Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Vi­sai ša­lia Plun­gės, į vie­ną so­dy­bą Trui­kių kai­me, kar­tais pa­su­ka di­džiu­lis mė­ly­nos spal­vos vil­ki­kas „Mer­ce­des Ac­tros“, ku­rio prie­ky­je už­dė­ta len­te­lė...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Šil­tą, ma­lo­nų penk­ta­die­nio va­ka­rą Plun­gės mies­to cen­tre rin­ko­si po­ezi­jos, me­no ir mu­zi­kos ger­bė­jai – čia or­ga­ni­zuo­tas jau­kus ren­gi­nys „Skai­tau Lie­tu­vai...“....Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, siek­da­ma pa­gerb­ti ben­druo­me­nes, or­ga­ni­za­ci­jas ar nu­si­pel­niu­sius žmo­nes, ini­ci­ja­vo pro­jek­tą „Tau­tos šimt­me­čio ąžuo­lai“. Per Žo­li­nę, rug­pjū­čio 15-ąją, Tve­ruo­se...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Tre­čia­die­nį vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo mi­ni­ma Žo­li­nė. Šven­tė ne­ap­len­kė ir Tve­rų, ku­riuo­se iš pat ry­to tve­riš­kiai ke­lia­vo į šv. Mi­šias Švč....Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­ja, įsi­kū­ru­si vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, ga­li di­džiuo­tis ne tik aukš­tais gim­na­zis­tų mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mais, bet ir ak­ty­viu...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Svi­li­nan­ti sau­lė ne­truk­dė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį – lie­pos 27 die­ną – su­si­bur­ti dau­gė­diš­kiams: su­reng­ta sma­gi kas­me­ti­nė va­sa­ros šven­tė. Dė­ko­ta, mu­zi­kuo­ta, links­min­ta­si...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riams stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Si­mo­na Ber­ta­šiū­tė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie tu­riz­mo rin­ko­da­ros...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Sa­ky­ti gra­žiau­si žo­džiai, už daug ką dė­ko­ta, dėl daug ko džiau­ga­si ir liū­dė­ta, kad teks iš­sis­skir­ti. To­kia jaus­mų puokš­tė žen­kli­no...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 23–30 die­no­mis prie Pla­te­lių eže­ro su­si­bū­rę skau­tai ir jų veik­lai pri­jau­čian­tys vai­kai bei su­au­gu­sie­ji tu­rė­jo ne­įkai­no­ja­mą ga­li­my­bę aš­tuo­nias die­nas...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Kas­met prieš Šv. Pet­ro ir Pau­liaus at­lai­dus pla­te­liš­kiai or­ga­ni­zuo­ja įvai­rių ren­gi­nių sa­vai­tę – šven­čia mies­te­lio šven­tę. Šie­met vėl ne­trū­ko spor­ti­nių var­žy­bų,...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Taip, pa­klaus­tos, kaip gi­mė idė­ja įkur­ti ke­ra­mi­kos stu­di­ją, su­tar­ti­nai at­sa­kė dvi jau­nos ir veik­lios mo­te­rys – Gin­ta­rė Gu­re­vi­čiū­tė ir Ur­šu­lė...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Be­veik tris mė­ne­sius tru­ku­sios skau­tiš­kos edu­ka­ci­jos Plun­gė­je su­trau­kė per 1600 žmo­nių. Šių me­tų ba­lan­džio 20 die­ną Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je bu­vo...Daugiau

Skaitomiausi