Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

vasario 27, Trečiadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Be­dar­bių už­im­tu­mo rė­mi­mo po­li­ti­ką su­trik­dę as­me­nys ga­lu­ti­nai pri­pa­žin­ti kal­tais“. Skel­bia­ma, jog Lie­tu­vos...Daugiau

vasario 26, Antradienis, 2019

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja va­sa­rio 7 die­ną sa­vo spren­di­mu kaip rei­kiant trink­te­lė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai: ra­šy­ti­nio pro­ce­so...Daugiau

vasario 26, Antradienis, 2019

Maž­daug prieš try­li­ka me­tų iš Plun­gės pas tė­vus į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas (JAV) iš­vy­kęs Ju­lius An­glic­kas (27 m.) nak­tį iš...Daugiau

vasario 20, Trečiadienis, 2019

Maž­daug nuo ir­kla­vi­mo ba­zės (Gan­din­gos 42 A) iki Plun­gės Lur­do (Bi­ru­tės g., ne­to­li „Sau­lės“ gim­na­zi­jos) – to­kia mū­sų va­di­na­mos Plun­gės...Daugiau

vasario 20, Trečiadienis, 2019

Aky­les­ni plun­giš­kiai gal­būt jau pa­ste­bė­jo, jog kai ku­rio­se mies­to vie­to­se ant spe­cia­lių at­ra­mų at­si­ra­do nau­jų vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų. Vie­nas pi­lie­tiš­kas...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 5 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mo sa­lė­je sė­dė­jo du vy­rai: Oli­vi­jus Ru­le­vi­čius (gim. 1989 m.) ir M. C. (gim. 1993...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis su­ren­gė šou: su­šau­kė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rios me­tu pa­aiš­ki­no, kaip prieš...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Vul­ga­ru? O kaip jums toks pa­sa­ky­mas: „Rau­do­nos lū­pos pro­tin­ges­nių min­čių ir žo­džių jums su­ge­ne­ruot ne­pa­de­da... Gal pa­ban­dy­ki­te nau­ją šam­pū­ną“. Ar­ba...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Tiks­liau, ir tol la­šo nė­ra. Gar­siai iš­rek­la­muo­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­ve­di­mas įver­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jos Ra­sos Krau­lei­die­nės...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Pir­mo­ji va­sa­rio die­na mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je pa­žen­klin­ta mir­ti­mi. Nak­tį, 3.35 val., pra­neš­ta apie gais­rą Vitkilių kai­me. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę ug­nia­ge­siai...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Sa­vai­tės pra­džia bu­vo iš­ties eks­tre­ma­li – pri­ver­tė daug snie­go, spau­dė mi­nu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra, bu­vo sli­du, ke­li­nin­kai kaž­kur iš­ga­ra­vo, tad žie­miš­kai su­dė­tin­gos...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Ar ga­li pa­val­di­nys pri­im­ti vir­ši­nin­ką ap­kal­ti­nan­tį spren­di­mą? Toks klau­si­mas ky­la su­si­pa­ži­nus su Plun­gės rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ku­riai va­do­vau­ja Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo...Daugiau

Skaitomiausi