Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: teisėsauga

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas Plun­gė­je, kai din­gęs vy­ras bu­vo ras­tas ne­gy­vas spin­to­je, vi­są ša­lį su­kė­tė šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je. Apie tai ra­šė­me...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Rug­sė­jo 9 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je trys plun­giš­kiai Vy­tau­tas Raz­mas (gim. 1982 m.), Dei­vi­das Na­var­daus­kas...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Vie­ną šių me­tų va­sa­ros die­ną Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai ap­si­lan­kė ma­žo­sios ben­dri­jos (MB) „Gra­fi­nė“ ka­vi­nė­je Pla­te­liuo­se. Tik ne pa­val­gy­ti, o...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Šis įvy­kis Rie­ta­vo mies­te įvy­ko dar bir­že­lio mė­ne­sį, kai ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti Vy­gan­das Kvek­šas su au­to­mo­bi­liu kliu­dė jau­ną dvi­ra­ti­nin­ką ir...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Nors žmo­nės nuo­lat per­spė­ja­mi nie­kam ne­at­skleis­ti ban­ki­nių duo­me­nų, ta­čiau vis at­si­ran­da to­kių, ku­rie pa­ti­ki suk­čių pais­ta­lais ir tie­siog pa­do­va­no­ja vi­so...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Pir­mą­ją ru­dens die­ną skau­dus eis­mo įvy­kis nu­ti­ko ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ri­bo­se. Iš kel­kraš­čio į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį stai­ga ne­ap­dai­riai...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Auk­lė­jo sa­vo mo­te­rį ne tik kumš­čiais, bet ir tuš­čiu deg­ti­nės bu­te­liu. To­kiais „žyg­dar­biais“ ne­se­niai pa­si­žy­mė­jęs plun­giš­kis Skir­man­tas Mi­ka­laus­kas (gim. 1970...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ant ko­jų bu­vo su­kel­tos rug­pjū­čio 22-osios po­pie­tę, apie pu­sę tri­jų. Me­di­kai, po­li­ci­ja ir ug­nia­ge­siai in­for­muo­ti, jog žy­mia­ja­me...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Kru­vi­na dra­ma Prū­sa­lių kai­me vy­ko pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, gruo­džio mė­ne­sį. Vie­ną va­ka­rą gir­tas Jo­nas Ko­rei­va (gim. 1957 m.) grie­bė pei­lį...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Skly­pą Plun­gė­je, Že­mai­tės gat­vė­je, tu­rin­ti mo­te­ris, ko ge­ro, nu­stė­ro, kai at­vy­ku­si pa­ma­tė didelę duo­bę. Kaž­kas jos val­do­se iš­ka­sė ir iš­ve­žė...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Šios sa­vai­tės pra­džia Pla­te­lių mies­te­ly­je bu­vo pa­žy­mė­ta smur­ti­niu nu­si­kal­ti­mu – pir­ma­die­nio va­ka­rą vie­nam vy­riš­kiui kliu­vo ir per gal­vą, ir per...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Ro­ma­nas Bra­sas (gim. 1967 m.) tei­sė­sau­gos aki­ra­tin pa­te­ko dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – jam bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji...Daugiau

Skaitomiausi