Antradienis, 2019 m. gruodžio 10 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

pri­si­min­da­mas ani­ma­ci­nio fil­mu­ko he­ro­jaus Kul­vers­tu­ko pa­sa­ky­mą, per tu­ne­lio ati­da­ry­mo šven­tę pra­ėju­sį penk­ta­die­nį apie am­žiaus sta­ty­bą juo­ka­vo Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas....Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Praėjusį šeštadienį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre įvy­ko III na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis. Jo me­tu su­reng­ti net ke­tu­ri įspū­din­gi kon­cer­tai, ku­riuo­se...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Jei val­džia ne­re­a­guos, gruo­dį ūki­nin­kai su tech­ni­ka trauks prie Sei­mo ir... išpils srutų Lie­tu­vą už­lie­jo pro­tes­tų ban­ga. Ant­ra­die­nį per gatves...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Tre­čia­die­nį Rietavo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sa­lė­je vy­ko ne­ei­li­nis su­si­ti­ki­mas, ku­rio ini­cia­to­rius – na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Tel­šių de­par­ta­men­tas. Jo tiks­las –...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Vi­lius Rim­kus iš Alek­san­dra­vo – sep­tin­to­kas. Tie­sa, mo­ko­si ne ku­rio­je nors Plun­gės mo­kyk­lo­je, o Kar­te­no­je. Ta­čiau mū­sų mies­te ap­si­lan­ko ko­ne...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Įkan­din pe­da­go­gų strei­kuo­ti pa­si­ry­žę ir ša­lies bei mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai. Su šū­kiu „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ jie lap­kri­čio 26 d....Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Gir­tas BMW vai­ruo­to­jas sek­ma­die­nio va­ka­rą Plun­gė­je su­kė­lė ava­ri­ją: at­si­tren­kė į „Peu­ge­ot“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o po smū­gio dar rė­žė­si į „for­dą“....Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tės Plun­gė­je kū­rė­jai ga­li ka­tu­čių plo­ti: jų ved­lys, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ne­pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Nors Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je gy­ven­to­jams dar kažkodėl nepranešama, ta­čiau tarp po­li­ti­kų jau pa­skli­do ži­nia, kad lap­kri­čio 29 die­ną bus ati­da­ry­tas plun­giš­kių...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

„Ma­nau, kad strei­kas rei­ka­lin­gas, nes per il­gai derėjomės, tikėjo­me Vy­riau­sybės bei Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to (ŠMS) mi­nis­te­ri­jos pažadais“, – re­dak­ci­jai...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

Vie­to­je 360 Eur – 495 Eur. Ei­li­niam. Vie­toj 480 Eur – 660 Eur. Val­dy­bos pir­mi­nin­kui. Ap­si­mo­kė­ti vi­sas iš­lai­das de­le­guo­toms funk­ci­joms...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo...Daugiau

Skaitomiausi