Sekmadienis, 2018 m. liepos 22 d.

RUBRIKA: teisėsauga

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no gel­bė­to­jai nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį vadavo bai­sio­je ava­ri­jo­je pri­spaus­tus žmo­nes. Per in­ci­den­tą žu­vo vai­kas, į Plun­gės ir...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ne­ri­mas ir ne­ži­no­my­bė bu­vo su­kaus­tę Kar­klė­nų ir Ma­žia­vų (Nau­so­džio sen.) kai­mo gy­ven­to­jų šei­mas, kai ant­ra­die­nio, bir­že­lio 5-osios, va­ka­rą din­go jų...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Pas­ku­ti­nė ge­gu­žės die­na Že­mai­ti­jos kraš­to pa­rei­gū­nams bu­vo ku­pi­na įtam­pos ir ad­re­na­li­no – ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę gau­sioms po­li­ci­jos pa­jė­goms te­ko gau­dy­ti aki­vaiz­džiai...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pranešė, jog Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­ba bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, su­si­ju­sį su trans­por­to...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nė UAB „Žal­me­dis“, ku­riai va­do­vau­ja V. M., Ša­tei­kiuo­se už­si­plies­kė nak­tį iš ge­gu­žės 31-osios į bir­že­lio 1-ąją, šiek tiek...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Nuo 2001-ųjų pa­va­sa­rio, kuo­met bu­vo pa­grob­tas Plun­gės me­di­kų sū­nus, ta­da try­li­ka­me­tis Man­tas Ado­ma­vi­čius, pra­ėjo 17 me­tų, ir ga­liau­siai nuosp­ren­dį iš­gir­do...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ge­gu­žės 24 die­ną iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Be­dar­bių už­im­tu­mo rė­mi­mo po­li­ti­ką su­trik­dę as­me­nys lie­ka pri­pa­žin­ti kal­tais“. Iš­tei­si­ni­mo ti­kė­jo­si...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pri­žiū­ri­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, tarp jų ir Plun­gės ra­jo­no PK, yra su­da­ry­ti Kri­mi­no­ge­ni­nių ži­di­nių že­mė­la­piai: iš­skir­tos...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Sa­vai­tė mū­sų ra­jo­ne pra­si­dė­jo skau­džia eis­mo ne­lai­me – pir­ma­die­nį iš pat ry­to, prieš de­šim­tą va­lan­dą, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­vo pra­ne­ši­mą, jog...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

„Ko­dėl už­da­rė­me? Iš dur­nu­mo. Gir­ti bu­vo­me...“ – ši­taip teis­me tei­si­no­si vie­nas iš kal­ti­na­mų­jų Vy­gan­tas Ga­ba­liaus­kis (gim. 1993 m.), ku­ris, pa­rei­gū­nams...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ge­gu­žės 8 die­ną pa­skel­bė nuosp­ren­dį Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams, su­si­ju­siems su krau­pia žmog­žu­dys­te, įvyk­dy­ta 2016 me­tų pa­bai­go­je Tau­ra­gės...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Pastaruoju metu ne kartą su policija reikalų turėjusi Gegrėnų kaimo gyventoja Danutė Kazlauskienė (gim. 1960 m.) gegužės 8 dieną Plungės...Daugiau

Skaitomiausi