Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la Rie­ta­vo ba­sei­ną į sa­vo ran­kas pe­rė­mė už­da­rius Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ją prieš ket­ve­rius me­tus, kai jos vie­to­je...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų – tiek pas­ku­ti­ni­ą­ją spa­lio die­ną įvei­kė po­sė­džia­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Dau­gu­mai klau­si­mų pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu, ta­čiau bū­ta ir pa­purkš­ta­vi­mų,...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

sa­ko „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­gra­mų va­do­vė In­gri­da Ka­li­naus­kie­nė apie „Plun­gės ži­nių“ pa­vie­šin­tą skan­da­lin­gą fak­tą, kad „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis...Daugiau

spalio 30, Trečiadienis, 2019

Mie­li mū­sų skai­ty­to­jai! Nuo lap­kri­čio 4 d. mū­sų ieš­ko­ki­te nau­jo­je vie­to­je – J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 17 (bu­vu­sio­je „Vi­ges­tos“ par­duo­tu­vė­je). Po­li­ti­nio...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Spa­lio 21-osios Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­tas su­si­ti­ki­mas su Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­ne...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Ra­šė­me, kad spa­lio 3 die­ną į po­sė­dį su­si­rin­kę Eti­kos ko­mi­si­jos na­riai pra­dė­jo aiš­kin­tis, ko­kį spau­di­mą iš ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų pa­ty­rė UAB „Plun­gės...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai su­ki­lo: jiems iki gy­vo kau­lo įky­rė­jo kai­my­nys­tė­je – V. Ma­čer­nio...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Plun­giš­kis Min­dau­gas V., net ir Aukš­čiau­sio­jo teis­mo iš­tei­sin­tas, vis tiek jau­čia­si lyg bū­tų nu­teis­tas. „Ne­be­su­pran­tu, kas Lie­tu­vo­je vyk­do tei­sin­gu­mą: teis­mai...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Nuo ke­lių tūks­tan­čių iki nu­lio. Ši­taip ūki­nin­kas Ka­zi­me­ras Ba­gins­kas bai­gė kiau­lių au­gi­ni­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Iš pra­džių šių gy­vu­lių...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, Plun­gės par­ke, jau­kia­me gam­tos prie­globs­ty­je, įsi­kū­ru­si Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka šie­met skai­čiuo­ja jau aš­tuo­nias­de­šim­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus....Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

„Gy­ve­ni­mas tę­sia­si, ir ūki­nin­kau­ti man rei­kia to­liau...“ – tar­da­mas pas­ku­ti­nį žo­dį teis­me, kal­bė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, ūki­nin­kas Ma­ri­jus...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 11-osios po­pie­tę Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį Sta­siui Pronc­kui (gim. 1968 m.), ku­ris bu­vo kal­ti­na­mas do­ku­men­to klas­to­ji­mu (BK 300...Daugiau

Skaitomiausi