Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Lie­tu­vių liau­dies išmin­tis by­lo­ja: „Nedėk mėšlo, kur van­denį ge­ri“. Vis dėlto kai ku­rių pi­liečių ši išmin­tis ne­pa­sie­kia. Lie­tu­va be­veik uni­ka­li...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Ar­tė­jant rin­ki­mams, par­ti­jos ir vi­so­kie po­li­ti­niai da­ri­niai dėl rin­kė­jų bal­sų ver­čia­si per gal­vą. Kaip dar, be vie­šu­mo ži­niask­lai­do­je, ak­ci­jų su...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Vals­ty­bė vals­ty­bė­je: LAKD teis­mo nu­tar­tis nė mo­tais – san­kry­ža yra! Pla­čiai „Plun­gės ži­nių“ aprašyta is­to­ri­ja, ku­rio­je plun­giš­kį Min­dau­gą V. po­li­ci­jos...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Sau­sio 1 die­ną, ei­da­mas ke­tu­rias­de­šimt ant­ruo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, mi­rė Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Ap­tar­nau­ti...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Gruo­džio 28-ąją Rie­ta­ve vy­kęs me­ro pa­dė­kos va­ka­ras bu­vo itin įspū­din­gas. Šis ne­ei­li­nis ren­gi­nys šie­met vy­ko iš­skir­ti­nė­je vie­to­je – nau­jo­jo­je spor­to...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Mū­sų ša­ly­je jau ta­po nor­ma, kad daug jau­nų žmo­nių, bai­gu­sių aukš­tuo­sius moks­lus ar jų ne­bai­gu­sių, lai­mės pa­trau­kia ieš­ko­ti į sve­ti­mas...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Spor­to žmo­nės ir jiems pri­jau­čian­tie­ji tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met, gruo­džio pa­bai­go­je, su­si­rink­ti į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Gruo­džio 19 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pra­ne­šė, kad at­li­kę kra­tas įmo­nė­je, esančioje Plun­gės rajone, Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai ap­ti­ko...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

„Nau­jo­vės vi­sa­da su­ke­lia daug dis­ku­si­jų, o po to, ap­ri­mus aist­roms, sa­ko­me, kad taip ir tu­rė­jo bū­ti“, – gruo­džio 10-ąją vy­ku­sio...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Gruo­džio 11-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu bu­vo ap­tar­tas Vla­do Vy­tau­to Vi­dei­kos pra­šy­mas „Dėl...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Kuo be­ti­kė­ti, jei pa­rei­gū­nai tvir­ti­na, kad žmo­gus len­kė san­kry­žo­je, ir už tai bu­vo nu­baus­tas, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) at­si­ra­ši­nė­ja,...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Sli­dus ke­lias, jau­nos vai­ruo­to­jos ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis ir – smū­gis kak­to­mu­ša su prie­šais at­va­žia­vu­sia trans­por­to prie­mo­ne. To­kia eis­mo ne­lai­mė įvy­ko gruo­džio...Daugiau

1 2 3 6
Skaitomiausi