Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Tre­čia­die­nį Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vy­ko at­ran­ka į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (RPK) vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. At­ran­kos nu­ga­lė­to­jų ta­po...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Ži­niask­lai­dos šal­ti­niai tei­gia, kad Lie­tu­vo­je ren­gia­ma­si kur­ti tin­klą mo­kyk­lų, ku­rios ga­lė­tų pri­im­ti į Lie­tu­vą grįž­tan­čių lie­tu­vių vai­kus. Šiuo me­tu de­šim­ty­je...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je pra­ūžė Pre­zi­den­to rin­ki­mai bei du re­fe­ren­du­mai dėl Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mų. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai bal­sa­vo dėl ga­li­my­bės tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ir...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Sek­ma­die­nį ša­lies pi­lie­čiai iš 9 kan­di­da­tų rin­ko sau tin­ka­miau­sią ša­lies va­do­vą. Kaip ir prog­no­za­vo po­li­to­lo­gai bei so­cio­lo­gai, no­rint iš­si­rink­ti nau­ją...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 3 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no dau­gia­vai­kes mo­ti­nas ir įtei­kė or­di­no „Už nuo­pel­nus...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų – tiek gre­sia plun­giš­kiui ver­sli­nin­kui Sta­siui Pronc­kui (gim. 1968 m.), kal­ti­na­mam pa­gal...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Skau­dus įvy­kis nu­ti­ko po­pu­lia­rio­je ka­vi­nė­je – už­ei­go­je „Kar­če­ma“, esan­čio­je ne­to­li Ku­lių, Kum­žai­čių kai­me: nak­tį iš ba­lan­džio 24-osios į 25-ąją nuo...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2018-ųjų me­tų pra­ne­ši­mas, fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nys, au­di­to­riaus ata­skai­ta ir...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 25 die­ną į po­sė­dį rin­ko­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Dar­bot­var­kė­je bu­vo dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų, ta­čiau spren­di­mų pri­ėmi­mas,...Daugiau

gegužės 3, Penktadienis, 2019

„Plungiškių draugija“ ataskaitos apie nuveiktus darbus ir išleistas lėšas nepateikia Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švietimo, kultūros ir sporto...Daugiau

gegužės 3, Penktadienis, 2019

Pa­čia­me Plun­gės cen­tre – Tel­šių g. 3 – esan­tis se­nas, de­vin­tą de­šim­tį pra­dė­jęs skai­čiuo­ti tri­aukš­tis pa­sta­tas, pri­klau­san­tis Sa­vi­val­dy­bei, bus trau­ktas...Daugiau

balandžio 25, Ketvirtadienis, 2019

Ba­lan­džio 15-ąją vy­ku­sio nau­jai su­for­muo­to Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu iš­ki­lo svar­bus me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio...Daugiau

Skaitomiausi