Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

RUBRIKA: teisėsauga

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Di­de­lę ne­mei­lę BMW mar­kės au­to­mo­bi­liui vie­ną va­sa­ros va­ka­rą Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, pa­ro­dė Gin­ta­ras Ni­cys (gim. 1995 m.). Vy­ras taip...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Ne­lai­mė Bab­run­go se­niū­ni­jos Ruo­lai­čių kai­me esan­čios rąs­ti­nių na­mų su­rin­ki­mo ben­dro­vės UAB „Lo­me­ras“ ce­che įvy­ko 2018 me­tų lie­pos 30-ąją. Tą ry­tą...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

„Gy­ve­ni­mas tę­sia­si, ir ūki­nin­kau­ti man rei­kia to­liau...“ – tar­da­mas pas­ku­ti­nį žo­dį teis­me, kal­bė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, ūki­nin­kas Ma­ri­jus...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 11-osios po­pie­tę Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį Sta­siui Pronc­kui (gim. 1968 m.), ku­ris bu­vo kal­ti­na­mas do­ku­men­to klas­to­ji­mu (BK 300...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Nu­žu­dy­tos mo­ters vai­kai, net pra­ėjus kiek dau­giau nei pus­me­čiui, vis dar ne­ga­li be aša­rų kal­bė­ti apie įvy­kius. „Net kai ne­ben­dra­vo­me,...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Su­ža­lo­jo žmo­ną ar ta­po rie­te­nų ir kerš­to au­ka? To­kias abe­jo­nes pa­sė­jo 59 m. plun­giš­kis Va­si­li­jus Ka­li­ni­nas, pa­reiš­kęs, kad nė pirš­tu...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Per­nai ru­de­nį ne­blo­gai Rie­ta­ve pa­siau­tė­ju­si Lau­ra Mau­lie­nė (gim. 1988 m.) bu­vo pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir šių...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Spa­lio 2 die­ną į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šą­ją bib­lio­te­ką rin­ko­si kaip nie­kad daug pa­rei­gū­nų, tarp jų laks­tė ir po­li­ci­jos tar­ny­bi­nis...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Kur gir­tuok­lys­tės, ten ir muš­ty­nės. Pas­kui – tei­sia­mų­jų suo­las. Rai­gar­das No­vi­kas dar va­sa­rą Kas­pa­riš­kės kai­me taip su­spar­dė ir kumš­čiais ap­tal­žė...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Smū­giai ir spy­riai mie­gan­čiam žmo­gui į gal­vą plun­giš­kiui Li­nui Šu­ke­vi­čiui (gim. 1990 m.) už­trau­kė bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo....Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

„Ne­ga­liu pa­ti­kė­ti: ma­ne iš­tei­si­no! Tik ne­su­pran­tu, ko­dėl vie­nas Plun­gės laik­raš­tis apie tai ne­pa­ra­šė? O kad Ba­ta­vi­čius lai­mė­jo by­lą prieš Mu­ra­lį,...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Sa­vai­tės pra­džia gan ne­sėk­min­ga bu­vo dviem ben­dra­dar­biams – au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­si mo­te­ris Kau­šė­nų kai­me par­tren­kė dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį ge­ro­kai vy­res­nį ko­le­gą. Vy­riš­kiui...Daugiau

Skaitomiausi