Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

RUBRIKA: teisėsauga

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 5 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mo sa­lė­je sė­dė­jo du vy­rai: Oli­vi­jus Ru­le­vi­čius (gim. 1989 m.) ir M. C. (gim. 1993...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Skau­di ne­lai­mė pir­mą­jį va­sa­rio šeš­ta­die­nį įvy­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me – su­de­gė gy­ve­na­ma­sis na­mas, nuo ug­nies nu­ken­tė­jo šei­mi­nin­kė – pen­si­nio...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Sau­sio pa­bai­go­je straips­ny­je „Pra­žū­tin­ga jau­nuo­lio ava­ri­ja, pa­si­glem­žu­si ša­tei­kiš­kio tau­to­dai­li­nin­ko gy­vy­bę“ ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą, ku­ri bu­vo iš­kel­ta kur­šė­niš­kiui Pau­liui Ju­ra­šiui...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Pir­mo­ji va­sa­rio die­na mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je pa­žen­klin­ta mir­ti­mi. Nak­tį, 3.35 val., pra­neš­ta apie gais­rą Vitkilių kai­me. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę ug­nia­ge­siai...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Pas­ku­ti­nę sau­sio mė­ne­sio die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis plun­giš­kiui Vir­gi­ni­jui La­ta­kui (gim. 1972 m.). Vy­ras kal­tin­tas sun­kiu ty­či­niu...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Sa­vai­tės pra­džia bu­vo iš­ties eks­tre­ma­li – pri­ver­tė daug snie­go, spau­dė mi­nu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra, bu­vo sli­du, ke­li­nin­kai kaž­kur iš­ga­ra­vo, tad žie­miš­kai su­dė­tin­gos...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Kaip pa­va­din­ti 40-me­tį vy­riš­kį, ku­ris in­ter­ne­tu siun­čia sau į te­le­fo­ną por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kus su vaikais ir tuo mė­gau­ja­si? Li­go­nis ar...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Sau­sio 23-osios ry­tą nu­vy­kę ge­sin­ti ūki­nio pa­sta­to į Pa­uoš­nių kai­mą, ug­nia­ge­siai ap­ti­ko ne vien nu­de­gu­sį sto­gą – tarp lieps­nos su­ga­din­tų...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Vie­niems – skaus­mas dėl ar­ti­mo­jo ne­tek­ties, ki­tiems – di­de­lis iš­gy­ve­ni­mas dėl to, jog jų vai­kas pa­da­rė ava­ri­ją, ku­rio­je žu­vo žmo­gus....Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Šven­tės yra ge­ras da­ly­kas tiems, kas mo­ka švęs­ti pro­tin­gai. Ta­čiau bu­vo ir bus to­kių, ku­rie ne­nu­lai­ko ne tik lie­žu­vio, bet...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sau­sio 15 die­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je „Fa­ce­bo­ok“ iš­pli­to plun­giš­kės Jur­gi­tos Sra­gaus­kai­tės laiš­kas apie po­li­ci­nin­kų dar­bą. Mo­te­ris da­ly­va­vo ar­ti­mo žmo­gaus lai­do­tu­vė­se ir...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sa­vai­tė dvie­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams pra­si­dė­jo ne itin links­mai – pir­ma­die­nio vi­dur­die­nį Plun­gės mies­to cen­tre su­si­dū­rė „Mer­ce­des“ ir „Su­ba­ru“. Trans­por­to prie­mo­nės...Daugiau

1 2 3 9
Skaitomiausi