Penktadienis, 2019 m. spalio 18 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

spalio 14, Pirmadienis, 2019

„Ir taip bus po kiek­vie­no lie­taus...“, „Tu­rės Plun­gė du vie­na­me – ir tu­ne­lį, ir ba­sei­ną.“ „Ir čiuo­žyk­lą deng­tą!“ – juo­kau­ja...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Taip sa­kė jau be­veik dvi­de­šimt me­tų Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“ vai­kų die­nos už­im­tu­mo cen­tro va­do­ve dir­ban­ti Aud­ro­nė Ki­se­lio­va. Ji...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

„Plun­gės ži­nių“ pub­li­ka­ci­ja apie UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riui Arū­nui Ta­mo­šaus­kui da­ro­mą „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ir jos ver­sli­nin­kų Ta­ry­bos na­rių...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Rug­sė­jo 26 die­ną už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį at­vy­ko dar­bot­var­kės klau­si­mams jau...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Prieš ke­lias die­nas re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, kad Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, gy­ven­to­jams ne­pra­ne­šus iš anks­to, už­da­ro­mas paš­tas. Su­si­sie­kę su...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Ko­kį siau­bą rug­sė­jo 20-osios ry­tą pa­ty­rė Bab­run­go se­niū­ni­jos Už­liek­nio kai­mo gy­ven­to­ja B. K., sun­ku ir įsi­vaiz­duo­ti: iš aš­tuo­nių lai­ky­tų avių...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Arba... Anot „Vieningos Plungės“, išties gyvename paradoksų mieste! Iš­ties gy­ve­na­me pa­ra­dok­sų mies­te! Tiks­liau, iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je, ku­rią, ma­no ma­ny­mu, ku­ria...Daugiau

rugsėjo 28, Šeštadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si da­ly­vau­ti pro­jek­te „Vie­nin­gos su­teik­tų ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų at­si­skai­ty­mo, ap­tar­na­vi­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mos die­gi­mas Plun­gės ra­jo­ne“. Tam dar...Daugiau

rugsėjo 28, Šeštadienis, 2019

Rug­sė­jo 16-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu abe­jo­nių, dis­ku­si­jų bei įvai­rių svars­ty­mų su­kė­lė ga­na...Daugiau

rugsėjo 23, Pirmadienis, 2019

Ar ga­li bū­ti, kad prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus tau­tai be­si­gy­ręs, jog „ko­rup­ci­ją Plun­gė­je nu­run­gė“, Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas Ta­ry­bos na­rys, ži­no­mas ver­sli­nin­kas,...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Dar taip ne­se­niai vi­sur įžvel­gę ko­rup­ci­ją, ne­ūkiš­ku­mą ir vi­sam kraš­tui apie tai ska­lam­bi­ję po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ vei­kė­jai Ku­lių ben­druo­me­nei...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Tik­riau­siai dau­ge­lis pa­ste­bė­jo, kad lie­pos mė­ne­sį Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ty­je iš­dy­go sten­das, ku­ria­me tu­ris­tams pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie lan­ko­mus ob­jek­tus Tel­šių, Plun­gės,...Daugiau

Skaitomiausi