Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

RUBRIKA: teisėsauga

balandžio 19, Penktadienis, 2019

Maž­daug prieš po­rą mė­ne­sių ra­šė­me apie Plun­gės teis­me pra­dė­tą bau­džia­mą­ją by­lą dėl sek­su­a­li­nio nu­si­kal­ti­mo, kai į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do du...Daugiau

balandžio 19, Penktadienis, 2019

Dėl ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­du­si Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Vi­da Puč­ko­ču­mie­nė ir dėl suk­čia­vi­mo kar­tu...Daugiau

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Apie skau­dų įvy­kį, kuo­met Plun­gė­je, M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je, smū­giais į gal­vą bu­vo už­dau­žy­tas pen­si­nio am­žiaus vy­ras, ra­šė­me pra­ėju­sių me­tų...Daugiau

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams bu­vo dar­bin­gas: ke­le­tą kar­tų te­ko sku­bė­ti ge­sin­ti de­gan­čių pie­vų, Trui­kiuo­se nuo šaš­ly­ki­nės už­si­de­gė...Daugiau

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Pir­ma­die­nį, apie 11.05 val., Rie­ta­vo mies­te, Auš­ros alė­jo­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­neš­ta apie eis­mo įvy­kį. In­for­muo­ta, kad į me­dį at­si­tren­kė au­to­mo­bi­lis...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Vie­ną 2018 me­tų ru­dens va­ka­rą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog įtar­ti­nai vin­giuo­da­mas gat­vė­mis per mies­tą va­žiuo­ja „Vols­wa­gen...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Ba­lan­džio 4-osios vi­dur­die­nį Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą apie gais­rą Pla­te­lių se­niū­ni­jos Stir­bai­čių kai­me. Pa­aiš­kė­jo, jog miš­kų ap­sup­ty­je de­gė...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 1 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ne­pokš­ta­vo, o už­si­ė­mė pre­ven­ci­ne prie­mo­ne prie pės­čių­jų per­ėjų – ma­ta­vo at­stu­mus, ar...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų ru­dens die­ną į ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės kon­to­rą, esan­čią Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, už­ėjo pik­tai nu­si­tei­kęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Va­tu­šių...Daugiau

balandžio 4, Ketvirtadienis, 2019

Kar­tais į sve­čius ei­ti pa­vo­jin­ga. Tą ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti rie­ta­viš­kių po­ros Edi­tos Sto­ny­tės (gim. 1992 m.) ir Oli­vi­jus Ru­le­vi­čiaus (gim. 1989...Daugiau

balandžio 4, Ketvirtadienis, 2019

Kiek dau­giau nei tre­ji me­tai pa­tai­sos na­muo­se ir 70-ies tūks­tan­čių eu­rų ieš­ki­nys – to­kį ver­dik­tą Plun­gės apy­lin­kės teis­me ko­vo 28...Daugiau

balandžio 4, Ketvirtadienis, 2019

Ko­vo 26 die­ną bu­vo tę­sia­mas bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mas, ku­rio­je rąs­ti­nių na­mų sta­ty­bų įmo­nės „Lo­me­ras“ di­rek­to­rius plun­giš­kis Žy­gi­man­tas Stat­ke­vi­čius (gim. 1970...Daugiau

Skaitomiausi