Antradienis, 2018 m. spalio 16 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

spalio 16, Antradienis, 2018

Gerai, kad net ir atėjus vėsiam rudeniui, valtį žvejybai pirkti yra ne per vėlu, kadangi šiuo pomėgiu galima mėgautis ištisus...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­tvir­ti­no pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo kal­ti­nin­kui ir nu­ken­tė­ju­sia­jam su­si­tai­kius, t. y....Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Va­sa­ros pa­bai­go­je vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo at­lik­tas įdo­mus eks­pe­ri­men­tas: at­si­tik­ti­ne tvar­ka pa­si­rink­tų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams iš­pla­tin­ti pra­ne­ši­mai apie jų na­me pla­nuo­ja­mus...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­si­ro­dė pa­gal­bos pra­šy­mas – ar­ti­mie­ji ir drau­gai feisbuke pa­skel­bė ne­be­ran­dan­tys sa­vo gi­mi­nai­čio ir pa­žįs­ta­mo –...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Apie nu­si­kal­ti­mus ir apie jų iš­aiš­ki­na­mu­mą, apie po­li­ci­jos pa­jė­gu­mus, apie ne­ri­mą ke­lian­čius fak­tus ir apie kas­die­ni­nį dar­bą – apie vi­sa...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėjus kiek dau­giau nei pus­tre­čių me­tų, kai Plun­gė­je bu­vo ati­da­ry­ta kre­di­to uni­jos (KU) „Že­mai­ti­jos iž­das“ at­sto­vy­bė, va­di­na­mo­ji nu­to­lu­si ka­sa, spa­lio...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Gra­žią ir sau­lė­tą rug­sė­jo 29-ąją prie Ogins­kių rū­mų, vie­na­me na­cio­na­li­nio Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio kul­tū­ros ke­lio punk­tų, ati­deng­tas pa­min­klas „Sak­mė“ šiai...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pra­ūžė vi­sų rie­ta­viš­kių lau­kia­miau­sia me­tų šven­tė – My­ko­li­nės. Šie­met jo­je ne­trū­ko nie­ko – se­niū­ni­jų kie­me­liai bu­vo nu­krau­ti ska­niau­siais...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Rug­sė­jo 27-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo trink­te­lė­ji­mo ąžuo­li­ne kri­vū­le į grin­dis – to­kiu bū­du Vil­niaus „Ro­ta­ry“ klu­bo...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Daug me­tų Plun­gė­je gy­va­vu­si sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės Jo­nis“ – pra­dė­jo griū­ti. Rug­sė­jo 24 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dis, ki­taip nei įpras­tai, pra­dė­tas nuo svei­ki­ni­mo žo­džių. Šil­čiau­si žo­džiai ir gra­žiau­sios gė­lės šį­kart ju­bi­lie­jaus pro­ga...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me rug­sė­jo 18 die­ną, da­ly­va­vo Tel­šių kri­zių cen­tro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Da­lia Mik­niu­tė. Ka­dan­gi mi­nė­ta­me...Daugiau

Skaitomiausi