sė­dy­ne bu­vo pis­to­le­tas, dė­tu­vė­je...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 11 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me baig­ta nag­ri­nė­ti Va­le­ri­jaus Gla­di­še­vo (gim. 1998 m.) bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Var­ka­lių kai­me, Tven­ki­nių gat­vė­je, gy­ve­na la­bai pik­tas pen­si­nin­kas Pet­ras Ra­mo­nas (gim. 1948 m.). Prieš pus­tre­čių me­tų jis jau bu­vo nu­teis­tas...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

iš­gir­du­si to­kius žo­džius iš gir­to kai­my­no, jau­na mer­gi­na sa­kė taip iš­si­gan­du­si, kad dre­bė­da­ma puo­lė į na­mus slėp­tis. Ne­ga­na to, ne­blai­vus...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Nuos­kau­dos ir ap­mau­do aša­ros su­au­gu­sių sū­nų aky­se, ma­tyt, kau­pė­si ne be rei­ka­lo. Dviem jau­niems vy­rams, teis­mo po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jan­tiems apie...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Sa­vait­ga­lį „pa­siau­tė“ gir­ti vai­ruo­to­jai: Šar­ne­lės kai­me į me­dį įvai­ra­vęs vy­riš­kis dar su­ge­bė­jo pa­bėg­ti, o Buč­nių kai­mo ri­bo­se mo­to­cik­lu „Yama­ha“ au­to­mo­bi­lį...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė, špa­ga­to po­za, ko­miš­ka si­tu­a­ci­ja... Ši­to­kius ko­men­ta­rus te­ko gir­dė­ti apie įvy­kį Stal­gė­nų se­niū­ni­jos Luk­nė­nų kai­me, nu­ti­ku­sį rug­pjū­čio 13-osios...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Smar­kus pus­am­žis plun­giš­kis iš Ra­mu­nių gat­vės „pri­si­dir­bo“ kaip rei­kiant – bus tei­sia­mas ir dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ir dėl pa­si­prie­ši­ni­mo...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Rug­pjū­čio 8-osios va­ka­re, prieš pat 18 va­lan­dą, į A. Ju­cio gat­vę sku­bė­jo ir po­li­ci­ja, ir me­di­kai – pra­neš­ta, jog leng­va­sis...Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Mėgs­ta­ma jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­ta prie žir­gy­no Sto­ties gat­vė­je nė­ra la­bai sau­gi lai­ko pra­lei­di­mui. Tai ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti jau­nas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas...Daugiau

Skaitomiausi