Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

rugsėjo 23, Pirmadienis, 2019

Ar ga­li bū­ti, kad prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus tau­tai be­si­gy­ręs, jog „ko­rup­ci­ją Plun­gė­je nu­run­gė“, Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas Ta­ry­bos na­rys, ži­no­mas ver­sli­nin­kas,...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Dar taip ne­se­niai vi­sur įžvel­gę ko­rup­ci­ją, ne­ūkiš­ku­mą ir vi­sam kraš­tui apie tai ska­lam­bi­ję po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ vei­kė­jai Ku­lių ben­druo­me­nei...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Tik­riau­siai dau­ge­lis pa­ste­bė­jo, kad lie­pos mė­ne­sį Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ty­je iš­dy­go sten­das, ku­ria­me tu­ris­tams pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie lan­ko­mus ob­jek­tus Tel­šių, Plun­gės,...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Jau nie­ko ne­be­ste­bi­na Rie­ta­ve kar­tas nuo kar­to ap­si­gy­ve­nan­tys ki­ta­tau­čiai – vi­si ži­no, jog tai Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro tarp­tau­ti­niai sa­va­no­riai....Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas Plun­gė­je, kai din­gęs vy­ras bu­vo ras­tas ne­gy­vas spin­to­je, vi­są ša­lį su­kė­tė šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je. Apie tai ra­šė­me...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Ži­niask­lai­dos šal­ti­niai mir­gė­te mir­ga įvai­rių re­for­mų gau­sa tiek švie­ti­mo, tiek so­cia­li­nės ap­sau­gos, tiek svei­ka­tos, tiek ki­to­se sri­ty­se. Ir vi­sas šias...Daugiau

rugsėjo 6, Penktadienis, 2019

Rug­sė­jo 2-osios ry­tą ap­si­lan­kiau La­bar­džių kai­me. Gat­ve­lė po gat­ve­lės ir ra­dau tai, ko ieš­ko­jau – Ju­ze­fos ir Pet­ro Va­lu­čių so­dy­bą....Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė pik­ti­no­si, kad prie va­di­na­mo­jo Mei­lės kal­ne­lio ma­siš­kai ker­ta­mi me­džiai, ir, ma­tyt, pra­si­dės kaž­ko­kios sta­ty­bos. Mo­te­ris...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Plun­gė­je, T. Vaiž­gan­to g. 81, du­ris jau at­vė­rė at­nau­jin­tas „Te­le2“ sa­lo­nas. Lan­ky­to­jų lau­kia mo­der­ni ap­lin­ka, dvi­gu­bai di­des­nės sa­lo­no pa­tal­pos ir...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras grės­min­gai pri­ar­tė­jo prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos – ne­se­niai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Dau­gė­dų se­niū­ni­jos miš­kuo­se su­me­džio­tas šer­nas bu­vo...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Ly­giai prieš šim­tą me­tų, 1919 me­tų rug­pjū­čio 23-iąją, gi­mė Vin­cen­ta Jo­ni­kai­tė. Gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga pra­ėju­sį penk­ta­die­nį šim­ta­me­tę svei­ki­no, do­va­nas tei­kė,...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Skly­pą Plun­gė­je, Že­mai­tės gat­vė­je, tu­rin­ti mo­te­ris, ko ge­ro, nu­stė­ro, kai at­vy­ku­si pa­ma­tė didelę duo­bę. Kaž­kas jos val­do­se iš­ka­sė ir iš­ve­žė...Daugiau

Skaitomiausi