Sekmadienis, 2019 m. rugpjūčio 18 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 7 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės pra­tę­si­mo or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės va­dei­vai, plun­giš­kiui Vy­tau­tui Raz­mui...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je jau vi­są va­sa­rą sa­va­no­riau­ja Liana ir Florentina. Lia­na, į Lie­tu­vą at­vy­ko iš sau­lė­to­sios Ar­mė­ni­jos. Bai­gu­si...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad Plun­gės mies­te įgy­ven­di­na­mas dar vie­nas pro­jek­tas „Pa­vir­ši­nių (lie­taus) nuo­te­kų ša­li­ni­mo tin­klų Plun­gės mies­te re­konst­ra­vi­mas ir sta­ty­ba“...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Pa­sa­ko­da­mas sa­vo įspū­džius re­dak­ci­jai, nuo­sta­bos ne­slė­pė plun­giš­kis, ku­ris su ki­tais eks­pe­di­ci­jos da­ly­viais ne­se­niai grį­žo iš šios to­li­mos, bu­vu­sios vie­nos iš...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Di­de­liais kie­kiais į Lie­tu­vą ga­be­no nar­ko­ti­nę me­džia­gą – ka­na­pes – ir jas pla­ti­no, ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gin­klais, šaud­me­ni­mis bei sprog­me­ni­mis,...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Ši skau­di ne­lai­mė Plun­gės mies­to cen­tre esan­čio­je par­duo­tu­vė­je IKI nu­ti­ko be­veik prieš mė­ne­sį – lie­pos 4-ąją, ta­čiau po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­je,...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos mė­ne­sį prie vie­no iš Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke esan­čių eže­rų or­ni­to­lo­go-aukš­ta­li­pio Da­riaus Mus­tei­kio va­do­vau­ja­ma ko­man­da įren­gė dirb­ti­nę liz­da­vie­tę ere­liui žu­vi­nin­kui....Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Maž­daug prieš pus­me­tį Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me su­de­gė se­nas me­di­nis na­mas – va­di­na­ma dvie­jų ga­lų tro­ba. Čia gy­ve­no ben­dra­am­žių pen­si­nin­kų...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Į „Rie­ta­vo že­mės“ re­dak­ci­ją krei­pė­si rie­ta­viš­kė, gy­ve­nan­ti vie­na­me iš Že­mai­čių g. 5 na­mo bu­tų. Ji in­for­ma­vo, kad jos kai­my­nai, ku­rie...Daugiau

liepos 28, Sekmadienis, 2019

Je­ho­vos liu­dy­to­jų ben­druo­me­nės pla­nai A. Ju­cio mik­ro­ra­jo­ne, ne­to­li „Nor­fos“ pre­ky­bos cen­tro, pa­si­sta­ty­ti mal­dos na­mus, įsi­uti­no vie­tos gy­ven­to­jus: tuoj po skel­bi­mo...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Lie­pos 16-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu svars­ty­tas klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo Plun­gės...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Lie­pos 15-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu svars­ty­tas klau­si­mas dėl lė­šų sky­ri­mo Plun­gės...Daugiau

Skaitomiausi