Sekmadienis, 2019 m. liepos 21 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Tai žo­džiai iš Plun­gės LIONS klu­bo šū­kio, ku­riuos klu­bo na­riai sten­gia­si įgy­ven­din­ti jau ne vie­ne­rius me­tus. Var­gu ar yra mū­sų...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Vi­si pui­kiai ži­no­me po­pu­lia­rią ka­vi­nę „Kar­če­ma“. Va­žiuo­jant nuo Plun­gės link Ku­lių, vi­sai ša­lia Ku­lių tven­ki­nio, Kum­žai­čių kai­me, Plun­gės g. 3,...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė klau­sė, kas prie dau­gia­bu­čių na­mų pri­va­lo nu­pjau­ti žo­lę? A. Ju­cio skers­gat­vy­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad kie­mas...Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Plun­giš­kis Pi­jus Ston­kus – Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nys, siekiantis įgyti ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko) spe­cia­ly­bės. Jaunuolis mo­ko­si ge­rai, sten­gia­si, kad...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 27-ąją vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Pri­im­ta dau­giau kaip tris­de­šimt spren­di­mų, iš­klau­sy­ta Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos 2018 me­tų...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Tei­sė­jams te­ko už­duo­tis iš­spręs­ti Plun­gėje ki­lu­sią dra­mą – kiek tu­rė­tų ka­lė­ti ke­lio­li­ka me­tų pas se­ne­lius gy­ve­nęs ir jų ge­ru­mu nau­do­ję­sis...Daugiau

liepos 1, Pirmadienis, 2019

„Kiek tu­ri bū­ti be­šir­dis, kad pa­lik­tum be­jė­gius gy­vū­nė­lius – šin­ši­las – miš­ke žū­ti plėš­rū­nų nas­ruo­se?“ – pa­si­pik­ti­nęs žiau­riu el­ge­siu su...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žės mė­ne­sį po­li­ci­ja vyk­dė tarp­tau­ti­nę ope­ra­ci­ją, per ku­rią Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je 22 nu­si­kal­tė­lių gru­puo­tės na­rius su­lai­kę po­li­ci­jos...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Anks­tų bir­že­lio 15-osios ry­tą mie­gan­čius Plun­gės mies­to A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jus pa­ža­di­no bai­sus trenks­mas ir me­ta­lo džer­ge­sys. Prie lan­gų pri­puo­lę...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Šeš­ta­die­nį, apie vi­dur­die­nį, Plun­gės ra­jo­no Pa­uoš­nių kai­me su­si­dū­rė „Su­zu­ki“ ir „VW Pas­sat“. Ava­ri­jos me­tu nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys ir 2 mė­ne­sių...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 15-osios ry­tą, gro­jant or­kest­rui, į M. Ogins­kio rū­mus rin­ko­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, už­sie­nio de­le­ga­ci­jos, mū­siš­kiai Sei­mo na­riai,...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Prasidėjęs Liepų alėjoje, kai 1919 metais duris atvėrė Plungės progimnazija. O plungiškiai norėjo, kad jų miestas turėtų vidurinį išsilavinimą teikiančią...Daugiau

Skaitomiausi