Ketvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 19 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

spalio 2, Antradienis, 2018

Me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas anks­čiau lai­ko Grum­bliuo­se su­kė­lė ne tik daug dis­ku­si­jų, bet ir gy­ven­to­jų pyk­tį. Nors ver­sli­nin­kai – UAB „Plun­gės...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je dau­giau­sia lai­ko bu­vo skir­ta Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro klau­si­mui. Dis­ku­si­ja ki­lo dėl to, kad...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu daug ne­ri­mo ir dar dau­giau ne­ži­no­my­bės po­sė­džio...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Šeš­ta­die­nio ry­tą Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gird­vai­nių kai­me, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ne­gy­vą 45-erių me­tų vy­riš­kį. At­si­žvel­gus į iš­ori­nes žaiz­das, ma­no­ma, kad žmo­gus...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis vie­nai kom­pa­ni­jai bu­vo ku­pi­nas nuo­ty­kių – links­mai siau­tė­jo po Al­sė­džių apy­lin­kes, var­to­jo svai­ga­lus, su au­to­mo­bi­liu at­si­dū­rė grio­vy­je, to­liau...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, lei­džian­tys sa­vo vai­kus į dar­že­lius, mo­kyk­las, su­ne­ri­mę lau­kė nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džios. Rug­sė­jį švie­ti­mo įstai­gų val­gyk­lo­se pra­si­dė­jo dras­tiš­kos...Daugiau

1 13 14 15
Skaitomiausi