Penktadienis, 2019 m. spalio 18 d.

RUBRIKA: teisėsauga

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Per­nai ru­de­nį ne­blo­gai Rie­ta­ve pa­siau­tė­ju­si Lau­ra Mau­lie­nė (gim. 1988 m.) bu­vo pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir šių...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Spa­lio 2 die­ną į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šą­ją bib­lio­te­ką rin­ko­si kaip nie­kad daug pa­rei­gū­nų, tarp jų laks­tė ir po­li­ci­jos tar­ny­bi­nis...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Kur gir­tuok­lys­tės, ten ir muš­ty­nės. Pas­kui – tei­sia­mų­jų suo­las. Rai­gar­das No­vi­kas dar va­sa­rą Kas­pa­riš­kės kai­me taip su­spar­dė ir kumš­čiais ap­tal­žė...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Smū­giai ir spy­riai mie­gan­čiam žmo­gui į gal­vą plun­giš­kiui Li­nui Šu­ke­vi­čiui (gim. 1990 m.) už­trau­kė bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo....Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

„Ne­ga­liu pa­ti­kė­ti: ma­ne iš­tei­si­no! Tik ne­su­pran­tu, ko­dėl vie­nas Plun­gės laik­raš­tis apie tai ne­pa­ra­šė? O kad Ba­ta­vi­čius lai­mė­jo by­lą prieš Mu­ra­lį,...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Sa­vai­tės pra­džia gan ne­sėk­min­ga bu­vo dviem ben­dra­dar­biams – au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­si mo­te­ris Kau­šė­nų kai­me par­tren­kė dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį ge­ro­kai vy­res­nį ko­le­gą. Vy­riš­kiui...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Pir­ma­die­nį Rie­ta­ve, Plun­gės g., prie par­duo­tu­vės „IKI“ esan­čio­je pės­čių­jų per­ėjo­je, par­trenk­ta 20-ies me­tų mer­gi­na. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta“ ne­pra­lei­do dvie­jų...Daugiau

rugsėjo 28, Šeštadienis, 2019

Apie ne­lai­mę, įvy­ku­sią šių me­tų ko­vo 8-osios ry­tą ūki­nin­kau­jan­čio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Ma­ri­jaus Kak­čio (gim. 1961 m.) ūky­je,...Daugiau

rugsėjo 28, Šeštadienis, 2019

Apie ben­dra­am­žių pen­si­nin­kų Ka­zi­mie­ro ir Re­gi­nos An­ta­na­vi­čių (gi­mę 1951 m.) dra­mą ne taip se­niai ra­šė­me straips­ny­je „Nors mo­te­ris ir ap­de­gė,...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas Plun­gė­je, kai din­gęs vy­ras bu­vo ras­tas ne­gy­vas spin­to­je, vi­są ša­lį su­kė­tė šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je. Apie tai ra­šė­me...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Rug­sė­jo 9 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je trys plun­giš­kiai Vy­tau­tas Raz­mas (gim. 1982 m.), Dei­vi­das Na­var­daus­kas...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Vie­ną šių me­tų va­sa­ros die­ną Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai ap­si­lan­kė ma­žo­sios ben­dri­jos (MB) „Gra­fi­nė“ ka­vi­nė­je Pla­te­liuo­se. Tik ne pa­val­gy­ti, o...Daugiau

Skaitomiausi