Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

kovo 19, Antradienis, 2019

At­ro­do, pyk­čio, rie­te­nų, šmeiž­to ir tro­li­ni­mo kam­pa­ni­ja bai­gė­si – Plun­gės me­ras iš­rink­tas. Juo ta­po Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, da­bar­ti­nis me­ras Aud­rius...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

„Vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai – sa­vų „cheb­ru­tės“ ir „gau­je­lės“. Anks­čiau pa­na­šūs bū­re­liai va­di­no­si „tul­pi­niais“ ar „dak­ta­rais“. Vi­si jie yra vie­ti­nės ma­žos par­ti­jos,...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Dau­giau nei pu­sę to­nos sve­rian­tis si­lo­so ru­lo­nas iš­sly­do iš grieb­tu­vo gniauž­tų ir kri­to ant ša­lia sto­vė­ju­sio 65 me­tų vy­ro. Te­les­ko­pi­nį...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Ug­nė Kniukš­tai­tė mo­ko­si Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tre­čio­je gim­na­zi­nė­je kla­sė­je. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad ji – nie­kuo iš ki­tų neiš­si­ski­rian­ti...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis virš Plun­gės par­ko vyks­ta keis­ti da­ly­kai: stai­ga nei iš šio nei iš to nuo me­džių pa­ky­la šim­tai bai­siai...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Vie­ni krau­na­si la­ga­mi­nus, ki­ti sap­nuo­ja kė­dę, ku­rio­je sė­dės bū­da­mi tau­tos iš­rink­tai­siais. Įvy­kę Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai pa­tei­kė ne­ti­kė­tu­mų ir šiek tiek...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Be­veik nie­kas prieš rin­ki­mus ne­abe­jo­jo, kad me­ro rin­ki­muo­se vie­nas re­a­liau­sių kan­di­da­tų bus da­bar­ti­nis me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Aud­rius Kli­šo­nis, ir...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Mū­sų at­sto­vai Sei­me lau­žo ie­tis – bū­ti ar ne­bū­ti re­fe­ren­du­mui dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. 141 ar 121 – ką...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vos žmo­nės rin­ko val­džią. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai rin­ko­si iš tri­jų kan­di­da­tų į me­rus – An­ta­no Čer­nec­kio (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Ne kar­tą jau bu­vo ra­šy­ta apie Alks­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jo A. E. (gim. 1967 m.) at­ve­jį, kai ma­mos ne­tin­ka­mai pri­žiū­rė­tam ser­gan­čiam...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Kas yra šei­mos ver­slas? Ar pa­pras­ta jo im­tis? Ko­kie iš­šū­kiai ly­di ver­sli­nin­kus, rin­ko­je jau skai­čiuo­jan­čius tris de­šimt­me­čius? Į šiuos klau­si­mus...Daugiau

vasario 27, Trečiadienis, 2019

Sva­jo­nių dar­bo ieš­ko­ti už­jū­ry­je ne­ap­si­mo­ka, nes jis yra čia pat, Lie­tu­vo­je. Ir ne bet kur, o mū­sų pa­no­sė­je – Plun­gė­je!...Daugiau

1 2 3 9
Skaitomiausi