Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 17 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Sli­dus ke­lias, jau­nos vai­ruo­to­jos ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis ir – smū­gis kak­to­mu­ša su prie­šais at­va­žia­vu­sia trans­por­to prie­mo­ne. To­kia eis­mo ne­lai­mė įvy­ko gruo­džio...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Kau­no apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį pra­tę­sė 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės pa­gro­bi­mu ir itin žiau­riu nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mų jau­nų či­go­nų iš Kė­dai­nių...Daugiau

gruodžio 10, Pirmadienis, 2018

„Klai­pė­do­je baig­tas gin­kluo­to Plun­gės ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vės api­plė­ši­mo ty­ri­mas“ – to­kią in­for­ma­ci­ją gruo­džio 5 die­ną iš­pla­ti­no Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas....Daugiau

gruodžio 10, Pirmadienis, 2018

Lap­kri­čio vi­du­ry­je straips­ny­je „Vy­riš­kas „auk­lė­ji­mas“: nu­ve­žė į miš­ką, da­vė į vei­dą ir pa­li­ko be apa­ti­nių...“ ra­šė­me apie bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mą,...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis pa­si­girs­ta įvai­rių at­ve­jų, jog tai vie­na­me, tai ki­ta­me ša­lies mies­te vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai be rim­to pa­grin­do...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Po mir­ti­no įvy­kio, kai prieš po­rą sa­vai­čių už­ge­so nar­ko­ti­kų var­to­ju­sio 16-me­čio plun­giš­kio gy­vy­bė, pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kas par­da­vi­nė­jo jau­ni­mui kvai­ša­lus. Tai...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Vie­ną šių me­tų va­sa­ros va­ka­rą plun­giš­kis R. E. (gim. 1986 m.) bu­vo nu­tver­tas prie A. Vaiš­vi­los g. 33-io­jo na­mo, per...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je ra­šė­me apie Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­ją Sta­sį Lu­ka­vi­čių (gim. 1993 m.), ku­ris Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 13-ąją, vi­du­ry die­nos, į ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės kon­to­rą, esan­čią Tel­šių g., už­ėjo toks pik­tas vy­riš­kis, kad net ne­be­nu­lai­kė ran­kų...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Ne­be­gy­vas Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­jas Vla­das Alon­de­ris (gim. 1952 m.) sa­vo na­muo­se bu­vo ap­tik­tas šių me­tų sau­sio 26-osios ry­tą....Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 9-osios va­ka­rą, į Be­re­nių kai­me (Bab­run­go sen.) esan­čią pir­te­lę su­si­rin­ko ne­ma­žai Plun­gės jau­ni­mo – kaip te­ko gir­dė­ti, tie­siog...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Šeš­ta­die­nio, lap­kri­čio 10-osios ry­tą, po­li­ci­ja bu­vo iš­kvies­ta į M. K. Čiur­lio­nio gat­vę – pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog na­muo­se ras­tas ne­gy­vas vy­riš­kis....Daugiau

1 2 3 7
Skaitomiausi