Sekmadienis, 2019 m. liepos 21 d.

RUBRIKA: sportas

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Kas­met per Tve­riš­kių su­ei­gą vie­ną die­ną duok­lė ati­duo­da­ma spor­ti­nėms var­žy­boms. Šie­met spor­tui pa­skir­ta ant­ro­ji šven­tės die­na – šeš­ta­die­nis. Ren­gi­nys su­trau­kė...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 12 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je vy­ko iš­kil­min­ga šven­tė – čia bu­vo įtei­kia­mi ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pa­žy­mė­ji­mai Plun­gės spor­to ir...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Di­de­lį pa­sie­ki­mą krep­ši­ny­je iš­ko­vo­jo Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mer­gi­nų ko­man­da (mo­ky­to­jai Do­vi­lė Pe­čiu­lie­nė ir Eu­ge­ni­jus Ti­mo­fe­je­vas). Tarp vi­sų Lie­tu­vos mo­kyk­lų mū­sų...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žės 23 die­ną Ma­ri­jam­po­lė­je į Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių orien­ta­vi­mo­si fi­na­lą su­si­rin­ko 36 ge­riau­sios ko­man­dos iš vi­sos ša­lies. Tarp jų bu­vo...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 18–19 die­no­mis Du­bin­giuo­se vy­ko Lie­tu­vos vai­kų, jau­nu­čių, jau­nių grei­tų­jų ir žai­bo šach­ma­tų čem­pio­na­tai, kuriuose da­ly­va­vo beveik 300 da­ly­vių iš...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Bai­gė­si krep­ši­nio tur­ny­ras Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti. 2018–2019 m. se­zo­ne sa­vo jė­gas iš­ban­dė 6 krep­ši­nio mė­gė­jų ko­man­dos. Var­žy­bos vy­ko dviem...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 28 die­ną Tau­ra­gė­je vy­ko šach­ma­tų var­žy­bos „Žal­gi­rio tau­rė 2019”. Jos vy­ko 9 ra­tais, švei­ca­riš­ka sis­te­ma. Iš vi­so žai­dė 56...Daugiau

gegužės 3, Penktadienis, 2019

Karts nuo kar­to Plun­gės mies­te ir apy­lin­kė­se ma­to­me dvi­ra­čių pe­da­lus mi­nan­čius plun­giš­kius gel­to­na ap­ran­ga, ant ku­rios – „Ver­smės“ lo­go­ti­pas. Ta­čiau...Daugiau

balandžio 25, Ketvirtadienis, 2019

Aly­taus ra­jo­no Sim­no mies­te vy­ko Lie­tu­vos jau­nių (iki 15 me­tų) sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se jė­gas iš­mė­gi­no Plun­gės spor­to...Daugiau

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 13 die­ną, fi­ni­ša­vo 2018–2019 m. Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bės, ku­rio­se da­ly­va­vo 10 ko­man­dų. Su­žais­ta per 80 rung­ty­nių. Po...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Šių me­tų sau­sio–­ko­vo mė­ne­siais šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ vy­ko Plun­gės ra­jo­no šach­ma­tų pir­me­ny­bės. Da­ly­va­vo 26 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai. Var­žy­bos vy­ko sek­ma­die­niais...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Vė­lų pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne esan­čia­me Juod­lės miš­ke pa­aiš­kė­jo pir­mie­ji 2019 me­tų se­zo­no Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėg­te čem­pio­nai. Tam­sos...Daugiau

Skaitomiausi