Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Plun­gė­je ge­rai ži­no­mai gru­pei „Ta­bas­co“ per­nai su­ka­ko 20 me­tų. Vy­rų ket­ver­tas gru­pės gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų įpras­mi­no nau­ju au­to­ri­nių dai­nų al­bu­mu „Pra­eis...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Kuo ar­čiau rin­ki­mai, tuo links­miau: po­li­ti­kai pra­de­da vers­tis kūl­vers­čiais no­rė­da­mi įtik­ti rin­kė­jams. Svar­bu, kad vaiz­duo­tė ne­pa­ves­tų – gir­tis ga­li­ma bet...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Sau­sio 23-osios ry­tą nu­vy­kę ge­sin­ti ūki­nio pa­sta­to į Pa­uoš­nių kai­mą, ug­nia­ge­siai ap­ti­ko ne vien nu­de­gu­sį sto­gą – tarp lieps­nos su­ga­din­tų...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Įmes­ki­te (li­kus iki rin­ki­mų da­tos 4 die­noms ar­ba rin­ki­mų die­ną – ko­vo 3-iąją) Už­sa­ky­mo ku­po­ną (bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį), ir jau ko­vo...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

„Plun­gės būs­tas“ – vis dar be di­rek­to­riaus Pra­ėjo ge­ro­kai dau­giau nei mė­nuo, kai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko kon­kur­sas Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sau­sio 15 die­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je „Fa­ce­bo­ok“ iš­pli­to plun­giš­kės Jur­gi­tos Sra­gaus­kai­tės laiš­kas apie po­li­ci­nin­kų dar­bą. Mo­te­ris da­ly­va­vo ar­ti­mo žmo­gaus lai­do­tu­vė­se ir...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Fo­to­gra­fas. Dak­ta­ras. Žur­na­lis­tas. Kny­gius. Et­no­gra­fi­nio an­sam­blio šo­kė­jas. Ke­liau­to­jas. Kul­tū­ros ir že­mai­čių kal­bos ži­no­vas. Že­mai­ti­jos pa­trio­tas. Kiek­vie­nas, ku­ris pa­žįs­ta šį žmo­gų,...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Snin­gant jau ke­lias die­nas iš ei­lės, mies­to gat­vės, gat­ve­lės, ke­liai ir aikš­te­lės pa­si­den­gė ga­na ne­ma­žu snie­go sluoks­niu. Ir iš­kart ki­lo...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Lie­tu­vių liau­dies išmin­tis by­lo­ja: „Nedėk mėšlo, kur van­denį ge­ri“. Vis dėlto kai ku­rių pi­liečių ši išmin­tis ne­pa­sie­kia. Lie­tu­va be­veik uni­ka­li...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Ar­tė­jant rin­ki­mams, par­ti­jos ir vi­so­kie po­li­ti­niai da­ri­niai dėl rin­kė­jų bal­sų ver­čia­si per gal­vą. Kaip dar, be vie­šu­mo ži­niask­lai­do­je, ak­ci­jų su...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Vals­ty­bė vals­ty­bė­je: LAKD teis­mo nu­tar­tis nė mo­tais – san­kry­ža yra! Pla­čiai „Plun­gės ži­nių“ aprašyta is­to­ri­ja, ku­rio­je plun­giš­kį Min­dau­gą V. po­li­ci­jos...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Sau­sio 1 die­ną, ei­da­mas ke­tu­rias­de­šimt ant­ruo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, mi­rė Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Ap­tar­nau­ti...Daugiau

Skaitomiausi