Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Nuo ki­tos sa­vai­tės pir­ma­die­nio, t. y. lap­kri­čio 12-osios, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga (LŠDPS) pra­de­da ne­ter­mi­nuo­tą mo­ky­to­jų strei­ką. Plun­gės ra­jo­no...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Ne­daug Plun­gė­je su­tik­si mer­gi­nų, mėgs­tan­čių dziu­do. Ga­li­ma jas vi­sas ant ran­kų pirš­tų su­skai­čiuo­ti, nes ši, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­mer­gai­tiš­ka spor­to ša­ka...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Grum­blių me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas ap­nuo­gi­no pir­mi­nės me­di­ci­nos prie­žiū­ros tei­ki­mo ra­jo­ne si­tu­a­ci­ją: pa­si­ro­do, Sa­vi­val­dy­bė, ku­ri tu­ri ga­ran­tuo­ti šios pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mą gy­ven­to­jams,...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Nuo rug­sė­jo 20 die­nos iki spa­lio 16 die­nos mai­ti­ni­mo įstai­ga VšĮ „Bru­ne­ros“ dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų vyk­dė ap­klau­są „Moks­lei­vių mai­ti­ni­mo­si įpro­čiai“....Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Plun­gė ga­li didžiuo­tis gau­siu bū­riu ta­len­tin­gų jau­nų­jų me­ni­nin­kų, dai­ni­nin­kų, šokė­jų, krepšinin­kų, kitų plungiškių, gar­si­nan­čių ne tik gimtąjį miestą, bet ir...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Dėl to, jog 2015-ųjų ru­de­nį ne­to­li Plun­gės gir­tas ava­ri­ją pa­da­rė ir pra­žu­dė tris rad­vi­liš­kie­čio ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius, klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Mis­ti­ka ir įta­ri­mais ap­au­go UAB „Plun­gės ši­lu­mos tik­lai“ di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mas: tik spė­ja val­džia pa­skelb­ti, kas jai va­do­vaus, ki­tą­dien lyg iš...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Spa­lio 25-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu vi­rė kaip nie­ka­da karš­tos dis­ku­si­jos, per kraš­tus lie­jo­si emo­ci­jos, ki­lo daug...Daugiau

spalio 31, Trečiadienis, 2018

Siekiant atnaujinti gyvenamąjį būstą, jame atlikti kosmetinio remonto darbus, nusidėvėjusius baldus pakeisti naujais ar įsigyti trūkstamus buitinės technikos prietaisus, gali...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Su tuo­me­ti­niu Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ku Gin­ta­ru Ba­gu­žiu dėl ky­šio su­si­ta­ręs ver­sli­nin­kas lie­ka nu­teis­tas pi­ni­gi­ne bau­da....Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį at­ver­tė 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lą. Į po­sė­džių sa­lę su ant­ran­kiais pri­sta­ty­ti trys jau­ni...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Bai­si tre­čia­die­nio nak­tis bu­vo Vy­tau­to gat­vė­je – taip drioks­te­lė­jo, kad iš­griu­vo na­mo sie­na. Įta­ria­ma, jog spro­gi­mas įvy­ko dėl du­jų nuo­tė­kio,...Daugiau

Skaitomiausi