Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

RUBRIKA: teisėsauga

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos prieš keletą dienų buvo išplatinęs pranešimą, jog Plungės rajone reido metu nubausti keli pažeidėjai....Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Ne vi­sa­da mo­te­rys yra sil­pnes­nės už vy­rus. Štai plun­giš­kė In­ga Šal­tu­py­tė (gim. 1988 m.) taip vož­te­lė­jo vie­nam vy­riš­kiui, kad šis...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko šeš­ta­die­nio, bir­že­lio 8-osios, va­ka­rą Plun­gės ra­jo­ne, ar­ti Grum­blių: su­si­dū­rus dviem leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams, vie­no pus­am­žio vai­ruo­to­jo gy­vy­bė...Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Jei bū­tų bu­vęs BMW, ga­lė­tu­me sa­ky­ti įpras­tą fra­zę, jog šios mar­kės au­to­mo­bi­lis vėl įlė­kė į au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lę. Ta­čiau šį­kart...Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Me­di­kai, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ir po­li­ci­ja bir­že­lio 3-io­sios va­ka­rą sku­bė­jo į ava­ri­ją ne­to­li Plun­gės, įvy­ku­sią ke­lio Šiauliai–Palanga 92-aja­me ki­lo­met­re, ties Nu­ga­rių...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Ne kar­tą pra­ei­ty­je „pa­si­žy­mė­ju­sio“, daug kar­tų teis­to ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka baus­to plun­giš­kio To­mo Žei­mio (gim. 1975 m.) at­žvil­giu ge­gu­žės 17...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Birutės gatvėje, Plungėje, visai šalia kelio esantis 28-uoju numeriu pažymėtas medinis daugiabutis namas net dvi savaites slėpė kraupų nusikaltimą –...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Va­di­na­mo­sios „žo­lės“ pa­rū­ky­ti už­si­no­rė­jęs Pau­lius Ma­ta­vi­čius (gim. 1999 m.) po­li­ci­jai įkliu­vo sau­sio 25-osios va­ka­rą Pla­te­lių mies­te­ly­je. Kai prie jo au­to­mo­bi­lio...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Tel­šių pa­da­li­nio spe­cia­lis­tai, ben­dra­dar­biau­da­mi su Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 20 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė bau­džia­mą­ją by­lą dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo (BK 300 str. 1 d.). Šiuo nu­si­kal­ti­mu yra...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Kai al­ko­ho­lis už­pi­la akis ir sme­ge­nis, pa­sek­mės ga­li bū­ti ne­prog­no­zuo­ja­mos. Plun­giš­kis Va­len­ti­nas Bud­rys (gim. 1990 m.) taip šven­tė 29-ąjį gim­ta­die­nį,...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Ge­gu­žės 9-osios va­ka­re po­li­ci­ja ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba sku­bė­jo į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę „Plun­gės šal­tis“, esan­čią Sto­ties g. 9. Pra­neš­ta,...Daugiau

Skaitomiausi